Bắt đầu và thiết lập

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bản phát hành mới nhất của định kiểu bản đồ dựa trên đám mây này cung cấp nhiều tính năng của bản đồ và lựa chọn tạo kiểu hơn so với kiểu cũ, đồng thời bạn cần lưu ý một số thay đổi trước khi cập nhật hoặc sử dụng kiểu bản đồ mới. Hãy xem Vấn đề đã biết và các phần sau để biết thông tin về cách sử dụng bản phát hành này.

Thanh toán

Việc sử dụng kiểu bản đồ dựa trên đám mây yêu cầu phải có mã bản đồ. Trên SDK Maps dành cho Android, SDK Maps cho iOS và JavaScript, việc sử dụng mã bản đồ sẽ làm phát sinh một khoản phí cho SKU của Maps động. Trong API Tĩnh của Maps, việc sử dụng mã bản đồ sẽ phát sinh phí đối với SKU Bản đồ tĩnh.

Yêu cầu về ứng dụng và trang web

Để hiển thị kiểu bản đồ, các trang web và ứng dụng của bạn yêu cầu các phiên bản nền tảng sau:

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Xem phần Hướng dẫn.

Cập nhật kiểu cũ

Vì thứ tự và hệ phân cấp đã thay đổi, nên bạn có thể cần thay đổi kiểu hiện tại hoặc quy trình của mình để sử dụng phiên bản này. Ví dụ: để tạo kiểu cho Water (Nước), bạn sẽ nhìn thấy trong phần Natural>Water (Tự nhiên>Nước). Để xem tất cả hệ phân cấp mới, hãy xem phần Nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.

Kiểu bản đồ hiện có cần được cập nhật hoặc tạo lại để sử dụng các đối tượng mới. Để so sánh hệ phân cấp hiện tại với phiên bản này, hãy xem phần Các thay đổi của tính năng ánh xạ.

Nếu bạn cần cập nhật kiểu bản đồ cũ, hãy xem phần Cập nhật lên phiên bản mới nhất.