Lớp dữ liệu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Lớp dữ liệu của Google Maps cung cấp một vùng chứa cho dữ liệu không gian địa lý tuỳ ý. Bạn có thể sử dụng lớp Dữ liệu để lưu trữ dữ liệu tuỳ chỉnh hoặc hiển thị dữ liệu GeoJSON trên Google Maps.

Tổng quan

Xem video DevBytes để tìm hiểu thêm về Lớp dữ liệu.

Với API JavaScript của Maps, bạn có thể đánh dấu bản đồ bằng nhiều lớp phủ, chẳng hạn như điểm đánh dấu, hình nhiều đường, đa giác, v.v. Mỗi chú thích này kết hợp thông tin kiểu với dữ liệu vị trí. Lớp google.maps.Data là một vùng chứa dành cho dữ liệu không gian địa lý tuỳ ý. Thay vì thêm các lớp phủ này, bạn có thể sử dụng Lớp dữ liệu để thêm dữ liệu địa lý tuỳ ý vào bản đồ. Nếu dữ liệu đó chứa hình học, chẳng hạn như điểm, đường kẻ hoặc đa giác, thì theo mặc định, API sẽ hiển thị những hình ảnh này dưới dạng điểm đánh dấu, hình nhiều đường và đa giác. Bạn có thể tạo kiểu cho các đối tượng này như đối với lớp phủ thông thường hoặc áp dụng quy tắc định kiểu dựa trên các thuộc tính khác có trong tập dữ liệu.

Lớp google.maps.Data giúp bạn:

 • Vẽ đa giác trên bản đồ.
 • Thêm dữ liệu GeoJSON vào bản đồ.
  GeoJSON là một tiêu chuẩn cho dữ liệu không gian địa lý trên Internet. Lớp Data tuân theo cấu trúc của GeoJSON trong cách trình bày dữ liệu và giúp bạn dễ dàng hiển thị dữ liệu GeoJSON. Sử dụng phương thức loadGeoJson() để dễ dàng nhập dữ liệu GeoJSON cũng như hiển thị các điểm, chuỗi đường và đa giác.
 • Sử dụng google.maps.Data để lập mô hình dữ liệu tuỳ ý.
  Hầu hết thực thể trong thế giới thực đều có các thuộc tính khác liên kết với thực thể. Ví dụ: các cửa hàng có giờ mở cửa, đường sá có tốc độ lưu thông cao và mỗi nhóm Girl Guide đều có một quầy bán bánh quy. Với google.maps.Data, bạn có thể lập mô hình các thuộc tính này và tạo kiểu cho dữ liệu cho phù hợp.
 • Chọn cách đại diện cho dữ liệuthay đổi ý định một cách nhanh chóng.
  Lớp dữ liệu cho phép bạn đưa ra quyết định về hình ảnh trực quan và hoạt động tương tác của dữ liệu. Ví dụ: khi xem bản đồ các cửa hàng tiện lợi, bạn có thể chọn chỉ hiển thị các cửa hàng bán vé đi phương tiện công cộng.

Vẽ một đa giác

Lớp Data.Polygon sẽ xử lý việc cuộn đa giác cho bạn. Bạn có thể truyền cho nó một mảng gồm một hoặc nhiều vành đai tuyến tính, được xác định dưới dạng toạ độ vĩ độ/kinh độ. Vòng tuyến tính đầu tiên xác định ranh giới ngoài của đa giác. Nếu bạn truyền nhiều vòng tuyến tính, thì vòng tuyến tính thứ hai và các vành tuyến tính tiếp theo sẽ được dùng để xác định các đường dẫn bên trong (lỗ) trong đa giác.

Ví dụ sau đây sẽ tạo một đa giác hình chữ nhật có hai lỗ:

TypeScript

// This example uses the Google Maps JavaScript API's Data layer
// to create a rectangular polygon with 2 holes in it.

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 6,
   center: { lat: -33.872, lng: 151.252 },
  }
 );

 // Define the LatLng coordinates for the outer path.
 const outerCoords = [
  { lat: -32.364, lng: 153.207 }, // north west
  { lat: -35.364, lng: 153.207 }, // south west
  { lat: -35.364, lng: 158.207 }, // south east
  { lat: -32.364, lng: 158.207 }, // north east
 ];

 // Define the LatLng coordinates for an inner path.
 const innerCoords1 = [
  { lat: -33.364, lng: 154.207 },
  { lat: -34.364, lng: 154.207 },
  { lat: -34.364, lng: 155.207 },
  { lat: -33.364, lng: 155.207 },
 ];

 // Define the LatLng coordinates for another inner path.
 const innerCoords2 = [
  { lat: -33.364, lng: 156.207 },
  { lat: -34.364, lng: 156.207 },
  { lat: -34.364, lng: 157.207 },
  { lat: -33.364, lng: 157.207 },
 ];

 map.data.add({
  geometry: new google.maps.Data.Polygon([
   outerCoords,
   innerCoords1,
   innerCoords2,
  ]),
 });
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example uses the Google Maps JavaScript API's Data layer
// to create a rectangular polygon with 2 holes in it.
function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 6,
  center: { lat: -33.872, lng: 151.252 },
 });
 // Define the LatLng coordinates for the outer path.
 const outerCoords = [
  { lat: -32.364, lng: 153.207 },
  { lat: -35.364, lng: 153.207 },
  { lat: -35.364, lng: 158.207 },
  { lat: -32.364, lng: 158.207 }, // north east
 ];
 // Define the LatLng coordinates for an inner path.
 const innerCoords1 = [
  { lat: -33.364, lng: 154.207 },
  { lat: -34.364, lng: 154.207 },
  { lat: -34.364, lng: 155.207 },
  { lat: -33.364, lng: 155.207 },
 ];
 // Define the LatLng coordinates for another inner path.
 const innerCoords2 = [
  { lat: -33.364, lng: 156.207 },
  { lat: -34.364, lng: 156.207 },
  { lat: -34.364, lng: 157.207 },
  { lat: -33.364, lng: 157.207 },
 ];

 map.data.add({
  geometry: new google.maps.Data.Polygon([
   outerCoords,
   innerCoords1,
   innerCoords2,
  ]),
 });
}

window.initMap = initMap;

Tải GeoJSON

GeoJSON là một tiêu chuẩn phổ biến để chia sẻ dữ liệu không gian địa lý trên Internet. API này có kích thước nhẹ và con người có thể đọc được dễ dàng, nên đây là giải pháp lý tưởng để chia sẻ và cộng tác. Với lớp Dữ liệu, bạn có thể thêm dữ liệu GeoJSON vào bản đồ của Google chỉ bằng một dòng mã.

map.data.loadGeoJson('google.json');

Mỗi bản đồ có một đối tượng map.data, đóng vai trò là lớp dữ liệu cho dữ liệu không gian địa lý tuỳ ý, bao gồm cả GeoJSON. Bạn có thể tải và hiển thị tệp GeoJSON bằng cách gọi phương thức loadGeoJSON() của đối tượng data. Ví dụ bên dưới cho biết cách thêm bản đồ và tải dữ liệu GeoJSON bên ngoài.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 4,
  center: { lat: -28, lng: 137 },
 });

 // NOTE: This uses cross-domain XHR, and may not work on older browsers.
 map.data.loadGeoJson(
  "https://storage.googleapis.com/mapsdevsite/json/google.json"
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: { lat: -28, lng: 137 },
 });
 // NOTE: This uses cross-domain XHR, and may not work on older browsers.
 map.data.loadGeoJson(
  "https://storage.googleapis.com/mapsdevsite/json/google.json",
 );
}

window.initMap = initMap;
Xem ví dụ

Thử mẫu

Mẫu GeoJSON

Hầu hết các ví dụ trên trang này đều sử dụng một tệp GeoJSON phổ biến. Tệp này xác định 6 ký tự trong "Google" dưới dạng hình đa giác trên khắp nước Úc. Vui lòng sao chép hoặc sửa đổi tệp này khi bạn thử nghiệm Lớp dữ liệu.

Lưu ý: Để tải tệp json từ một miền khác, miền đó phải bật tính năng Chia sẻ tài nguyên nhiều nguồn gốc.

Bạn có thể xem toàn bộ văn bản của tệp này ở bên dưới bằng cách mở rộng mũi tên nhỏ bên cạnh từ google.json.

google.json

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "G",
    "color": "blue",
    "rank": "7",
    "ascii": "71"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [123.61, -22.14], [122.38, -21.73], [121.06, -21.69], [119.66, -22.22], [119.00, -23.40],
      [118.65, -24.76], [118.43, -26.07], [118.78, -27.56], [119.22, -28.57], [120.23, -29.49],
      [121.77, -29.87], [123.57, -29.64], [124.45, -29.03], [124.71, -27.95], [124.80, -26.70],
      [124.80, -25.60], [123.61, -25.64], [122.56, -25.64], [121.72, -25.72], [121.81, -26.62],
      [121.86, -26.98], [122.60, -26.90], [123.57, -27.05], [123.57, -27.68], [123.35, -28.18],
      [122.51, -28.38], [121.77, -28.26], [121.02, -27.91], [120.49, -27.21], [120.14, -26.50],
      [120.10, -25.64], [120.27, -24.52], [120.67, -23.68], [121.72, -23.32], [122.43, -23.48],
      [123.04, -24.04], [124.54, -24.28], [124.58, -23.20], [123.61, -22.14]
     ]
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "o",
    "color": "red",
    "rank": "15",
    "ascii": "111"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [128.84, -25.76], [128.18, -25.60], [127.96, -25.52], [127.88, -25.52], [127.70, -25.60],
      [127.26, -25.79], [126.60, -26.11], [126.16, -26.78], [126.12, -27.68], [126.21, -28.42],
      [126.69, -29.49], [127.74, -29.80], [128.80, -29.72], [129.41, -29.03], [129.72, -27.95],
      [129.68, -27.21], [129.33, -26.23], [128.84, -25.76]
     ],
     [
      [128.45, -27.44], [128.32, -26.94], [127.70, -26.82], [127.35, -27.05], [127.17, -27.80],
      [127.57, -28.22], [128.10, -28.42], [128.49, -27.80], [128.45, -27.44]
     ]
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "o",
    "color": "yellow",
    "rank": "15",
    "ascii": "111"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [131.87, -25.76], [131.35, -26.07], [130.95, -26.78], [130.82, -27.64], [130.86, -28.53],
      [131.26, -29.22], [131.92, -29.76], [132.45, -29.87], [133.06, -29.76], [133.72, -29.34],
      [134.07, -28.80], [134.20, -27.91], [134.07, -27.21], [133.81, -26.31], [133.37, -25.83],
      [132.71, -25.64], [131.87, -25.76]
     ],
     [
      [133.15, -27.17], [132.71, -26.86], [132.09, -26.90], [131.74, -27.56], [131.79, -28.26],
      [132.36, -28.45], [132.93, -28.34], [133.15, -27.76], [133.15, -27.17]
     ]
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "g",
    "color": "blue",
    "rank": "7",
    "ascii": "103"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [138.12, -25.04], [136.84, -25.16], [135.96, -25.36], [135.26, -25.99], [135, -26.90],
      [135.04, -27.91], [135.26, -28.88], [136.05, -29.45], [137.02, -29.49], [137.81, -29.49],
      [137.94, -29.99], [137.90, -31.20], [137.85, -32.24], [136.88, -32.69], [136.45, -32.36],
      [136.27, -31.80], [134.95, -31.84], [135.17, -32.99], [135.52, -33.43], [136.14, -33.76],
      [137.06, -33.83], [138.12, -33.65], [138.86, -33.21], [139.30, -32.28], [139.30, -31.24],
      [139.30, -30.14], [139.21, -28.96], [139.17, -28.22], [139.08, -27.41], [139.08, -26.47],
      [138.99, -25.40], [138.73, -25.00 ], [138.12, -25.04]
     ],
     [
      [137.50, -26.54], [136.97, -26.47], [136.49, -26.58], [136.31, -27.13], [136.31, -27.72],
      [136.58, -27.99], [137.50, -28.03], [137.68, -27.68], [137.59, -26.78], [137.50, -26.54]
     ]
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "l",
    "color": "green",
    "rank": "12",
    "ascii": "108"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [140.14,-21.04], [140.31,-29.42], [141.67,-29.49], [141.59,-20.92], [140.14,-21.04]
     ]
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "letter": "e",
    "color": "red",
    "rank": "5",
    "ascii": "101"
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [144.14, -27.41], [145.67, -27.52], [146.86, -27.09], [146.82, -25.64], [146.25, -25.04],
      [145.45, -24.68], [144.66, -24.60], [144.09, -24.76], [143.43, -25.08], [142.99, -25.40],
      [142.64, -26.03], [142.64, -27.05], [142.64, -28.26], [143.30, -29.11], [144.18, -29.57],
      [145.41, -29.64], [146.46, -29.19], [146.64, -28.72], [146.82, -28.14], [144.84, -28.42],
      [144.31, -28.26], [144.14, -27.41]
     ],
     [
      [144.18, -26.39], [144.53, -26.58], [145.19, -26.62], [145.72, -26.35], [145.81, -25.91],
      [145.41, -25.68], [144.97, -25.68], [144.49, -25.64], [144, -25.99], [144.18, -26.39]
     ]
    ]
   }
  }
 ]
}

Kiểu dữ liệu GeoJSON

Sử dụng phương thức Data.setStyle() để chỉ định hình thức hiển thị của dữ liệu. Phương thức setStyle() sẽ nhận giá trị cố định đối tượng StyleOptions hoặc một hàm tính toán kiểu cho từng tính năng.

Quy tắc kiểu đơn giản

Cách đơn giản nhất để tạo kiểu cho các đối tượng là truyền giá trị cố định của đối tượng StyleOptions đến setStyle(). Thao tác này sẽ đặt một kiểu duy nhất cho mỗi tính năng trong bộ sưu tập của bạn. Lưu ý rằng mỗi loại tính năng chỉ có thể hiển thị một tập hợp con các tuỳ chọn có sẵn. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết hợp các kiểu cho các loại tính năng khác nhau trong một giá trị cố định duy nhất đối với một đối tượng. Ví dụ: đoạn mã dưới đây đặt cả icon tuỳ chỉnh chỉ ảnh hưởng đến hình học điểm và fillColor chỉ ảnh hưởng đến đa giác.

map.data.setStyle({
 icon: '//example.com/path/to/image.png',
 fillColor: 'green'
});

Bạn có thể xem thêm thông tin về tổ hợp kiểu/tính năng hợp lệ trong Tuỳ chọn kiểu.

Dưới đây là ví dụ về cách đặt nét vẽ và màu nền cho một số đối tượng bằng cách sử dụng giá trị cố định đối với đối tượng StyleOptions. Lưu ý rằng mỗi đa giác được tạo kiểu giống nhau.

// Set the stroke width, and fill color for each polygon
map.data.setStyle({
 fillColor: 'green',
 strokeWeight: 1
});

Quy tắc kiểu khai báo

Nếu muốn cập nhật kiểu của một số lượng lớn lớp phủ, chẳng hạn như điểm đánh dấu hoặc hình nhiều đường, thì thường thì bạn phải lặp lại từng lớp phủ trên bản đồ và đặt kiểu riêng cho lớp đó. Với Lớp dữ liệu, bạn có thể đặt các quy tắc theo cách khai báo và các quy tắc sẽ được áp dụng trên toàn bộ tập dữ liệu. Khi dữ liệu hoặc quy tắc được cập nhật, kiểu sẽ tự động áp dụng cho mọi tính năng. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính tính năng để tuỳ chỉnh kiểu của tính năng đó.

Ví dụ: Mã dưới đây đặt màu của từng ký tự trong google.json bằng cách kiểm tra vị trí của ký tự đó trong bộ ký tự ascii. Trong trường hợp này, chúng tôi đã mã hoá vị trí ký tự cùng với dữ liệu của mình.

// Color Capital letters blue, and lower case letters red.
// Capital letters are represented in ascii by values less than 91
map.data.setStyle(function(feature) {
  var ascii = feature.getProperty('ascii');
  var color = ascii > 91 ? 'red' : 'blue';
  return {
   fillColor: color,
   strokeWeight: 1
  };
});

Xoá kiểu

Nếu bạn muốn xoá bất kỳ kiểu đã áp dụng nào, hãy chuyển giá trị cố định đối tượng trống vào phương thức setStyles().

// Remove custom styles.
map.data.setStyle({});

Thao tác này sẽ xoá mọi kiểu tuỳ chỉnh mà bạn đã chỉ định và các tính năng sẽ hiển thị bằng cách sử dụng các kiểu mặc định. Thay vào đó, nếu bạn không muốn hiển thị các tính năng nữa, hãy đặt thuộc tính visible của StyleOptions thành false.

// Hide the Data layer.
map.data.setStyle({visible: false});

Ghi đè kiểu mặc định

Quy tắc tạo kiểu thường áp dụng cho mọi đối tượng trong Lớp dữ liệu. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn áp dụng các quy tắc định kiểu đặc biệt cho các tính năng cụ thể. Ví dụ: như một cách để làm nổi bật một tính năng khi nhấp chuột.

Để áp dụng các quy tắc định kiểu đặc biệt, hãy sử dụng phương thức overrideStyle(). Mọi thuộc tính mà bạn thay đổi bằng phương thức overrideStyle() đều được áp dụng bên cạnh các kiểu chung đã được chỉ định trong setStyle(). Ví dụ: mã dưới đây sẽ thay đổi màu tô của đa giác khi nhấp vào, nhưng sẽ không đặt bất kỳ kiểu nào khác.

// Set the global styles.
map.data.setStyle({
 fillColor: 'green',
 strokeWeight: 3
});

// Set the fill color to red when the feature is clicked.
// Stroke weight remains 3.
map.data.addListener('click', function(event) {
  map.data.overrideStyle(event.feature, {fillColor: 'red'});
});

Gọi phương thức revertStyle() để xoá tất cả các chế độ ghi đè kiểu.

Tùy chọn kiểu

Các tuỳ chọn có sẵn để tạo kiểu cho mỗi tính năng phụ thuộc vào loại đối tượng. Ví dụ: fillColor sẽ chỉ hiển thị trên hình đa giác, trong khi icon sẽ chỉ xuất hiện trên hình học điểm. Bạn có thể xem thêm thông tin trong tài liệu tham khảo về StyleOptions.

Có trên mọi hình học

 • clickable: Nếu true, tính năng này sẽ nhận được các sự kiện chuột và chạm
 • visible: Nếu true, tính năng này sẽ hiển thị.
 • zIndex: Tất cả đối tượng được hiển thị trên bản đồ theo thứ tự zIndex, trong đó giá trị cao hơn sẽ hiển thị trước các đối tượng có giá trị thấp hơn. Điểm đánh dấu luôn hiển thị trước chuỗi dòng và đa giác.

Có sẵn trên hình học điểm

 • cursor: Con trỏ chuột sẽ hiển thị khi di chuột.
 • icon: Biểu tượng hiển thị hình học điểm.
 • shape: Xác định bản đồ hình ảnh dùng để phát hiện lượt truy cập.
 • title: Văn bản chuyển đổi.

Có sẵn trên hình học

 • strokeColor: Màu của nét vẽ. Tất cả các màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ các màu được đặt tên mở rộng.
 • strokeOpacity: Độ mờ nét vẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
 • strokeWeight: Chiều rộng của nét vẽ tính bằng pixel.

Có trên hình học đa giác

 • fillColor: Màu nền. Tất cả các màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ các màu được đặt tên mở rộng.
 • fillOpacity: Độ mờ màu nền từ 0.0 đến 1.0.
 • strokeColor: Màu của nét vẽ. Tất cả các màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ các màu được đặt tên mở rộng.
 • strokeOpacity: Độ mờ nét vẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
 • strokeWeight: Chiều rộng của nét vẽ tính bằng pixel.

Thêm trình xử lý sự kiện

Các tính năng phản hồi các sự kiện, chẳng hạn như mouseup hoặc mousedown. Bạn có thể thêm trình nghe sự kiện để cho phép người dùng tương tác với dữ liệu trên bản đồ. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi thêm một sự kiện di chuột qua. Sự kiện này hiển thị thông tin về tính năng bên dưới con trỏ chuột.

// Set mouseover event for each feature.
map.data.addListener('mouseover', function(event) {
 document.getElementById('info-box').textContent =
   event.feature.getProperty('letter');
});

Sự kiện lớp dữ liệu

Các sự kiện sau đây là chung cho tất cả các đối tượng, bất kể loại hình học của chúng:

 • addfeature
 • click
 • dblclick
 • mousedown
 • mouseout
 • mouseover
 • mouseup
 • removefeature
 • removeproperty
 • rightclick
 • setgeometry
 • setproperty

Bạn có thể xem thêm thông tin về các sự kiện này trong tài liệu tham khảo về lớp google.maps.data.

Thay đổi giao diện động

Bạn có thể đặt kiểu của Lớp dữ liệu bằng cách truyền một hàm tính toán kiểu của từng đối tượng vào phương thức google.maps.data.setStyle(). Hàm này sẽ được gọi mỗi khi thuộc tính của một tính năng được cập nhật.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi thêm trình nghe sự kiện cho sự kiện click để cập nhật thuộc tính isColorful của tính năng. Kiểu tính năng được cập nhật để phản ánh thay đổi ngay khi thuộc tính được thiết lập.

// Color each letter gray. Change the color when the isColorful property
// is set to true.
map.data.setStyle(function(feature) {
 var color = 'gray';
 if (feature.getProperty('isColorful')) {
  color = feature.getProperty('color');
 }
 return /** @type {!google.maps.Data.StyleOptions} */({
  fillColor: color,
  strokeColor: color,
  strokeWeight: 2
 });
});

// When the user clicks, set 'isColorful', changing the color of the letters.
map.data.addListener('click', function(event) {
 event.feature.setProperty('isColorful', true);
});

// When the user hovers, tempt them to click by outlining the letters.
// Call revertStyle() to remove all overrides. This will use the style rules
// defined in the function passed to setStyle()
map.data.addListener('mouseover', function(event) {
 map.data.revertStyle();
 map.data.overrideStyle(event.feature, {strokeWeight: 8});
});

map.data.addListener('mouseout', function(event) {
 map.data.revertStyle();
});