<GCKUI MiniMediaControlsViewControllerdelegate> Giao thức

Tham chiếu giao thức <GCKUI MiniMediaControlsViewControllerdelegate>

Tổng quan

Giao thức uỷ quyền GCKUIMiniMediaControlsViewController.

Năm thành lập
3

Kế thừa <NSObject>.

Tóm tắt phương thức thực thể

(void) - miniMediaControlsViewController:shouldAppear:
 Thông báo về sự thay đổi trạng thái hoạt động của thanh điều khiển. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (void) miniMediaControlsViewController: (GCKUIMiniMediaControlsViewController *)  miniMediaControlsViewController
shouldAppear: (BOOL)  shouldAppear 

Thông báo về sự thay đổi trạng thái hoạt động của thanh điều khiển.

Parameters
miniMediaControlsViewControllerThe now playing view controller instance.
shouldAppearIf YES, the control bar can be displayed. If NO, the control bar should be hidden.