SDK Bản đồ dành cho phiên bản Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Nhóm Nền tảng Google Maps thường xuyên cập nhật SDK để bổ sung các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải tiến về hiệu suất. Trang này cung cấp hướng dẫn về cách quản lý các phần phụ thuộc trên SDK dành cho thiết bị di động.

 • Đối với các ứng dụng thiết yếu, hãy liên kết đến bản phát hành mới nhất của phiên bản lớn mà bạn đang sử dụng (X.*) rồi nâng cấp hằng năm lên phiên bản lớn mới.

  Khi phát hành các phiên bản mới của ứng dụng trong suốt cả năm, bạn có thể bắt đầu sử dụng các phiên bản dấu chấm mới hơn của SDK Maps dành cho Android. Bạn không cần phải cập nhật trong ứng dụng của mình vì các phiên bản dấu chấm mới có khả năng tương thích ngược.

  Lợi ích:

  • Nếu bạn phát hiện các vấn đề trong SDK bản đồ dành cho Android, thì các bản sửa lỗi sẽ được cung cấp theo cách tương thích ngược trong vòng 12 tháng sau khi phát hành phiên bản lớn lần đầu, theo Chính sách hỗ trợ thiết bị di động. Bạn không cần phải nâng cấp gấp lên một phiên bản SDK incompatible để hưởng lợi từ các bản sửa lỗi.
  • Bạn có thể dễ dàng áp dụng các tính năng và cải tiến mới nhất khi ứng dụng đã được xây dựng trên phiên bản mới nhất.
  • Các bản cập nhật gia tăng hằng năm cho phiên bản lớn mới nhất của SDK có thể cần ít công sức hơn để thích ứng, viết lại và kiểm thử ứng dụng, so với việc phải xử lý những thay đổi không tương thích ngược được giới thiệu trong nhiều bản phát hành phiên bản chính.

 • Đối với các ứng dụng không quan trọng, hãy liên kết với một phiên bản đã sửa lỗi bất kỳ. Khi nhận được thông báo về việc ngừng sử dụng phiên bản đã sửa lỗi đó, bạn sẽ có 12 tháng để cung cấp mã ứng dụng đã cập nhật cho người dùng.

  Lợi ích:

  • Giảm tần suất bảo trì.
  • Các phiên bản mới của ứng dụng sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị của người dùng đang chạy các hệ điều hành dành cho thiết bị di động cũ trong thời gian dài hơn (cho đến khi bạn cần nâng cấp lên phiên bản SDK mới).

Chủ sở hữu dự án có địa chỉ email được giám sát sẽ nhận được thông báo chủ động về những thay đổi ảnh hưởng đến từng dự án của họ. Nắm bắt thông tin về các bản cập nhật chính, việc ngừng sử dụng và các thay đổi khác.

Cài đặt

Trong tệp build.gradle cấp ứng dụng, hãy luôn chỉ định một phiên bản thay vì phạm vi tiền tố (+) hoặc latest vì việc này có thể dẫn đến các bản dựng không thể đoán trước và không thể lặp lại. SDK Maps dành cho Android tuân thủ phiên bản ngữ nghĩa và các bản phát hành phiên bản lớn mới có thể bao gồm các thay đổi có thể gây lỗi. Cấp độ API tối thiểu được hỗ trợ là 21.

Chỉ định phần phụ thuộc Maps trong Dịch vụ Google Play bằng cú pháp Gradle.

dependencies {

  // Maps SDK for Android
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0'
}

Xem thêm hướng dẫn về cách quản lý việc tạo phiên bản Dịch vụ Google Play.

Bảo trì và nâng cấp

Android Studio tự động kiểm tra các phiên bản hiện có mới hơn và đưa ra cảnh báo khi có phiên bản mới hơn của một phần phụ thuộc. Để giảm thiểu nợ kỹ thuật, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt. Nếu bạn đang cập nhật lên một phiên bản lớn mới, hãy xem ghi chú phát hành để biết các thay đổi không tương thích ngược và cách cập nhật mã của bạn.

Ngoài việc thăm dò các phiên bản mới hơn, chủ sở hữu dự án của Google Cloud còn nhận được email về các thay đổi có khả năng tương thích ngược có thể ảnh hưởng đến dự án của họ. Để nhận thông báo chủ động về các thay đổi có khả năng tương thích ngược, hãy chỉ định vai trò chủ sở hữu bằng một địa chỉ email được theo dõi cho từng dự án của bạn.