Loại bản đồ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Tài liệu này thảo luận về các loại bản đồ mà bạn có thể hiển thị bằng cách sử dụng Maps JavaScript API. API này sử dụng một đối tượng MapType để lưu giữ thông tin về những bản đồ này. MapType là một giao diện xác định cách hiển thị và sử dụng các ô bản đồ, cũng như bản dịch của hệ thống toạ độ từ toạ độ màn hình sang toạ độ thế giới (trên bản đồ). Mỗi MapType phải chứa một vài phương thức để xử lý việc truy xuất và giải phóng thẻ thông tin, cũng như các thuộc tính xác định hành vi trực quan của thẻ thông tin.

Hoạt động bên trong của các loại bản đồ trong API JavaScript của Maps là một chủ đề nâng cao. Hầu hết nhà phát triển đều có thể sử dụng các loại bản đồ cơ bản được nêu dưới đây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sửa đổi cách trình bày các loại bản đồ hiện có bằng cách sử dụng Bản đồ được tạo kiểu hoặc xác định các ô bản đồ của riêng bạn bằng cách sử dụng các loại bản đồ tùy chỉnh. Khi cung cấp các loại bản đồ tuỳ chỉnh, bạn sẽ cần phải hiểu cách sửa đổi Sổ đăng ký loại bản đồ của bản đồ.

Các loại bản đồ cơ bản

Có bốn loại bản đồ có sẵn trong API JavaScript của Maps. Ngoài các ô bản đồ "vẽ" quen thuộc, API JavaScript của Maps cũng hỗ trợ các loại bản đồ khác.

Các loại bản đồ sau đây có sẵn trong API JavaScript của Maps:

 • roadmap cho thấy chế độ xem bản đồ đường mặc định. Đây là loại bản đồ mặc định.
 • satellite hiển thị hình ảnh vệ tinh của Google Earth.
 • hybrid hiển thị kết hợp chế độ xem thông thường và chế độ xem vệ tinh.
 • terrain hiển thị bản đồ thực dựa trên thông tin về địa hình.

Bạn sửa đổi loại bản đồ mà Map sử dụng bằng cách đặt thuộc tính mapTypeId của bản đồ đó, ngay trong hàm khởi tạo thông qua việc đặt đối tượng Map options hoặc gọi phương thức setMapTypeId() của bản đồ. Thuộc tính mapTypeID mặc định là roadmap.

Đặt mapTypeId trong quá trình tạo:

var myLatlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);
var mapOptions = {
 zoom: 8,
 center: myLatlng,
 mapTypeId: 'satellite'
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);

Sửa đổi mapTypeId một cách linh động:

map.setMapTypeId('terrain');

Lưu ý rằng bạn không thực sự trực tiếp đặt loại bản đồ của bản đồ, mà thay vào đó, đặt mapTypeId của bản đồ để tham chiếu đến MapType bằng cách sử dụng giá trị nhận dạng. API JavaScript của Maps sử dụng sổ đăng ký loại bản đồ (được giải thích bên dưới) để quản lý những tệp tham chiếu này.

Hình ảnh 45°

API JavaScript của Maps hỗ trợ hình ảnh 45° đặc biệt cho một số vị trí nhất định. Hình ảnh có độ phân giải cao này cung cấp góc nhìn phối cảnh theo từng hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây). Những hình ảnh này có sẵn ở mức thu phóng cao hơn dành cho các loại bản đồ được hỗ trợ.

Hình ảnh sau đây hiển thị chế độ xem 45° của Thành phố New York:

Các loại bản đồ satellitehybrid hỗ trợ hình ảnh 45° ở mức thu phóng cao (12 trở lên) nếu có. Nếu người dùng phóng to một vị trí có hình ảnh như vậy, thì các loại bản đồ này sẽ tự động thay đổi chế độ xem của chúng theo cách sau:

 • Hình ảnh vệ tinh hoặc hình ảnh kết hợp được thay thế bằng hình ảnh cung cấp phối cảnh 45°, căn giữa vào vị trí hiện tại. Theo mặc định, các thành phần hiển thị đó có hướng bắc. Nếu người dùng thu nhỏ, hình ảnh vệ tinh hoặc hình ảnh kết hợp mặc định sẽ xuất hiện trở lại. Hành vi này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào mức thu phóng và giá trị của tilt:
  • Trong khoảng từ 12 đến 18, bản đồ cơ sở từ trên xuống (0°) sẽ hiển thị theo mặc định trừ phi bạn đặt tilt thành 45.
  • Ở mức thu phóng 18 trở lên, bản đồ cơ sở 45° sẽ hiển thị trừ phi bạn đặt tilt thành 0.
 • Nút điều khiển xoay sẽ hiển thị. Bộ điều khiển xoay cung cấp các tuỳ chọn cho phép người dùng bật/tắt chế độ nghiêng và xoay khung hiển thị mỗi 90° theo một trong hai hướng. Để ẩn chế độ điều khiển chế độ xoay, hãy đặt rotateControl thành false.

Việc thu nhỏ từ một loại bản đồ hiển thị hình ảnh 45° sẽ huỷ bỏ những thay đổi này và thiết lập lại các loại bản đồ ban đầu.

Bật và tắt hình ảnh 45°

Bạn có thể tắt hình ảnh 45° bằng cách gọi setTilt(0) trên đối tượng Map. Để bật hình ảnh 45° cho các loại bản đồ được hỗ trợ, hãy gọi setTilt(45). Phương thức getTilt() của Map sẽ luôn phản ánh tilt hiện tại đang xuất hiện trên bản đồ; nếu bạn đặt tilt trên bản đồ rồi sau đó xoá tilt đó (ví dụ: bằng cách thu phóng bản đồ), thì phương thức getTilt() của bản đồ sẽ trả về 0.

Lưu ý quan trọng: Hình ảnh 45° chỉ được hỗ trợ trên bản đồ đường quét; không thể sử dụng hình ảnh này với bản đồ vectơ.

Ví dụ sau đây hiển thị chế độ xem 45° của Thành phố New York:

TypeScript

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   center: { lat: 40.76, lng: -73.983 },
   zoom: 15,
   mapTypeId: "satellite",
  }
 );

 map.setTilt(45);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 40.76, lng: -73.983 },
  zoom: 15,
  mapTypeId: "satellite",
 });

 map.setTilt(45);
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu

Xem ví dụ.

Xoay hình ảnh 45°

Hình ảnh 45° thực tế bao gồm một tập hợp hình ảnh cho mỗi hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây). Khi bản đồ của bạn hiển thị hình ảnh 45°, bạn có thể định hướng hình ảnh theo một trong các hướng chính bằng cách gọi setHeading() trên đối tượng Map, truyền một giá trị số được biểu thị bằng độ từ Bắc.

Ví dụ sau đây cho thấy bản đồ trên không và tự động xoay bản đồ 3 giây một lần khi người dùng nhấp vào nút này:

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: 40.76, lng: -73.983 },
  zoom: 15,
  mapTypeId: "satellite",
  heading: 90,
  tilt: 45,
 });

 // add listener to button
 document.getElementById("rotate")!.addEventListener("click", autoRotate);
}

function rotate90(): void {
 const heading = map.getHeading() || 0;

 map.setHeading(heading + 90);
}

function autoRotate(): void {
 // Determine if we're showing aerial imagery.
 if (map.getTilt() !== 0) {
  window.setInterval(rotate90, 3000);
 }
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 40.76, lng: -73.983 },
  zoom: 15,
  mapTypeId: "satellite",
  heading: 90,
  tilt: 45,
 });
 // add listener to button
 document.getElementById("rotate").addEventListener("click", autoRotate);
}

function rotate90() {
 const heading = map.getHeading() || 0;

 map.setHeading(heading + 90);
}

function autoRotate() {
 // Determine if we're showing aerial imagery.
 if (map.getTilt() !== 0) {
  window.setInterval(rotate90, 3000);
 }
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu

Xem ví dụ.

Sửa đổi Sổ đăng ký kiểu bản đồ

mapTypeId của tệp ánh xạ là một giá trị nhận dạng kiểu chuỗi dùng để liên kết MapType với một giá trị duy nhất. Mỗi đối tượng Map duy trì một MapTypeRegistry chứa tập hợp MapType có sẵn cho bản đồ đó. Ví dụ: sổ đăng ký này được dùng để chọn các loại bản đồ có sẵn trong mục kiểm soát MapType của Maps.

Bạn không đọc trực tiếp từ sổ đăng ký loại bản đồ. Thay vào đó, bạn sửa đổi sổ đăng ký bằng cách thêm các loại bản đồ tuỳ chỉnh và liên kết chúng với một giá trị nhận dạng dạng chuỗi mà bạn chọn. Bạn không thể sửa đổi hoặc thay đổi các loại bản đồ cơ bản (mặc dù bạn có thể xoá các loại bản đồ đó khỏi bản đồ bằng cách thay đổi giao diện của mapTypeControlOptions được liên kết của bản đồ).

Mã sau đây thiết lập bản đồ để chỉ hiển thị 2 loại bản đồ trong mapTypeControlOptions của bản đồ và sửa đổi sổ đăng ký để thêm mối liên kết với giá trị nhận dạng này vào phương thức triển khai thực tế của giao diện MapType.

// Modify the control to only display two maptypes, the
// default ROADMAP and the custom 'mymap'.
// Note that because this is an association, we
// don't need to modify the MapTypeRegistry beforehand.

var MY_MAPTYPE_ID = 'mymaps';

var mapOptions = {
 zoom: 12,
 center: brooklyn,
 mapTypeControlOptions: {
   mapTypeIds: ['roadmap', MY_MAPTYPE_ID]
 },
 mapTypeId: MY_MAPTYPE_ID
};

// Create our map. This creation will implicitly create a
// map type registry.
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),
  mapOptions);

// Create your custom map type using your own code.
// (See below.)
var myMapType = new MyMapType();

// Set the registry to associate 'mymap' with the
// custom map type we created, and set the map to
// show that map type.
map.mapTypes.set(MY_MAPTYPE_ID, myMapType);

Bản đồ được tạo mẫu

StyledMapType cho phép bạn tuỳ chỉnh cách trình bày của bản đồ cơ sở tiêu chuẩn của Google, thay đổi cách hiển thị trực quan của các phần tử như đường phố, công viên và khu vực xây dựng để phản ánh một kiểu khác với kiểu được dùng trong loại bản đồ mặc định.

Để biết thêm thông tin về StyledMapType, hãy xem hướng dẫn về bản đồ được tạo kiểu.

Các loại bản đồ tùy chỉnh

API JavaScript của Maps hỗ trợ việc hiển thị và quản lý các loại bản đồ tuỳ chỉnh, cho phép bạn triển khai hình ảnh bản đồ hoặc lớp phủ ô của riêng mình.

Có thể có một số cách triển khai loại bản đồ trong API JavaScript của Maps:

 • Nhóm ô tô chuẩn bao gồm những hình ảnh tạo thành bản đồ bản đồ đầy đủ. Các tập hợp ô này còn được gọi là loại bản đồ cơ sở. Các loại bản đồ này hoạt động và hoạt động giống như các loại bản đồ mặc định hiện có: roadmap, satellite, hybridterrain. Bạn có thể thêm loại bản đồ tuỳ chỉnh vào mảng mapTypes của Bản đồ để cho phép giao diện người dùng trong Maps JavaScript API coi loại bản đồ tuỳ chỉnh của bạn là một loại bản đồ tiêu chuẩn (ví dụ: bằng cách đưa loại bản đồ này vào tuỳ chọn kiểm soát MapType chẳng hạn).
 • Lớp phủ ô hình ảnh hiển thị trên các loại bản đồ cơ sở hiện có. Nói chung, các loại bản đồ này được dùng để bổ sung cho loại bản đồ hiện có nhằm hiển thị thêm thông tin và thường bị hạn chế ở các vị trí và/hoặc mức thu phóng cụ thể. Lưu ý rằng những ô này có thể trong suốt, cho phép bạn thêm các đối tượng vào bản đồ hiện có.
 • Các loại bản đồ không phải hình ảnh, cho phép bạn thao tác hiển thị thông tin bản đồ ở cấp cơ bản nhất.

Mỗi tuỳ chọn trong số này dựa vào việc tạo một lớp sẽ triển khai giao diện MapType. Ngoài ra, lớp ImageMapType cung cấp một số hành vi tích hợp sẵn để đơn giản hoá việc tạo các loại bản đồ hình ảnh.

Giao diện MapType

Trước khi tạo các lớp triển khai MapType, bạn cần phải hiểu cách Google Maps xác định toạ độ và quyết định phần nào của bản đồ sẽ hiển thị. Bạn cần triển khai logic tương tự cho mọi loại bản đồ cơ sở hoặc bản đồ lớp phủ. Đọc hướng dẫn về tọa độ bản đồ và ô.

Các loại bản đồ tuỳ chỉnh phải triển khai giao diện MapType. Giao diện này chỉ định một số thuộc tính và phương thức cho phép API bắt đầu yêu cầu(các) loại bản đồ khi API xác định rằng API cần hiển thị các ô bản đồ trong khung nhìn và mức thu phóng hiện tại. Bạn xử lý các yêu cầu này để quyết định thẻ thông tin nào cần tải.

Lưu ý: Bạn có thể tạo lớp của riêng mình để triển khai giao diện này. Ngoài ra, nếu có hình ảnh tương thích, bạn có thể sử dụng lớp ImageMapType đã triển khai giao diện này.

Các lớp triển khai giao diện MapType yêu cầu bạn phải xác định và điền sẵn các thuộc tính sau:

 • tileSize (bắt buộc) chỉ định kích thước của ô (loại google.maps.Size). Kích thước phải là hình chữ nhật mặc dù không phải là hình vuông.
 • maxZoom (bắt buộc) chỉ định mức thu phóng tối đa để hiển thị các ô của loại bản đồ này.
 • minZoom (không bắt buộc) chỉ định mức thu phóng tối thiểu mà ô hiển thị của loại bản đồ này hiển thị. Theo mặc định, giá trị này là 0 cho biết không có mức thu phóng tối thiểu nào.
 • name (không bắt buộc) chỉ định tên cho loại bản đồ này. Thuộc tính này chỉ cần thiết nếu bạn muốn loại bản đồ này có thể chọn được trong một tuỳ chọn kiểm soát MapType. (Xem phần Thêm chế độ điều khiển MapType ở bên dưới.)
 • alt (không bắt buộc) chỉ định văn bản thay thế cho loại bản đồ này, được hiển thị dưới dạng văn bản khi di chuột. Thuộc tính này chỉ cần thiết nếu bạn muốn loại bản đồ này có thể chọn được trong một tuỳ chọn kiểm soát MapType. (Xem phần Thêm chế độ điều khiển MapType ở bên dưới.)

Ngoài ra, các lớp triển khai giao diện MapType cần triển khai các phương thức sau:

 • getTile() (bắt buộc) được gọi bất cứ khi nào API xác định rằng bản đồ cần hiển thị các ô mới cho một khung nhìn nhất định. Phương thức getTile() phải có chữ ký sau:

  getTile(tileCoord:Point,zoom:number,ownerDocument:Document):Node

  API xác định xem có cần gọi getTile() hay không dựa trên các thuộc tính tileSize, minZoommaxZoom của MapType, cũng như khung nhìn và mức thu phóng hiện tại của bản đồ. Trình xử lý cho phương thức này sẽ trả về một phần tử HTML dựa trên toạ độ đã chuyển, mức thu phóng và phần tử DOM để thêm hình ảnh thẻ thông tin.

 • releaseTile() (không bắt buộc) được gọi bất cứ khi nào API xác định rằng bản đồ cần xoá một thẻ thông tin khi thẻ đó nằm ngoài khung hiển thị. Phương thức này phải có chữ ký sau:

  releaseTile(tile:Node)

  Thông thường, bạn nên xử lý việc xoá mọi phần tử được đính kèm vào các ô bản đồ khi thêm vào bản đồ. Ví dụ: nếu đã đính kèm trình nghe sự kiện để liên kết lớp phủ ô, thì bạn nên xoá các lớp phủ đó tại đây.

Phương thức getTile() đóng vai trò là đơn vị điều khiển chính giúp xác định thẻ thông tin cần tải trong một khung nhìn nhất định.

Các loại bản đồ cơ sở

Các loại bản đồ mà bạn tạo theo cách này có thể độc lập hoặc được kết hợp với các loại bản đồ khác làm lớp phủ. Các loại bản đồ độc lập được gọi là loại bản đồ cơ sở. Bạn nên yêu cầu API xử lý các MapType tuỳ chỉnh đó giống như mọi loại bản đồ cơ sở hiện có khác (ROADMAP, TERRAIN, v.v.). Để thực hiện việc này, hãy thêm MapType tuỳ chỉnh vào thuộc tính mapTypes của Map. Thuộc tính này thuộc loại MapTypeRegistry.

Đoạn mã sau đây sẽ tạo một MapType cơ sở để hiển thị toạ độ ô của bản đồ và vẽ đường viền của các ô:

TypeScript

/*
 * This demo demonstrates how to replace default map tiles with custom imagery.
 * In this case, the CoordMapType displays gray tiles annotated with the tile
 * coordinates.
 *
 * Try panning and zooming the map to see how the coordinates change.
 */

class CoordMapType {
 tileSize: google.maps.Size;
 maxZoom = 19;
 name = "Tile #s";
 alt = "Tile Coordinate Map Type";

 constructor(tileSize: google.maps.Size) {
  this.tileSize = tileSize;
 }

 getTile(
  coord: google.maps.Point,
  zoom: number,
  ownerDocument: Document
 ): HTMLElement {
  const div = ownerDocument.createElement("div");

  div.innerHTML = String(coord);
  div.style.width = this.tileSize.width + "px";
  div.style.height = this.tileSize.height + "px";
  div.style.fontSize = "10";
  div.style.borderStyle = "solid";
  div.style.borderWidth = "1px";
  div.style.borderColor = "#AAAAAA";
  div.style.backgroundColor = "#E5E3DF";
  return div;
 }

 releaseTile(tile: HTMLElement): void {}
}

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 10,
   center: { lat: 41.85, lng: -87.65 },
   streetViewControl: false,
   mapTypeId: "coordinate",
   mapTypeControlOptions: {
    mapTypeIds: ["coordinate", "roadmap"],
    style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU,
   },
  }
 );

 map.addListener("maptypeid_changed", () => {
  const showStreetViewControl =
   (map.getMapTypeId() as string) !== "coordinate";

  map.setOptions({
   streetViewControl: showStreetViewControl,
  });
 });

 // Now attach the coordinate map type to the map's registry.
 map.mapTypes.set(
  "coordinate",
  new CoordMapType(new google.maps.Size(256, 256))
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

/*
 * This demo demonstrates how to replace default map tiles with custom imagery.
 * In this case, the CoordMapType displays gray tiles annotated with the tile
 * coordinates.
 *
 * Try panning and zooming the map to see how the coordinates change.
 */
class CoordMapType {
 tileSize;
 maxZoom = 19;
 name = "Tile #s";
 alt = "Tile Coordinate Map Type";
 constructor(tileSize) {
  this.tileSize = tileSize;
 }
 getTile(coord, zoom, ownerDocument) {
  const div = ownerDocument.createElement("div");

  div.innerHTML = String(coord);
  div.style.width = this.tileSize.width + "px";
  div.style.height = this.tileSize.height + "px";
  div.style.fontSize = "10";
  div.style.borderStyle = "solid";
  div.style.borderWidth = "1px";
  div.style.borderColor = "#AAAAAA";
  div.style.backgroundColor = "#E5E3DF";
  return div;
 }
 releaseTile(tile) {}
}

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 10,
  center: { lat: 41.85, lng: -87.65 },
  streetViewControl: false,
  mapTypeId: "coordinate",
  mapTypeControlOptions: {
   mapTypeIds: ["coordinate", "roadmap"],
   style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU,
  },
 });

 map.addListener("maptypeid_changed", () => {
  const showStreetViewControl = map.getMapTypeId() !== "coordinate";

  map.setOptions({
   streetViewControl: showStreetViewControl,
  });
 });
 // Now attach the coordinate map type to the map's registry.
 map.mapTypes.set(
  "coordinate",
  new CoordMapType(new google.maps.Size(256, 256)),
 );
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu

Các loại bản đồ lớp phủ

Một số loại bản đồ được thiết kế để hoạt động trên các loại bản đồ hiện có. Các loại bản đồ như vậy có thể có các lớp trong suốt chỉ ra địa điểm yêu thích hoặc hiển thị thêm dữ liệu cho người dùng.

Trong những trường hợp này, bạn không muốn xem loại bản đồ là một thực thể riêng biệt mà là một lớp phủ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm trực tiếp loại bản đồ vào MapType hiện có bằng cách sử dụng thuộc tính overlayMapTypes của Map. Thuộc tính này chứa một MVCArray trong số các MapType. Tất cả các loại bản đồ (cơ sở và lớp phủ) đều được hiển thị trong lớp mapPane. Các loại bản đồ lớp phủ sẽ hiển thị ở đầu bản đồ cơ sở mà chúng được đính kèm theo thứ tự xuất hiện trong mảng Map.overlayMapTypes (lớp phủ có giá trị chỉ mục cao hơn xuất hiện trước lớp phủ có giá trị chỉ mục thấp hơn).

Ví dụ sau giống với ví dụ trước, ngoại trừ việc chúng ta đã tạo một lớp phủ ô MapType ở đầu loại bản đồ ROADMAP:

TypeScript

/*
 * This demo illustrates the coordinate system used to display map tiles in the
 * API.
 *
 * Tiles in Google Maps are numbered from the same origin as that for
 * pixels. For Google's implementation of the Mercator projection, the origin
 * tile is always at the northwest corner of the map, with x values increasing
 * from west to east and y values increasing from north to south.
 *
 * Try panning and zooming the map to see how the coordinates change.
 */

class CoordMapType implements google.maps.MapType {
 tileSize: google.maps.Size;
 alt: string|null = null;
 maxZoom: number = 17;
 minZoom: number = 0;
 name: string|null = null;
 projection: google.maps.Projection|null = null;
 radius: number = 6378137;

 constructor(tileSize: google.maps.Size) {
  this.tileSize = tileSize;
 }
 getTile(
  coord: google.maps.Point,
  zoom: number,
  ownerDocument: Document
 ): HTMLElement {
  const div = ownerDocument.createElement("div");

  div.innerHTML = String(coord);
  div.style.width = this.tileSize.width + "px";
  div.style.height = this.tileSize.height + "px";
  div.style.fontSize = "10";
  div.style.borderStyle = "solid";
  div.style.borderWidth = "1px";
  div.style.borderColor = "#AAAAAA";
  return div;
 }
 releaseTile(tile: Element): void {}
}

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 10,
   center: { lat: 41.85, lng: -87.65 },
  }
 );

 // Insert this overlay map type as the first overlay map type at
 // position 0. Note that all overlay map types appear on top of
 // their parent base map.
 const coordMapType = new CoordMapType(new google.maps.Size(256, 256))
 map.overlayMapTypes.insertAt(
  0,
  coordMapType
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

/*
 * This demo illustrates the coordinate system used to display map tiles in the
 * API.
 *
 * Tiles in Google Maps are numbered from the same origin as that for
 * pixels. For Google's implementation of the Mercator projection, the origin
 * tile is always at the northwest corner of the map, with x values increasing
 * from west to east and y values increasing from north to south.
 *
 * Try panning and zooming the map to see how the coordinates change.
 */
class CoordMapType {
 tileSize;
 alt = null;
 maxZoom = 17;
 minZoom = 0;
 name = null;
 projection = null;
 radius = 6378137;
 constructor(tileSize) {
  this.tileSize = tileSize;
 }
 getTile(coord, zoom, ownerDocument) {
  const div = ownerDocument.createElement("div");

  div.innerHTML = String(coord);
  div.style.width = this.tileSize.width + "px";
  div.style.height = this.tileSize.height + "px";
  div.style.fontSize = "10";
  div.style.borderStyle = "solid";
  div.style.borderWidth = "1px";
  div.style.borderColor = "#AAAAAA";
  return div;
 }
 releaseTile(tile) {}
}

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 10,
  center: { lat: 41.85, lng: -87.65 },
 });
 // Insert this overlay map type as the first overlay map type at
 // position 0. Note that all overlay map types appear on top of
 // their parent base map.
 const coordMapType = new CoordMapType(new google.maps.Size(256, 256));

 map.overlayMapTypes.insertAt(0, coordMapType);
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu

Các loại bản đồ hình ảnh

Việc triển khai MapType để hoạt động như một loại bản đồ cơ sở có thể là một công việc tốn thời gian và công sức. API này cung cấp một lớp đặc biệt giúp triển khai giao diện MapType cho các loại bản đồ phổ biến nhất: các loại bản đồ có chứa các ô được tạo thành từ các tệp hình ảnh đơn lẻ.

Lớp này (lớp ImageMapType) được tạo bằng cách sử dụng quy cách của đối tượng ImageMapTypeOptions để xác định các thuộc tính bắt buộc sau đây:

 • tileSize (bắt buộc) chỉ định kích thước của ô (loại google.maps.Size). Kích thước phải là hình chữ nhật mặc dù không phải là hình vuông.
 • getTileUrl (bắt buộc) chỉ định hàm, thường được cung cấp dưới dạng giá trị cố định của hàm cùng dòng, để xử lý việc lựa chọn ô hình ảnh thích hợp dựa trên toạ độ thế giới và mức thu phóng được cung cấp.

Mã sau đây triển khai một ImageMapType cơ bản bằng các ô mặt trăng của Google. Ví dụ này sử dụng một hàm chuẩn hoá để đảm bảo các ô lặp lại dọc theo trục x, nhưng không lặp lại dọc theo trục y của bản đồ.

TypeScript

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   center: { lat: 0, lng: 0 },
   zoom: 1,
   streetViewControl: false,
   mapTypeControlOptions: {
    mapTypeIds: ["moon"],
   },
  }
 );

 const moonMapType = new google.maps.ImageMapType({
  getTileUrl: function (coord, zoom): string {
   const normalizedCoord = getNormalizedCoord(coord, zoom);

   if (!normalizedCoord) {
    return "";
   }

   const bound = Math.pow(2, zoom);
   return (
    "https://mw1.google.com/mw-planetary/lunar/lunarmaps_v1/clem_bw" +
    "/" +
    zoom +
    "/" +
    normalizedCoord.x +
    "/" +
    (bound - normalizedCoord.y - 1) +
    ".jpg"
   );
  },
  tileSize: new google.maps.Size(256, 256),
  maxZoom: 9,
  minZoom: 0,
  // @ts-ignore TODO 'radius' does not exist in type 'ImageMapTypeOptions'
  radius: 1738000,
  name: "Moon",
 });

 map.mapTypes.set("moon", moonMapType);
 map.setMapTypeId("moon");
}

// Normalizes the coords that tiles repeat across the x axis (horizontally)
// like the standard Google map tiles.
function getNormalizedCoord(coord, zoom) {
 const y = coord.y;
 let x = coord.x;

 // tile range in one direction range is dependent on zoom level
 // 0 = 1 tile, 1 = 2 tiles, 2 = 4 tiles, 3 = 8 tiles, etc
 const tileRange = 1 << zoom;

 // don't repeat across y-axis (vertically)
 if (y < 0 || y >= tileRange) {
  return null;
 }

 // repeat across x-axis
 if (x < 0 || x >= tileRange) {
  x = ((x % tileRange) + tileRange) % tileRange;
 }

 return { x: x, y: y };
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 0, lng: 0 },
  zoom: 1,
  streetViewControl: false,
  mapTypeControlOptions: {
   mapTypeIds: ["moon"],
  },
 });
 const moonMapType = new google.maps.ImageMapType({
  getTileUrl: function (coord, zoom) {
   const normalizedCoord = getNormalizedCoord(coord, zoom);

   if (!normalizedCoord) {
    return "";
   }

   const bound = Math.pow(2, zoom);
   return (
    "https://mw1.google.com/mw-planetary/lunar/lunarmaps_v1/clem_bw" +
    "/" +
    zoom +
    "/" +
    normalizedCoord.x +
    "/" +
    (bound - normalizedCoord.y - 1) +
    ".jpg"
   );
  },
  tileSize: new google.maps.Size(256, 256),
  maxZoom: 9,
  minZoom: 0,
  // @ts-ignore TODO 'radius' does not exist in type 'ImageMapTypeOptions'
  radius: 1738000,
  name: "Moon",
 });

 map.mapTypes.set("moon", moonMapType);
 map.setMapTypeId("moon");
}

// Normalizes the coords that tiles repeat across the x axis (horizontally)
// like the standard Google map tiles.
function getNormalizedCoord(coord, zoom) {
 const y = coord.y;
 let x = coord.x;
 // tile range in one direction range is dependent on zoom level
 // 0 = 1 tile, 1 = 2 tiles, 2 = 4 tiles, 3 = 8 tiles, etc
 const tileRange = 1 << zoom;

 // don't repeat across y-axis (vertically)
 if (y < 0 || y >= tileRange) {
  return null;
 }

 // repeat across x-axis
 if (x < 0 || x >= tileRange) {
  x = ((x % tileRange) + tileRange) % tileRange;
 }
 return { x: x, y: y };
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu

Dự đoán

Trái đất là một hình cầu ba chiều (gần đúng), trong khi bản đồ là một bề mặt phẳng hai chiều. Bản đồ mà bạn thấy trong API JavaScript của Maps, giống như bất kỳ bản đồ phẳng nào của Trái đất, là hình chiếu của hình cầu đó lên một bề mặt phẳng. Nói một cách đơn giản nhất, phép chiếu có thể được định nghĩa là việc liên kết các giá trị vĩ độ/kinh độ thành các toạ độ trên bản đồ của phép chiếu.

Các phép chiếu trong API JavaScript của Maps phải triển khai giao diện Projection. Việc triển khai Projection không chỉ phải cung cấp bản đồ ánh xạ từ một hệ toạ độ đến một hệ thống toạ độ khác, mà còn phải ánh xạ hai chiều. Tức là bạn phải xác định cách dịch từ toạ độ Earth (đối tượng LatLng) sang hệ thống tọa độ thế giới của lớp Projection và ngược lại. Google Maps sử dụng phép chiếu Mercator để tạo bản đồ từ dữ liệu địa lý và chuyển đổi các sự kiện trên bản đồ thành toạ độ địa lý. Bạn có thể lấy phép chiếu này bằng cách gọi getProjection() trên Map (hoặc bất kỳ loại MapType cơ sở tiêu chuẩn nào). Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, Projection tiêu chuẩn này là đủ, nhưng bạn cũng có thể xác định và sử dụng các phép chiếu tuỳ chỉnh của riêng mình.

Triển khai phép chiếu

Khi triển khai phép chiếu tuỳ chỉnh, bạn sẽ cần xác định một vài điều:

 • Công thức để lập bản đồ vĩ độ và kinh độ vào mặt phẳng Descartes và ngược lại. (Giao diện Projection chỉ hỗ trợ các phép biến đổi thành toạ độ thẳng.)
 • Kích thước ô cơ sở. Tất cả các ô phải là hình chữ nhật.
 • "Kích thước thế giới" của bản đồ bằng cách sử dụng ô cơ sở được đặt ở mức thu phóng 0. Lưu ý rằng đối với bản đồ chứa một thẻ thông tin ở mức thu phóng bằng 0, kích thước thế giới và kích thước thẻ thông tin cơ sở là giống hệt nhau.

Phối hợp chuyển đổi trong Dự án

Mỗi phép chiếu cung cấp hai phương thức dịch giữa hai hệ toạ độ này, cho phép bạn chuyển đổi giữa toạ độ địa lý và thế giới:

 • Phương thức Projection.fromLatLngToPoint() chuyển đổi giá trị LatLng thành một toạ độ thế giới. Phương thức này được dùng để định vị các lớp phủ trên bản đồ (và để định vị chính bản đồ).
 • Phương thức Projection.fromPointToLatLng() chuyển đổi một toạ độ thế giới thành giá trị LatLng. Phương thức này được dùng để chuyển đổi các sự kiện, chẳng hạn như lượt nhấp xảy ra trên bản đồ thành toạ độ địa lý.

Google Maps giả định rằng phép chiếu là trực tuyến.

Thông thường, bạn có thể sử dụng phép chiếu cho hai trường hợp: để tạo bản đồ thế giới hoặc tạo bản đồ của một khu vực cục bộ. Đối với trường hợp trước, bạn nên đảm bảo rằng phép chiếu cũng trực tuyến và bình thường ở mọi kinh độ. Một số phép chiếu (đặc biệt là phép chiếu conic) có thể "thông thường theo địa phương" (tức là hướng bắc) nhưng lại lệch so với hướng bắc thực; ví dụ: bản đồ được định vị càng xa so với kinh độ tham chiếu nào đó. Bạn có thể sử dụng một phép chiếu cục bộ như vậy, nhưng xin lưu ý rằng phép chiếu đó nhất thiết không chính xác và lỗi biến đổi sẽ ngày càng rõ ràng khi càng cách xa kinh độ tham chiếu mà bạn bị lệch.

Lựa chọn ô bản đồ trong phép chiếu

Phép chiếu không chỉ hữu ích cho việc xác định vị trí của các vị trí hoặc lớp phủ mà còn để định vị chính các ô bản đồ. API JavaScript của Maps kết xuất bản đồ cơ sở bằng giao diện MapType. Giao diện này phải khai báo cả thuộc tính projection để xác định phép chiếu của bản đồ và phương thức getTile() để truy xuất các ô bản đồ dựa trên giá trị tọa độ ô. Toạ độ ô dựa trên cả kích thước ô cơ bản (phải là hình chữ nhật) và "kích thước thế giới" của bản đồ (kích thước pixel của thế giới bản đồ) ở mức thu phóng bằng 0. (Đối với bản đồ bao gồm một ô ở mức thu phóng bằng 0, kích thước ô và kích thước thế giới là giống hệt nhau.)

Bạn xác định kích thước thẻ thông tin cơ sở trong thuộc tính tileSize của MapType. Bạn ngầm xác định kích thước thế giới trong các phương thức fromLatLngToPoint()fromPointToLatLng() của phép chiếu.

Vì lựa chọn hình ảnh phụ thuộc vào các giá trị được truyền này, nên bạn nên đặt tên cho những hình ảnh có thể được chọn theo phương thức lập trình dựa trên các giá trị đã truyền đó, chẳng hạn như map_zoom_tileX_tileY.png.

Ví dụ sau đây xác định một ImageMapType bằng cách sử dụng phép chiếu Gall-Peters:

TypeScript

// This example defines an image map type using the Gall-Peters
// projection.
// https://en.wikipedia.org/wiki/Gall%E2%80%93Peters_projection

function initMap(): void {
 // Create a map. Use the Gall-Peters map type.
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 0,
   center: { lat: 0, lng: 0 },
   mapTypeControl: false,
  }
 );

 initGallPeters();
 map.mapTypes.set("gallPeters", gallPetersMapType);
 map.setMapTypeId("gallPeters");

 // Show the lat and lng under the mouse cursor.
 const coordsDiv = document.getElementById("coords") as HTMLElement;

 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(coordsDiv);
 map.addListener("mousemove", (event: google.maps.MapMouseEvent) => {
  coordsDiv.textContent =
   "lat: " +
   Math.round(event.latLng!.lat()) +
   ", " +
   "lng: " +
   Math.round(event.latLng!.lng());
 });

 // Add some markers to the map.
 map.data.setStyle((feature) => {
  return {
   title: feature.getProperty("name") as string,
   optimized: false,
  };
 });
 map.data.addGeoJson(cities);
}

let gallPetersMapType;

function initGallPeters() {
 const GALL_PETERS_RANGE_X = 800;
 const GALL_PETERS_RANGE_Y = 512;

 // Fetch Gall-Peters tiles stored locally on our server.
 gallPetersMapType = new google.maps.ImageMapType({
  getTileUrl: function (coord, zoom) {
   const scale = 1 << zoom;

   // Wrap tiles horizontally.
   const x = ((coord.x % scale) + scale) % scale;

   // Don't wrap tiles vertically.
   const y = coord.y;

   if (y < 0 || y >= scale) return "";

   return (
    "https://developers.google.com/maps/documentation/" +
    "javascript/examples/full/images/gall-peters_" +
    zoom +
    "_" +
    x +
    "_" +
    y +
    ".png"
   );
  },
  tileSize: new google.maps.Size(GALL_PETERS_RANGE_X, GALL_PETERS_RANGE_Y),
  minZoom: 0,
  maxZoom: 1,
  name: "Gall-Peters",
 });

 // Describe the Gall-Peters projection used by these tiles.
 gallPetersMapType.projection = {
  fromLatLngToPoint: function (latLng) {
   const latRadians = (latLng.lat() * Math.PI) / 180;
   return new google.maps.Point(
    GALL_PETERS_RANGE_X * (0.5 + latLng.lng() / 360),
    GALL_PETERS_RANGE_Y * (0.5 - 0.5 * Math.sin(latRadians))
   );
  },
  fromPointToLatLng: function (point, noWrap) {
   const x = point.x / GALL_PETERS_RANGE_X;
   const y = Math.max(0, Math.min(1, point.y / GALL_PETERS_RANGE_Y));

   return new google.maps.LatLng(
    (Math.asin(1 - 2 * y) * 180) / Math.PI,
    -180 + 360 * x,
    noWrap
   );
  },
 };
}

// GeoJSON, describing the locations and names of some cities.
const cities = {
 type: "FeatureCollection",
 features: [
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-87.65, 41.85] },
   properties: { name: "Chicago" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-149.9, 61.218] },
   properties: { name: "Anchorage" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-99.127, 19.427] },
   properties: { name: "Mexico City" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-0.126, 51.5] },
   properties: { name: "London" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [28.045, -26.201] },
   properties: { name: "Johannesburg" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [15.322, -4.325] },
   properties: { name: "Kinshasa" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [151.207, -33.867] },
   properties: { name: "Sydney" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [0, 0] },
   properties: { name: "0°N 0°E" },
  },
 ],
};

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example defines an image map type using the Gall-Peters
// projection.
// https://en.wikipedia.org/wiki/Gall%E2%80%93Peters_projection
function initMap() {
 // Create a map. Use the Gall-Peters map type.
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 0,
  center: { lat: 0, lng: 0 },
  mapTypeControl: false,
 });

 initGallPeters();
 map.mapTypes.set("gallPeters", gallPetersMapType);
 map.setMapTypeId("gallPeters");

 // Show the lat and lng under the mouse cursor.
 const coordsDiv = document.getElementById("coords");

 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(coordsDiv);
 map.addListener("mousemove", (event) => {
  coordsDiv.textContent =
   "lat: " +
   Math.round(event.latLng.lat()) +
   ", " +
   "lng: " +
   Math.round(event.latLng.lng());
 });
 // Add some markers to the map.
 map.data.setStyle((feature) => {
  return {
   title: feature.getProperty("name"),
   optimized: false,
  };
 });
 map.data.addGeoJson(cities);
}

let gallPetersMapType;

function initGallPeters() {
 const GALL_PETERS_RANGE_X = 800;
 const GALL_PETERS_RANGE_Y = 512;

 // Fetch Gall-Peters tiles stored locally on our server.
 gallPetersMapType = new google.maps.ImageMapType({
  getTileUrl: function (coord, zoom) {
   const scale = 1 << zoom;
   // Wrap tiles horizontally.
   const x = ((coord.x % scale) + scale) % scale;
   // Don't wrap tiles vertically.
   const y = coord.y;

   if (y < 0 || y >= scale) return "";
   return (
    "https://developers.google.com/maps/documentation/" +
    "javascript/examples/full/images/gall-peters_" +
    zoom +
    "_" +
    x +
    "_" +
    y +
    ".png"
   );
  },
  tileSize: new google.maps.Size(GALL_PETERS_RANGE_X, GALL_PETERS_RANGE_Y),
  minZoom: 0,
  maxZoom: 1,
  name: "Gall-Peters",
 });
 // Describe the Gall-Peters projection used by these tiles.
 gallPetersMapType.projection = {
  fromLatLngToPoint: function (latLng) {
   const latRadians = (latLng.lat() * Math.PI) / 180;
   return new google.maps.Point(
    GALL_PETERS_RANGE_X * (0.5 + latLng.lng() / 360),
    GALL_PETERS_RANGE_Y * (0.5 - 0.5 * Math.sin(latRadians)),
   );
  },
  fromPointToLatLng: function (point, noWrap) {
   const x = point.x / GALL_PETERS_RANGE_X;
   const y = Math.max(0, Math.min(1, point.y / GALL_PETERS_RANGE_Y));
   return new google.maps.LatLng(
    (Math.asin(1 - 2 * y) * 180) / Math.PI,
    -180 + 360 * x,
    noWrap,
   );
  },
 };
}

// GeoJSON, describing the locations and names of some cities.
const cities = {
 type: "FeatureCollection",
 features: [
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-87.65, 41.85] },
   properties: { name: "Chicago" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-149.9, 61.218] },
   properties: { name: "Anchorage" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-99.127, 19.427] },
   properties: { name: "Mexico City" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [-0.126, 51.5] },
   properties: { name: "London" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [28.045, -26.201] },
   properties: { name: "Johannesburg" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [15.322, -4.325] },
   properties: { name: "Kinshasa" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [151.207, -33.867] },
   properties: { name: "Sydney" },
  },
  {
   type: "Feature",
   geometry: { type: "Point", coordinates: [0, 0] },
   properties: { name: "0°N 0°E" },
  },
 ],
};

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử dùng mẫu