UserDeletion.userDeletionRequest

ดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การนำเสนอทรัพยากร

{
 "kind": "analytics#userDeletionRequest",
 "id": {
  "type": string,
  "userId": string
 },
 "webPropertyId": string,
 "firebaseProjectId": string,
 "propertyId": string,
 "deletionRequestTime": datetime
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
deletionRequestTime datetime ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Google Analytics ได้รับคำขอลบ
firebaseProjectId string รหัสโปรเจ็กต์ Firebase (เลิกใช้งานแล้วเพื่อใช้ช่อง propertyId)
id object รหัสผู้ใช้
id.type string ประเภทของผู้ใช้ อาจเป็น APP_INSTANCE_ID, CLIENT_ID หรือ USER_ID
id.userId string รหัสผู้ใช้
kind string ค่าคือ "analytics#userDeletionRequest"
propertyId string รหัสพร็อพเพอร์ตี้ของพร็อพเพอร์ตี้ GA4 หรือรหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้ภายใน
webPropertyId string รหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้ในรูปแบบ UA-XXXXX-YY

วิธีการ

Upsert
แทรกหรืออัปเดตคำขอลบผู้ใช้