Tổng quan

Việc định kiểu theo hướng dữ liệu cho các tập dữ liệu cho phép bạn tải các tập dữ liệu không gian địa lý của riêng mình lên, áp dụng định kiểu tuỳ chỉnh cho các tính năng dữ liệu của tập dữ liệu đó và hiển thị các tính năng dữ liệu đó trên bản đồ. Với việc định kiểu theo hướng dữ liệu cho các tập dữ liệu, bạn có thể tạo hình ảnh trực quan hoá dữ liệu dựa trên các hình học điểm, hình nhiều đường và đa giác, đồng thời làm cho các tính năng dữ liệu phản hồi các sự kiện nhấp chuột. Định kiểu theo hướng dữ liệu cho các tập dữ liệu chỉ được hỗ trợ trên bản đồ vectơ (cần có mã bản đồ).

Bắt đầu định kiểu dựa trên dữ liệu cho các tập dữ liệu

Thêm tập dữ liệu không gian địa lý tuỳ chỉnh

Thêm dữ liệu tuỳ chỉnh bằng Google Cloud Console hoặc Google Cloud Shell. Mỗi tập dữ liệu có một mã nhận dạng duy nhất, và bạn có thể liên kết mã này với một kiểu bản đồ. Các định dạng dữ liệu sau được hỗ trợ:

  • GeoJSON
  • Được phân tách bằng dấu phẩy (CSV)
  • KML

Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu và giới hạn đối với tập dữ liệu, hãy xem bài viết Tạo và quản lý tập dữ liệu

Kiểu đối tượng dữ liệu

Sau khi dữ liệu tuỳ chỉnh của bạn được tải lên và liên kết với kiểu bản đồ và mã bản đồ, bạn có thể tạo kiểu cho các tính năng dữ liệu để tác động đến hình ảnh và làm cho các tính năng đó phản hồi sự kiện nhấp chuột.

Tạo kiểu cho dữ liệu điểm để hiển thị các vị trí cụ thể trên bản đồ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị dữ liệu điểm được tạo kiểu.

Tạo kiểu cho dữ liệu hình nhiều đường để làm nổi bật các đối tượng địa lý.

Ảnh chụp màn hình cho thấy dữ liệu hình nhiều đường đã được tạo kiểu.

Tạo kiểu cho dữ liệu đa giác để làm nổi bật khu vực địa lý.

Ảnh chụp màn hình hiển thị dữ liệu đa giác được tạo kiểu.

Giúp các tính năng dữ liệu phản hồi các sự kiện nhấp chuột bằng cách thêm một trình nghe sự kiện.

Ảnh chụp màn hình cho thấy con trỏ đang nhấp vào bản đồ.