UserDeletion.userDeletionRequest: upsert

Wymaga autoryzacji

Wstaw lub zaktualizuj prośbę o usunięcie użytkownika.

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/userDeletion/userDeletionRequests:upsert

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób UserDeletion.userDeletionRequest.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób UserDeletion.userDeletionRequest.

Wypróbuj

Użyj eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.