UserDeletion.userDeletionRequest: upsert

ต้องมีการให้สิทธิ์

แทรกหรืออัปเดตคำขอลบผู้ใช้

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/userDeletion/userDeletionRequests:upsert

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์ตามขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคำขอ ให้ระบุทรัพยากร UserDeletion.userDeletionRequest

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดง ทรัพยากร UserDeletion.userDeletionRequest ในเนื้อหาการตอบกลับ

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้ในข้อมูลสดและดูการตอบสนอง