Vẽ trên bản đồ

Bạn có thể thêm đối tượng vào bản đồ để chỉ định các điểm, đường, khu vực hoặc bộ sưu tập các đối tượng. API JavaScript của Maps gọi các đối tượng này là lớp phủ. Các lớp phủ được liên kết với vĩ độ/kinh độ, vì vậy chúng sẽ di chuyển khi bạn kéo hoặc thu phóng bản đồ.

Loại lớp phủ

API JavaScript của Maps có một số loại lớp phủ mà bạn có thể thêm theo phương thức lập trình:

  • Cửa sổ thông tin là một loại lớp phủ đặc biệt để hiển thị nội dung (thường là văn bản hoặc hình ảnh) trong bong bóng bật lên tại một vị trí nhất định trên bản đồ. Xem phần Cửa sổ thông tin.
  • Các đường trên bản đồ được hiển thị bằng hình nhiều đường đại diện cho một chuỗi vị trí theo thứ tự. Hãy xem phần Hình dạng và đường kẻ.
  • Các vùng có hình dạng tuỳ ý trên bản đồ được hiển thị bằng đa giác. Giống như hình nhiều đường, đa giác là một chuỗi vị trí theo thứ tự. Không giống như hình nhiều đường, đa giác xác định một vùng mà chúng bao quanh. Hãy xem phần Hình dạng và đường kẻ.
  • Bạn cũng có thể xác định vòng trònhình chữ nhật trên bản đồ.
  • Sử dụng một biểu tượng để tuỳ chỉnh biểu tượng trên một điểm đánh dấu hoặc thêm hình ảnh vào hình nhiều đường. Biểu tượng là một hình ảnh dựa trên vectơ được xác định bằng một đường dẫn, bằng cách sử dụng ký hiệu đường dẫn SVG. API này cũng cung cấp các tuỳ chọn để kiểm soát cách biểu tượng hiển thị. Xem phần Biểu tượng.
  • Nếu muốn đặt hình ảnh trên bản đồ, bạn có thể sử dụng lớp phủ mặt đất. Xem phần Lớp phủ mặt đất.
  • Bạn cũng có thể triển khai lớp phủ tuỳ chỉnh của riêng mình bằng cách triển khai giao diện OverlayView. Xem phần Lớp phủ tuỳ chỉnh.
  • Các lớp bản đồ có thể hiển thị bằng cách sử dụng loại bản đồ lớp phủ. Bạn có thể tạo một tập hợp ô của riêng mình bằng cách tạo các loại bản đồ tuỳ chỉnh để thay thế các tập hợp ô bản đồ cơ sở hoặc xuất hiện trên các bộ ô bản đồ cơ sở hiện có dưới dạng lớp phủ. Xem Các loại bản đồ tuỳ chỉnh.