Giao thức <GCKRequestdelegate>

Tham chiếu giao thức <GCKRequestdelegate>

Tổng quan

Giao thức uỷ quyền GCKRequest.

Năm thành lập
3

Kế thừa <NSObjectNSObject>.

Tóm tắt phương thức thực thể

(void) - requestDidComplete:
 Được gọi khi yêu cầu đã hoàn tất thành công. Xem thêm...
 
(void) - request:didFailWithError:
 Được gọi khi yêu cầu không thành công. Xem thêm...
 
(void) - request:didAbortWithReason:
 Được gọi khi yêu cầu không còn được theo dõi. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (void) requestDidComplete: (GCKRequest *)  request
optional

Được gọi khi yêu cầu đã hoàn tất thành công.

Parameters
requestThe request.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didFailWithError: (GCKError *)  error 
optional

Được gọi khi yêu cầu không thành công.

Parameters
requestThe request.
errorThe error describing the failure.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didAbortWithReason: (GCKRequestAbortReason)  abortReason 
optional

Được gọi khi yêu cầu không còn được theo dõi.

Thông tin này không đảm bảo rằng yêu cầu đã thành công hay không thành công.

Parameters
requestThe request.
abortReasonThe reason why the request is no longer being tracked.