GeoJSON

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Trang này cho bạn biết cách hiển thị dữ liệu địa lý ở định dạng GeoJSON, sử dụng GMUGeoJSONParser kết hợp với GMUGeometryRenderer. GeoJSON là một định dạng phổ biến để hiển thị dữ liệu địa lý như điểm, đường và đa giác.

Điều kiện tiên quyết và lưu ý

GMUGeoJSONParser là một phần của SDK Maps dành cho Thư viện tiện ích iOS. Nếu bạn chưa thiết lập thư viện, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi đọc phần còn lại của trang này.

Để xem mã mẫu đầy đủ, hãy xem các ứng dụng mẫu trên GitHub.

Hiển thị dữ liệu GeoJSON

Để hiển thị dữ liệu GeoJSON trên bản đồ, hãy tạo một GMUGeoJSONParser có đường dẫn đến tài nguyên GeoJSON (trong ví dụ này là GeoJSON_sample.kml). Sau đó, hãy tạo một GMUGeometryRenderer, truyền thực thể GMUKMLParser. Cuối cùng, hãy gọi GMUGeometryRenderer.render(). Ví dụ về mã sau đây cho thấy việc hiển thị dữ liệu GeoJSON trên bản đồ:

Swift

import GoogleMapsUtils

class GeoJSON {
 private var mapView: GMSMapView!

 func renderGeoJSON() {
  guard let path = Bundle.main.path(forResource: "GeoJSON_sample", ofType: "json") else {
   return
  }

  let url = URL(fileURLWithPath: path)

  let geoJsonParser = GMUGeoJSONParser(url: url)
  geoJsonParser.parse()

  let renderer = GMUGeometryRenderer(map: mapView, geometries: geoJsonParser.features)
  renderer.render()
 }
}
   

Objective-C

@import GoogleMapsUtils;

@implementation GeoJSON {
 GMSMapView *_mapView;
}

- (void)renderGeoJSON {
 NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"GeoJSON_sample" ofType:@"json"];
 NSURL *url = [NSURL fileURLWithPath:path];
 GMUGeoJSONParser *parser = [[GMUGeoJSONParser alloc] initWithURL:url];
 [parser parse];
 GMUGeometryRenderer *renderer = [[GMUGeometryRenderer alloc] initWithMap:_mapView
                                geometries:parser.features];
 [renderer render];
}

@end