Lớp GCKVideoInfo

Tài liệu tham khảo về lớp GCKVideoInfo

Tổng quan

Một lớp biểu thị thông tin chi tiết về định dạng video.

Năm thành lập
3,3

Kế thừa NSObject, <NSCopying> và <NSSecureCoding>.

Tóm tắt về thuộc tính

NSUInteger width
 Chiều rộng của video, tính bằng pixel. Xem thêm...
 
NSUInteger height
 Chiều cao của video, tính bằng pixel. Xem thêm...
 
GCKVideoInfoHDRType hdrType
 Loại HDR được sử dụng trong video, nếu có. Xem thêm...
 

Chi tiết về cơ sở lưu trú

- (NSUInteger) width
readnonatomicassign

Chiều rộng của video, tính bằng pixel.

- (NSUInteger) height
readnonatomicassign

Chiều cao của video, tính bằng pixel.

- (GCKVideoInfoHDRType) hdrType
readnonatomicassign

Loại HDR được sử dụng trong video, nếu có.