<GCKLoggerdelegate> Giao thức

Tham chiếu giao thức <GCKLoggerdelegate>

Tổng quan

Giao thức uỷ quyền GCKLogger.

Kế thừa <NSObjectNSObject>.

Tóm tắt phương thức thực thể

(void) - logMessage:atLevel:fromFunction:location:
 Được khung gọi để ghi nhật ký một thông báo. Xem thêm...
 
(void) - logMessage:fromFunction:
 Được khung gọi để ghi nhật ký một thông báo. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (void) logMessage: (NSString *)  message
atLevel: (GCKLoggerLevel)  level
fromFunction: (NSString *)  function
location: (NSString *)  location 
optional

Được khung gọi để ghi nhật ký một thông báo.

Parameters
messageThe log message.
functionThe calling function or method.
levelThe logging level.
locationThe source code location of the log statement.
Năm thành lập
4
- (void) logMessage: (NSString *)  message
fromFunction: (NSString *)  function 
optional

Được khung gọi để ghi nhật ký một thông báo.

Parameters
functionThe calling function, normally obtained from __func__.
messageThe log message.
Deprecated:
Thay vào đó, hãy sử dụng logMessage:atLevel:fromFunction:location:.