Lớp GCKUIDeviceVolumeController

Tham chiếu Lớp GCKUIDeviceVolumeController

Tổng quan

Bộ điều khiển cho các chế độ xem giao diện người dùng dùng để kiểm soát hoặc hiển thị âm lượng và trạng thái tắt tiếng của thiết bị nhận nội dung Truyền.

Ứng dụng gọi đăng ký các chế độ điều khiển trên giao diện người dùng liên quan đến âm lượng với bộ điều khiển bằng cách đặt các thuộc tính thích hợp. Sau đó, bộ điều khiển sẽ phản hồi các sự kiện chạm trên các nút điều khiển bằng cách đưa ra các lệnh âm lượng thích hợp cho bộ thu và cập nhật các nút điều khiển dựa trên thông tin trạng thái nhận được từ bộ thu. Bộ điều khiển tự động bật và tắt các chế độ điều khiển trên giao diện người dùng cho phù hợp với phiên hoạt động hiện tại và trạng thái của thiết bị nhận.

Năm thành lập
3

Kế thừa NSObject.

Tóm tắt phương thức thực thể

(instancetype) - init
 Trình khởi tạo được chỉ định. Xem thêm...
 
(void) - setVolume:
 Một phương thức thuận tiện để thay đổi âm lượng của trình nhận. Xem thêm...
 
(void) - setMuted:
 Một phương thức thuận tiện để thay đổi trạng thái tắt tiếng của người nhận. Xem thêm...
 
(void) - volumeUp
 Một phương thức tiện lợi để tăng âm lượng của trình nhận theo mức tăng âm lượng. Xem thêm...
 
(void) - volumeDown
 Một phương thức tiện lợi để giảm âm lượng của trình nhận theo mức tăng âm lượng. Xem thêm...
 
(void) - toggleMuted
 Một phương thức thuận tiện để bật/tắt trạng thái tắt tiếng. Xem thêm...
 

Tóm tắt về thuộc tính

UIButton * volumeUpButton
 Nút "tăng âm lượng". Xem thêm...
 
UIButton * volumeDownButton
 Nút "giảm âm lượng". Xem thêm...
 
UISlider * volumeSlider
 Thanh trượt để hiển thị và thay đổi âm lượng hiện tại của bộ thu. Xem thêm...
 
UISwitch * muteSwitch
 Nút chuyển để bật/tắt trạng thái tắt tiếng của người nhận. Xem thêm...
 
GCKUIMultistateButtonmuteToggleButton
 Nút bật tắt để tắt tiếng/bật tiếng của người nhận. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (instancetype) init

Trình khởi tạo được chỉ định.

- (void) setVolume: (float)  volume

Một phương thức thuận tiện để thay đổi âm lượng của trình nhận.

Uỷ quyền cho đối tượng GCKSession hiện đang hoạt động.

Parameters
volumeThe new volume. Must be a value in the range [0.0, 1.0].
- (void) setMuted: (BOOL)  muted

Một phương thức thuận tiện để thay đổi trạng thái tắt tiếng của người nhận.

Uỷ quyền cho đối tượng GCKSession hiện đang hoạt động.

Parameters
mutedThe new mute state.
- (void) volumeUp

Một phương thức tiện lợi để tăng âm lượng của trình nhận theo mức tăng âm lượng.

Uỷ quyền cho đối tượng GCKSession hiện đang hoạt động.

- (void) volumeDown

Một phương thức tiện lợi để giảm âm lượng của trình nhận theo mức tăng âm lượng.

Uỷ quyền cho đối tượng GCKSession hiện đang hoạt động.

- (void) toggleMuted

Một phương thức thuận tiện để bật/tắt trạng thái tắt tiếng.

Uỷ quyền cho đối tượng GCKSession hiện đang hoạt động.

Chi tiết về cơ sở lưu trú

- (UIButton*) volumeUpButton
readwritenonatomicweak

Nút "tăng âm lượng".

Khi người dùng nhấn vào nút này, âm lượng của trình thu nhận sẽ tăng theo mức tăng âm lượng. Nút này sẽ bị tắt nếu không có phiên nào hiện đang hoạt động hoặc nếu phiên hiện tại không hỗ trợ điều chỉnh âm lượng.

- (UIButton*) volumeDownButton
readwritenonatomicweak

Nút "giảm âm lượng".

Khi người dùng nhấn vào nút này, âm lượng của trình thu sẽ giảm theo mức tăng âm lượng. Nút này sẽ bị tắt nếu không có phiên nào hiện đang hoạt động hoặc nếu phiên hiện tại không hỗ trợ điều chỉnh âm lượng.

- (UISlider*) volumeSlider
readwritenonatomicweak

Thanh trượt để hiển thị và thay đổi âm lượng hiện tại của bộ thu.

Khi người dùng thay đổi giá trị của thanh trượt, âm lượng sẽ được cập nhật trên bộ thu. Khi nhận được trạng thái của trình thu cho biết âm lượng của trình thu nhận có sự thay đổi, giá trị trên thanh trượt sẽ được cập nhật tương ứng. Thanh trượt sẽ bị tắt nếu không có phiên nào hiện đang hoạt động hoặc nếu phiên hiện tại không hỗ trợ điều chỉnh âm lượng.

- (UISwitch*) muteSwitch
readwritenonatomicweak

Nút chuyển để bật/tắt trạng thái tắt tiếng của người nhận.

Khi nút chuyển này được bật/tắt, trạng thái tắt tiếng sẽ được cập nhật trên thiết bị nhận. Khi nhận được trạng thái tắt tiếng cho biết đã có thay đổi về trạng thái tắt tiếng của trình thu nhận, nút chuyển sẽ được cập nhật tương ứng. Nút chuyển sẽ bị tắt nếu không có phiên nào hiện đang hoạt động hoặc nếu phiên hiện tại không hỗ trợ tắt tiếng.

- (GCKUIMultistateButton*) muteToggleButton
readwritenonatomicweak

Nút bật tắt để tắt tiếng/bật tiếng của người nhận.

Phương thức gọi nên đặt biểu tượng "tắt tiếng" và "bật tiếng" thích hợp lần lượt cho trạng thái GCKUIButtonStateMuteOnGCKUIButtonStateMuteOff của nút. Trạng thái của nút được tự động cập nhật để phản ánh trạng thái tắt tiếng hiện tại trên bộ thu. Khi người dùng nhấn vào nút này, trạng thái tắt tiếng sẽ được cập nhật trên bộ thu. Nút này sẽ bị tắt nếu không có phiên nào hiện đang hoạt động hoặc nếu phiên hiện tại không hỗ trợ tắt tiếng âm lượng.