Lớp phủ tuỳ chỉnh

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Giới thiệu

Lớp phủ là các đối tượng trên bản đồ được liên kết với toạ độ vĩ độ/kinh độ, do đó, lớp phủ sẽ di chuyển khi bạn kéo hoặc thu phóng bản đồ. Để biết thông tin về các loại lớp phủ xác định trước, hãy xem phần Vẽ trên bản đồ.

API JavaScript của Maps cung cấp một lớp OverlayView để tạo lớp phủ tuỳ chỉnh của riêng bạn. OverlayView là lớp cơ sở cung cấp một số phương thức mà bạn phải triển khai khi tạo lớp phủ. Lớp này cũng cung cấp một số phương thức giúp bạn có thể dịch giữa toạ độ màn hình và vị trí trên bản đồ.

Thêm lớp phủ tuỳ chỉnh

Dưới đây là bản tóm tắt các bước cần thiết để tạo lớp phủ tuỳ chỉnh:

 • Đặt prototype của đối tượng lớp phủ tuỳ chỉnh thành một thực thể mới của google.maps.OverlayView(). Trên thực tế, thao tác này sẽ tạo lớp con cho lớp lớp phủ.
 • Tạo một hàm khởi tạo cho lớp phủ tuỳ chỉnh và đặt bất kỳ tham số khởi chạy nào.
 • Triển khai phương thức onAdd() trong nguyên mẫu và đính kèm lớp phủ vào bản đồ. OverlayView.onAdd() sẽ được gọi khi bản đồ đã sẵn sàng để đính kèm lớp phủ.
 • Triển khai phương thức draw() trong nguyên mẫu và xử lý hình ảnh hiển thị của đối tượng. OverlayView.draw() sẽ được gọi khi đối tượng xuất hiện lần đầu tiên.
 • Bạn cũng nên triển khai phương thức onRemove() để dọn dẹp mọi phần tử đã thêm vào trong lớp phủ.

Dưới đây là thông tin chi tiết về từng bước. Bạn có thể xem mã ví dụ đầy đủ và đang hoạt động: xem mã ví dụ.

Lớp con của lớp phủ

Ví dụ bên dưới sử dụng OverlayView để tạo một lớp ảnh đơn giản.

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một hàm khởi tạo cho lớp USGSOverlay và khởi tạo các tham số đã truyền dưới dạng thuộc tính của đối tượng mới.

TypeScript

/**
 * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
 * the bounds of the image, and a reference to the map.
 */
class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
 private bounds: google.maps.LatLngBounds;
 private image: string;
 private div?: HTMLElement;

 constructor(bounds: google.maps.LatLngBounds, image: string) {
  super();

  this.bounds = bounds;
  this.image = image;
 }

JavaScript

/**
 * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
 * the bounds of the image, and a reference to the map.
 */
class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
 bounds;
 image;
 div;
 constructor(bounds, image) {
  super();
  this.bounds = bounds;
  this.image = image;
 }

Chúng tôi chưa thể đính kèm lớp phủ này vào bản đồ trong hàm khởi tạo của lớp phủ. Trước tiên, chúng tôi cần đảm bảo rằng tất cả các ngăn của bản đồ đều đã có sẵn, vì các ngăn này chỉ định thứ tự hiển thị của các đối tượng trên bản đồ. API này cung cấp một phương thức trợ giúp cho biết điều này đã xảy ra. Chúng tôi sẽ xử lý phương thức đó trong phần tiếp theo.

Khởi chạy lớp phủ

Khi lớp phủ được tạo thực thể lần đầu và sẵn sàng hiển thị, chúng ta cần đính kèm lớp phủ đó vào bản đồ thông qua DOM của trình duyệt. API cho biết rằng lớp phủ đã được thêm vào bản đồ bằng cách gọi phương thức onAdd() của lớp phủ. Để xử lý phương thức này, chúng ta tạo một <div> để giữ hình ảnh, thêm phần tử <img>, đính kèm phần tử này vào <div>, sau đó đính kèm lớp phủ vào một trong các ngăn của bản đồ. Ngăn là một nút trong cây DOM.

Các ngăn, thuộc loại MapPanes, chỉ định thứ tự xếp chồng cho các lớp khác nhau trên bản đồ. Các ngăn sau đây có sẵn và được liệt kê theo thứ tự xếp chồng từ dưới lên trên:

 • mapPane là ngăn thấp nhất và nằm phía trên các ô. Trình phân tích cú pháp có thể không nhận được các sự kiện DOM. (Pane 0).
 • overlayLayer chứa hình nhiều đường, đa giác, lớp phủ mặt đất và lớp phủ lớp ô. Có thể không nhận được các sự kiện DOM. (Pane 1).
 • markerLayer chứa điểm đánh dấu. Có thể không nhận được các sự kiện DOM. (Pane 2).
 • overlayMouseTarget chứa các phần tử nhận sự kiện DOM. (Pane 3).
 • floatPane chứa cửa sổ thông tin. Nó ở trên tất cả các lớp phủ bản đồ. (Pane 4).

Vì hình ảnh của chúng ta là "lớp phủ mặt đất", nên chúng ta sẽ sử dụng ngăn overlayLayer. Khi tạo ngăn đó, chúng ta sẽ đính kèm đối tượng vào ngăn đó dưới dạng phần tử con.

TypeScript

/**
 * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
 * added to the map.
 */
onAdd() {
 this.div = document.createElement("div");
 this.div.style.borderStyle = "none";
 this.div.style.borderWidth = "0px";
 this.div.style.position = "absolute";

 // Create the img element and attach it to the div.
 const img = document.createElement("img");

 img.src = this.image;
 img.style.width = "100%";
 img.style.height = "100%";
 img.style.position = "absolute";
 this.div.appendChild(img);

 // Add the element to the "overlayLayer" pane.
 const panes = this.getPanes()!;

 panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
}

JavaScript

/**
 * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
 * added to the map.
 */
onAdd() {
 this.div = document.createElement("div");
 this.div.style.borderStyle = "none";
 this.div.style.borderWidth = "0px";
 this.div.style.position = "absolute";

 // Create the img element and attach it to the div.
 const img = document.createElement("img");

 img.src = this.image;
 img.style.width = "100%";
 img.style.height = "100%";
 img.style.position = "absolute";
 this.div.appendChild(img);

 // Add the element to the "overlayLayer" pane.
 const panes = this.getPanes();

 panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
}

Vẽ lớp phủ

Lưu ý rằng chúng ta chưa gọi ra bất kỳ hình ảnh hiển thị đặc biệt nào trong mã ở trên. API sẽ gọi một phương thức draw() riêng biệt trên lớp phủ bất cứ khi nào cần vẽ lớp phủ trên bản đồ, kể cả khi được thêm lần đầu.

Do đó, chúng ta sẽ triển khai phương thức draw() này, truy xuất MapCanvasProjection của lớp phủ bằng cách sử dụng getProjection() và tính toán toạ độ chính xác để neo các điểm trên cùng bên phải và dưới cùng bên trái của đối tượng. Sau đó, chúng ta có thể đổi kích thước <div>. Đổi lại, thao tác này sẽ đổi kích thước hình ảnh cho phù hợp với giới hạn mà chúng ta đã chỉ định trong hàm khởi tạo của lớp phủ.

TypeScript

draw() {
 // We use the south-west and north-east
 // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
 // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
 const overlayProjection = this.getProjection();

 // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
 // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
 // We'll use these coordinates to resize the div.
 const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getSouthWest()
 )!;
 const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getNorthEast()
 )!;

 // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
 if (this.div) {
  this.div.style.left = sw.x + "px";
  this.div.style.top = ne.y + "px";
  this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
  this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
 }
}

JavaScript

draw() {
 // We use the south-west and north-east
 // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
 // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
 const overlayProjection = this.getProjection();
 // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
 // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
 // We'll use these coordinates to resize the div.
 const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getSouthWest(),
 );
 const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
  this.bounds.getNorthEast(),
 );

 // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
 if (this.div) {
  this.div.style.left = sw.x + "px";
  this.div.style.top = ne.y + "px";
  this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
  this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
 }
}

Xoá lớp phủ tuỳ chỉnh

Chúng ta cũng thêm một phương thức onRemove() để xoá sạch lớp phủ khỏi bản đồ.

TypeScript

/**
 * The onRemove() method will be called automatically from the API if
 * we ever set the overlay's map property to 'null'.
 */
onRemove() {
 if (this.div) {
  (this.div.parentNode as HTMLElement).removeChild(this.div);
  delete this.div;
 }
}

JavaScript

/**
 * The onRemove() method will be called automatically from the API if
 * we ever set the overlay's map property to 'null'.
 */
onRemove() {
 if (this.div) {
  this.div.parentNode.removeChild(this.div);
  delete this.div;
 }
}

Ẩn và hiển thị lớp phủ tuỳ chỉnh

Nếu muốn ẩn hoặc hiển thị lớp phủ thay vì chỉ tạo hoặc xoá lớp phủ đó, bạn có thể triển khai các phương thức hide()show() của riêng mình để điều chỉnh chế độ hiển thị của lớp phủ. Ngoài ra, bạn có thể tách lớp phủ khỏi DOM của bản đồ, mặc dù thao tác này tốn kém hơn một chút. Lưu ý rằng nếu sau đó bạn đính kèm lại lớp phủ vào DOM của bản đồ, thì lớp này sẽ gọi lại phương thức onAdd() của lớp phủ.

Ví dụ sau đây sẽ thêm các phương thức hide()show() vào nguyên mẫu của lớp phủ để bật/tắt chế độ hiển thị của vùng chứa <div>. Ngoài ra, chúng tôi thêm phương thức toggleDOM(), phương thức này sẽ đính kèm hoặc tách lớp phủ vào/khỏi bản đồ.

TypeScript

/**
 * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
 */
hide() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "hidden";
 }
}

show() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "visible";
 }
}

toggle() {
 if (this.div) {
  if (this.div.style.visibility === "hidden") {
   this.show();
  } else {
   this.hide();
  }
 }
}

toggleDOM(map: google.maps.Map) {
 if (this.getMap()) {
  this.setMap(null);
 } else {
  this.setMap(map);
 }
}

JavaScript

/**
 * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
 */
hide() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "hidden";
 }
}
show() {
 if (this.div) {
  this.div.style.visibility = "visible";
 }
}
toggle() {
 if (this.div) {
  if (this.div.style.visibility === "hidden") {
   this.show();
  } else {
   this.hide();
  }
 }
}
toggleDOM(map) {
 if (this.getMap()) {
  this.setMap(null);
 } else {
  this.setMap(map);
 }
}

Thêm các chế độ điều khiển nút

Để kích hoạt phương thức toggletoggleDom, các nút điều khiển sẽ được thêm vào bản đồ.

TypeScript

const toggleButton = document.createElement("button");

toggleButton.textContent = "Toggle";
toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

const toggleDOMButton = document.createElement("button");

toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");

toggleButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggle();
});

toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggleDOM(map);
});

map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);

JavaScript

const toggleButton = document.createElement("button");

toggleButton.textContent = "Toggle";
toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

const toggleDOMButton = document.createElement("button");

toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");
toggleButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggle();
});
toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
 overlay.toggleDOM(map);
});
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);

Hoàn tất mã mẫu

Dưới đây là mã mẫu hoàn chỉnh:

TypeScript

// This example adds hide() and show() methods to a custom overlay's prototype.
// These methods toggle the visibility of the container <div>.
// overlay to or from the map.

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 11,
   center: { lat: 62.323907, lng: -150.109291 },
   mapTypeId: "satellite",
  }
 );

 const bounds = new google.maps.LatLngBounds(
  new google.maps.LatLng(62.281819, -150.287132),
  new google.maps.LatLng(62.400471, -150.005608)
 );

 // The photograph is courtesy of the U.S. Geological Survey.
 let image = "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/";

 image += "examples/full/images/talkeetna.png";

 /**
  * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
  * the bounds of the image, and a reference to the map.
  */
 class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
  private bounds: google.maps.LatLngBounds;
  private image: string;
  private div?: HTMLElement;

  constructor(bounds: google.maps.LatLngBounds, image: string) {
   super();

   this.bounds = bounds;
   this.image = image;
  }

  /**
   * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
   * added to the map.
   */
  onAdd() {
   this.div = document.createElement("div");
   this.div.style.borderStyle = "none";
   this.div.style.borderWidth = "0px";
   this.div.style.position = "absolute";

   // Create the img element and attach it to the div.
   const img = document.createElement("img");

   img.src = this.image;
   img.style.width = "100%";
   img.style.height = "100%";
   img.style.position = "absolute";
   this.div.appendChild(img);

   // Add the element to the "overlayLayer" pane.
   const panes = this.getPanes()!;

   panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
  }

  draw() {
   // We use the south-west and north-east
   // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
   // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
   const overlayProjection = this.getProjection();

   // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
   // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
   // We'll use these coordinates to resize the div.
   const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getSouthWest()
   )!;
   const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getNorthEast()
   )!;

   // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
   if (this.div) {
    this.div.style.left = sw.x + "px";
    this.div.style.top = ne.y + "px";
    this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
    this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
   }
  }

  /**
   * The onRemove() method will be called automatically from the API if
   * we ever set the overlay's map property to 'null'.
   */
  onRemove() {
   if (this.div) {
    (this.div.parentNode as HTMLElement).removeChild(this.div);
    delete this.div;
   }
  }

  /**
   * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
   */
  hide() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "hidden";
   }
  }

  show() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "visible";
   }
  }

  toggle() {
   if (this.div) {
    if (this.div.style.visibility === "hidden") {
     this.show();
    } else {
     this.hide();
    }
   }
  }

  toggleDOM(map: google.maps.Map) {
   if (this.getMap()) {
    this.setMap(null);
   } else {
    this.setMap(map);
   }
  }
 }

 const overlay: USGSOverlay = new USGSOverlay(bounds, image);

 overlay.setMap(map);

 const toggleButton = document.createElement("button");

 toggleButton.textContent = "Toggle";
 toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

 const toggleDOMButton = document.createElement("button");

 toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
 toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");

 toggleButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggle();
 });

 toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggleDOM(map);
 });

 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example adds hide() and show() methods to a custom overlay's prototype.
// These methods toggle the visibility of the container <div>.
// overlay to or from the map.
function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 11,
  center: { lat: 62.323907, lng: -150.109291 },
  mapTypeId: "satellite",
 });
 const bounds = new google.maps.LatLngBounds(
  new google.maps.LatLng(62.281819, -150.287132),
  new google.maps.LatLng(62.400471, -150.005608),
 );
 // The photograph is courtesy of the U.S. Geological Survey.
 let image = "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/";

 image += "examples/full/images/talkeetna.png";
 /**
  * The custom USGSOverlay object contains the USGS image,
  * the bounds of the image, and a reference to the map.
  */
 class USGSOverlay extends google.maps.OverlayView {
  bounds;
  image;
  div;
  constructor(bounds, image) {
   super();
   this.bounds = bounds;
   this.image = image;
  }
  /**
   * onAdd is called when the map's panes are ready and the overlay has been
   * added to the map.
   */
  onAdd() {
   this.div = document.createElement("div");
   this.div.style.borderStyle = "none";
   this.div.style.borderWidth = "0px";
   this.div.style.position = "absolute";

   // Create the img element and attach it to the div.
   const img = document.createElement("img");

   img.src = this.image;
   img.style.width = "100%";
   img.style.height = "100%";
   img.style.position = "absolute";
   this.div.appendChild(img);

   // Add the element to the "overlayLayer" pane.
   const panes = this.getPanes();

   panes.overlayLayer.appendChild(this.div);
  }
  draw() {
   // We use the south-west and north-east
   // coordinates of the overlay to peg it to the correct position and size.
   // To do this, we need to retrieve the projection from the overlay.
   const overlayProjection = this.getProjection();
   // Retrieve the south-west and north-east coordinates of this overlay
   // in LatLngs and convert them to pixel coordinates.
   // We'll use these coordinates to resize the div.
   const sw = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getSouthWest(),
   );
   const ne = overlayProjection.fromLatLngToDivPixel(
    this.bounds.getNorthEast(),
   );

   // Resize the image's div to fit the indicated dimensions.
   if (this.div) {
    this.div.style.left = sw.x + "px";
    this.div.style.top = ne.y + "px";
    this.div.style.width = ne.x - sw.x + "px";
    this.div.style.height = sw.y - ne.y + "px";
   }
  }
  /**
   * The onRemove() method will be called automatically from the API if
   * we ever set the overlay's map property to 'null'.
   */
  onRemove() {
   if (this.div) {
    this.div.parentNode.removeChild(this.div);
    delete this.div;
   }
  }
  /**
   * Set the visibility to 'hidden' or 'visible'.
   */
  hide() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "hidden";
   }
  }
  show() {
   if (this.div) {
    this.div.style.visibility = "visible";
   }
  }
  toggle() {
   if (this.div) {
    if (this.div.style.visibility === "hidden") {
     this.show();
    } else {
     this.hide();
    }
   }
  }
  toggleDOM(map) {
   if (this.getMap()) {
    this.setMap(null);
   } else {
    this.setMap(map);
   }
  }
 }

 const overlay = new USGSOverlay(bounds, image);

 overlay.setMap(map);

 const toggleButton = document.createElement("button");

 toggleButton.textContent = "Toggle";
 toggleButton.classList.add("custom-map-control-button");

 const toggleDOMButton = document.createElement("button");

 toggleDOMButton.textContent = "Toggle DOM Attachment";
 toggleDOMButton.classList.add("custom-map-control-button");
 toggleButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggle();
 });
 toggleDOMButton.addEventListener("click", () => {
  overlay.toggleDOM(map);
 });
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleDOMButton);
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(toggleButton);
}

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.custom-map-control-button {
 background-color: #fff;
 border: 0;
 border-radius: 2px;
 box-shadow: 0 1px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 margin: 10px;
 padding: 0 0.5em;
 font: 400 18px Roboto, Arial, sans-serif;
 overflow: hidden;
 height: 40px;
 cursor: pointer;
}
.custom-map-control-button:hover {
 background: rgb(235, 235, 235);
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Showing/Hiding Overlays</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the script to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises. See
   https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Thử dùng mẫu