User Deletion API – omówienie

Ten dokument zawiera ogólny opis interfejsu Google Analytics User Deletion API.

Wstęp

Interfejs Google Analytics User Deletion API umożliwia klientom usuwanie danych powiązanych z danym identyfikatorem użytkownika. Jest to jedno z kilku dostępnych narzędzi, które pomagają chronić Twoje dane.

Opis

Interfejs User Deletion API pozwala klientowi Google Analytics usuwać z projektu lub usługi internetowej dane związane z danym identyfikatorem użytkownika. Prośby o usunięcie użytkownika można przesyłać za pomocą projektów Firebase lub usług Google Analytics.

Prośba o usunięcie danych

Aby poprosić o usunięcie danych danego użytkownika, użyj metody upsert. Metoda upsert wykorzystuje jako jedyny parametr zasób żądania usunięcia użytkownika. Prośbę o usunięcie danych można przesłać do usługi internetowej Google Analytics (określonej w polu webPropertyId) lub usługi GA4(określonej w polu propertyId). Użytkownika, którego dane zostaną usunięte, można określić, ustawiając jeden z identyfikatorów w polu id.userId. Typ identyfikatora należy określić w polu id.type. Obsługiwane typy identyfikatorów użytkowników:

  • CLIENT_ID: identyfikator klienta Google Analytics (obsługiwany tylko wtedy, gdy określona jest wartość pola webPropertyId lub propertyId).
  • USER_ID: Google Analytics User-ID (obsługiwany tylko wtedy, gdy określona jest wartość pola webPropertyId lub propertyId).
  • APP_INSTANCE_ID: identyfikator instancji aplikacji w Firebase (obsługiwane tylko wtedy, gdy pole firebaseProjectId lub propertyId jest ustawione).

Więcej informacji o funkcjach User-ID i Client-ID znajdziesz w Centrum pomocy Analytics.

Usuwanie danych

Metoda upsert zwraca zasób żądania usunięcia użytkownika z ustawionym polem deletionRequestTime. Pole deletionRequestTime wskazuje moment, w którym Google Analytics otrzymał prośbę o usunięcie.

Do wywołania metody upsert wymagany jest zakres OAuth 2.0 https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion.