Lớp GCKRequest

Tài liệu tham khảo về lớp GCKRequest

Tổng quan

Đối tượng để theo dõi một yêu cầu không đồng bộ.

Xem GCKRequestDelegate để biết giao thức uỷ quyền.

Năm thành lập
3

Kế thừa NSObject.

Tóm tắt phương thức thực thể

(void) - cancel
 Huỷ yêu cầu. Xem thêm...
 
(void) - complete
 Hoàn tất yêu cầu và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng. Xem thêm...
 
(void) - failWithError:
 Không thực hiện được yêu cầu với lỗi và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng. Xem thêm...
 
(void) - abortWithReason:
 Huỷ yêu cầu kèm theo lý do và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng. Xem thêm...
 

Tóm tắt phương thức lớp

(GCKRequest *) + applicationRequest
 Tạo đối tượng GCKRequest để ứng dụng gọi sử dụng. Xem thêm...
 

Tóm tắt về thuộc tính

id< GCKRequestDelegatedelegate
 Người được uỷ quyền nhận thông báo về trạng thái của yêu cầu. Xem thêm...
 
GCKRequestID requestID
 Mã nhận dạng duy nhất được gán cho yêu cầu này. Xem thêm...
 
GCKErrorerror
 Lỗi khiến yêu cầu không thành công (nếu có) nếu không thì là nil. Xem thêm...
 
BOOL inProgress
 Một cờ cho biết liệu yêu cầu hiện có đang được xử lý hay không. Xem thêm...
 
BOOL external
 Một cờ cho biết liệu đây là yêu cầu bên ngoài (nghĩa là yêu cầu do ứng dụng tạo ra chứ không phải do chính khung). Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (void) cancel

Huỷ yêu cầu.

Việc huỷ yêu cầu không đảm bảo rằng yêu cầu sẽ không hoàn tất đối với người nhận; việc này chỉ đơn giản là khiến người gửi ngừng theo dõi yêu cầu.

+ (GCKRequest *) applicationRequest

Tạo đối tượng GCKRequest để ứng dụng gọi sử dụng.

Ứng dụng có thể quản lý các đối tượng yêu cầu được tạo bằng phương thức ban đầu này bằng các phương thức complete, failWithError:abortWithReason:.

Năm thành lập
3,4
- (void) complete

Hoàn tất yêu cầu và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng.

Phương thức này chỉ có thể được gọi trên các đối tượng GCKRequest đã được ứng dụng tạo dựng bằng phương thức nhà máy applicationRequest. Việc gọi phương thức này trên một đối tượng GCKRequest do chính khung này tạo ra sẽ phát sinh một ngoại lệ.

Năm thành lập
3,4
- (void) failWithError: (GCKError *)  error

Không thực hiện được yêu cầu với lỗi và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng.

Phương thức này chỉ có thể được gọi trên các đối tượng GCKRequest đã được ứng dụng tạo bằng phương thức nhà máy GCKRequest::requestWithID:. Việc gọi phương thức này trên một đối tượng GCKRequest do chính khung này tạo ra sẽ phát sinh một ngoại lệ.

Parameters
errorThe error describing the failure.
Năm thành lập
3,4
- (void) abortWithReason: (GCKRequestAbortReason)  reason

Huỷ yêu cầu kèm theo lý do và thông báo cho người được uỷ quyền tương ứng.

Phương thức này chỉ có thể được gọi trên các đối tượng GCKRequest đã được ứng dụng tạo bằng phương thức nhà máy GCKRequest::requestWithID:. Việc gọi phương thức này trên một đối tượng GCKRequest do chính khung này tạo ra sẽ phát sinh một ngoại lệ.

Parameters
reasonThe reason for the abort.
Năm thành lập
3,4

Chi tiết về cơ sở lưu trú

- (id<GCKRequestDelegate>) delegate
readwritenonatomicweak

Người được uỷ quyền nhận thông báo về trạng thái của yêu cầu.

- (GCKRequestID) requestID
readnonatomicassign

Mã nhận dạng duy nhất được gán cho yêu cầu này.

- (GCKError*) error
readnonatomiccopy

Lỗi khiến yêu cầu không thành công (nếu có) nếu không thì là nil.

- (BOOL) inProgress
readnonatomicassign

Một cờ cho biết liệu yêu cầu hiện có đang được xử lý hay không.

- (BOOL) external
readnonatomicassign

Một cờ cho biết liệu đây là yêu cầu bên ngoài (nghĩa là yêu cầu do ứng dụng tạo ra chứ không phải do chính khung).

Năm thành lập
3,4