Lớp GCKMediaMetadata

Tài liệu tham khảo về lớp GCKMediaMetadata

Tổng quan

Vùng chứa siêu dữ liệu đa phương tiện.

Siêu dữ liệu có loại nội dung đa phương tiện, một danh sách hình ảnh không bắt buộc và một tập hợp các trường siêu dữ liệu. Khoá cho các trường siêu dữ liệu phổ biến được xác định trước dưới dạng hằng số nhưng ứng dụng có thể tự do định nghĩa và sử dụng các trường bổ sung của riêng ứng dụng.

Giá trị của các trường được xác định trước có các loại được xác định trước. Ví dụ: số bản nhạc là NSInteger và ngày tạo là NSString chứa ngày và giờ theo ISO-8601. Việc cố gắng lưu trữ giá trị thuộc loại không chính xác trong một trường sẽ dẫn đến NSInvalidArgumentException.

Xin lưu ý rằng Giao thức truyền sẽ giới hạn những trường siêu dữ liệu có thể dùng cho một loại nội dung nghe nhìn nhất định. Khi một đối tượng MediaMetadata được chuyển đổi tuần tự thành JSON để phân phối đến Cast receiver, mọi trường được xác định trước mà không được hỗ trợ cho một loại nội dung đa phương tiện nhất định sẽ không được đưa vào dạng chuyển đổi tuần tự, nhưng mọi trường do ứng dụng xác định sẽ luôn được đưa vào. Dưới đây là danh sách đầy đủ các trường được xác định trước:

Trường Loại giá trị Các loại siêu dữ liệu hợp lệ
kGCKMetadataKeyCreationDate NSDate GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyReleaseDate NSDate GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyBroadcastDate NSDate GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyTitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack, GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeySubtitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyArtist NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack, GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyAlbumArtist NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyAlbumTitle NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyComposer NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyDiscNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyTrackNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeySeasonNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyEpisodeNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeySeriesTitle NSString GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyStudio NSString GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyWidth NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyHeight NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationName NSString GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLatitude double GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLongitude double GCKMediaMetadataTypePhoto

Kế thừa NSObject, <NSCopying> và <NSSecureCoding>.

Tóm tắt phương thức thực thể

(instancetype) - initWithMetadataType:
 Khởi chạy MediaMetadata mới, trống với loại nội dung đa phương tiện đã cho. Xem thêm...
 
(instancetype) - init
 Khởi động với loại siêu dữ liệu chung. Xem thêm...
 
(GCKMediaMetadataType- metadataType
 Loại siêu dữ liệu. Xem thêm...
 
(NSArray *) - images
 Lấy danh sách hình ảnh. Xem thêm...
 
(void) - removeAllMediaImages
 Xoá tất cả hình ảnh hiện tại. Xem thêm...
 
(void) - addImage:
 Thêm hình ảnh vào danh sách hình ảnh. Xem thêm...
 
(BOOL) - containsKey:
 Kiểm thử xem đối tượng có chứa một trường có khoá đã cho hay không. Xem thêm...
 
(NSArray< NSString * > *) - allKeys
 Trả về một tập hợp các khoá cho tất cả các trường có trong đối tượng. Xem thêm...
 
(nullable id) - objectForKey:
 Đọc giá trị của một trường. Xem thêm...
 
(void) - setString:forKey:
 Lưu trữ một giá trị trong trường chuỗi. Xem thêm...
 
(nullable NSString *) - stringForKey:
 Đọc giá trị của một trường chuỗi. Xem thêm...
 
(void) - setInteger:forKey:
 Lưu trữ một giá trị trong trường số nguyên. Xem thêm...
 
(NSInteger) - integerForKey:
 Đọc giá trị của một trường số nguyên. Xem thêm...
 
(NSInteger) - integerForKey:defaultValue:
 Đọc giá trị của một trường số nguyên. Xem thêm...
 
(void) - setDouble:forKey:
 Lưu trữ một giá trị trong trường double. Xem thêm...
 
(double) - doubleForKey:
 Đọc giá trị của trường double. Xem thêm...
 
(double) - doubleForKey:defaultValue:
 Đọc giá trị của trường double. Xem thêm...
 
(void) - setDate:forKey:
 Lưu trữ một giá trị trong trường ngày ở dạng giá trị đại diện bị hạn chế theo ISO-8601 của ngày đó. Xem thêm...
 
(nullable NSDate *) - dateForKey:
 Đọc giá trị của trường ngày từ giá trị biểu thị ngày bị hạn chế theo chuẩn ISO-8601. Xem thêm...
 
(nullable NSString *) - dateAsStringForKey:
 Đọc giá trị của trường ngày dưới dạng chuỗi. Xem thêm...
 

Thuộc tính công khai

NSString *const kGCKMetadataKeyCreationDate
 Khoá chuỗi: Ngày tạo. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyReleaseDate
 Khoá chuỗi: Ngày phát hành. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBroadcastDate
 Khoá chuỗi: Ngày phát sóng. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTitle
 Khoá chuỗi: Tiêu đề. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySubtitle
 Khoá chuỗi: Tiêu đề phụ. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyArtist
 Khoá chuỗi: Nghệ sĩ. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumArtist
 Khoá chuỗi: Nghệ sĩ của đĩa nhạc. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumTitle
 Khoá chuỗi: Tiêu đề album. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyComposer
 Khoá chuỗi: Composer. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyDiscNumber
 Khoá số nguyên: Số đĩa. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTrackNumber
 Khoá số nguyên: Số bản nhạc. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeasonNumber
 Khoá số nguyên: Số phần. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyEpisodeNumber
 Khoá số nguyên: Số tập. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeriesTitle
 Khoá chuỗi: Tên bộ sách. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyStudio
 Khoá chuỗi: Studio. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyWidth
 Khoá số nguyên: Chiều rộng. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyHeight
 Khoá số nguyên: Chiều cao. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationName
 Khoá chuỗi: Tên vị trí. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLatitude
 Phím kép: Vĩ độ của vị trí. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLongitude
 Khoá kép: Kinh độ của vị trí. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBookTitle
 Khoá chuỗi: Tên sách. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterNumber
 Khoá số nguyên: Số chương. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterTitle
 Khoá chuỗi: Tiêu đề chương. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionDuration
 Phím kép: Thời lượng của phần. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia
 Phím kép: Thời gian bắt đầu phần trong nội dung đa phương tiện. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime
 Phím kép: Thời gian bắt đầu tuyệt đối của mục. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer
 Khoá kép: Thời gian bắt đầu mục trong vùng chứa. Xem thêm...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyQueueItemID
 Khoá kép: Mã mục trong danh sách chờ. Xem thêm...
 

Tóm tắt về thuộc tính

GCKMediaMetadataType metadataType
 Loại siêu dữ liệu. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (instancetype) initWithMetadataType: (GCKMediaMetadataType metadataType

Khởi chạy MediaMetadata mới, trống với loại nội dung đa phương tiện đã cho.

Trình khởi tạo được chỉ định.

Parameters
metadataTypeThe media type; one of the GCKMediaMetadataType constants, or a value greater than or equal to GCKMediaMetadataTypeUser for custom media types.
- (instancetype) init

Khởi động với loại siêu dữ liệu chung.

- (GCKMediaMetadataType) metadataType

Loại siêu dữ liệu.

- (NSArray *) images

Lấy danh sách hình ảnh.

- (void) removeAllMediaImages

Xoá tất cả hình ảnh hiện tại.

- (void) addImage: (GCKImage *)  image

Thêm hình ảnh vào danh sách hình ảnh.

Parameters
imageThe image to add.
- (BOOL) containsKey: (NSString *)  key

Kiểm thử xem đối tượng có chứa một trường có khoá đã cho hay không.

Parameters
keyThe key.
Trả bóng
YES nếu trường này tồn tại, nếu không, hãy NO.
- (NSArray<NSString *> *) allKeys

Trả về một tập hợp các khoá cho tất cả các trường có trong đối tượng.

- (nullable id) objectForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của một trường.

Parameters
keyThe key for the field.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc nil nếu bạn chưa đặt trường này.
- (void) setString: (NSString *)  value
forKey: (NSString *)  key 

Lưu trữ một giá trị trong trường chuỗi.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá đề cập đến một trường được xác định trước không phải là trường chuỗi.
- (nullable NSString *) stringForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của một trường chuỗi.

Parameters
keyThe key for the field.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc nil nếu bạn chưa đặt trường này.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá đề cập đến một trường được xác định trước không phải là trường chuỗi.
- (void) setInteger: (NSInteger)  value
forKey: (NSString *)  key 

Lưu trữ một giá trị trong trường số nguyên.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá tham chiếu đến trường được xác định trước và không phải là trường số nguyên.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của một trường số nguyên.

Parameters
keyThe key for the field.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc 0 nếu bạn chưa đặt trường này.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá tham chiếu đến trường được xác định trước và không phải là trường số nguyên.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (NSInteger)  defaultValue 

Đọc giá trị của một trường số nguyên.

Parameters
keyThe key for the field.
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc giá trị mặc định đã cho nếu bạn chưa thiết lập trường.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá tham chiếu đến trường được xác định trước và không phải là trường số nguyên.
- (void) setDouble: (double)  value
forKey: (NSString *)  key 

Lưu trữ một giá trị trong trường double.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khóa tham chiếu đến trường được xác định trước không phải là trường double.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của trường double.

Parameters
keyThe key for the field.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc 0 nếu bạn chưa đặt trường này.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khóa tham chiếu đến trường được xác định trước không phải là trường double.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (double)  defaultValue 

Đọc giá trị của trường double.

Parameters
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
keyThe key for the field.
Trả bóng
Giá trị của trường hoặc giá trị mặc định đã cho nếu bạn chưa thiết lập trường.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khóa tham chiếu đến trường được xác định trước không phải là trường double.
- (void) setDate: (NSDate *)  date
forKey: (NSString *)  key 

Lưu trữ một giá trị trong trường ngày ở dạng giá trị đại diện bị hạn chế theo ISO-8601 của ngày đó.

Parameters
dateThe new value for the field.
keyThe key for the field.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá đề cập đến một trường đã xác định trước không phải là trường ngày.
- (nullable NSDate *) dateForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của trường ngày từ giá trị biểu thị ngày bị hạn chế theo chuẩn ISO-8601.

Parameters
keyThe field name.
Trả bóng
Ngày hoặc nil nếu bạn chưa đặt trường này.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá đề cập đến một trường đã xác định trước không phải là trường ngày.
- (nullable NSString *) dateAsStringForKey: (NSString *)  key

Đọc giá trị của trường ngày dưới dạng chuỗi.

Parameters
keyThe field name.
Trả bóng
Ngày ở dạng một chuỗi chứa nội dung biểu thị ngày tháng bị hạn chế theo ISO-8601 hoặc nil nếu bạn chưa đặt trường này.
Trường hợp ngoại lệ
NSInvalidArgumentExceptionnếu khoá đề cập đến một trường đã xác định trước không phải là trường ngày.

Tài liệu về dữ liệu thành viên

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyCreationDate

Khoá chuỗi: Ngày tạo.

Giá trị này là ngày và/hoặc giờ mà nội dung nghe nhìn được tạo, ở định dạng ISO-8601. Ví dụ: đây có thể là ngày và giờ chụp một bức ảnh hoặc một đoạn nhạc được ghi lại.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyReleaseDate

Khoá chuỗi: Ngày phát hành.

Giá trị này là ngày và/hoặc thời gian mà nội dung đa phương tiện được phát hành, ở định dạng ISO-8601. Ví dụ: Đây có thể là ngày phát hành một bộ phim hoặc đĩa nhạc.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBroadcastDate

Khoá chuỗi: Ngày phát sóng.

Giá trị này là ngày và/hoặc giờ mà nội dung nghe nhìn được phát sóng lần đầu tiên, ở định dạng ISO-8601. Ví dụ: Đây có thể là ngày phát sóng một tập chương trình truyền hình lần đầu tiên.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTitle

Khoá chuỗi: Tiêu đề.

Tiêu đề của nội dung nghe nhìn. Ví dụ: Đây có thể là tiêu đề của một bài hát, phim hoặc một tập chương trình truyền hình. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySubtitle

Khoá chuỗi: Tiêu đề phụ.

Phụ đề của nội dung nghe nhìn. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyArtist

Khoá chuỗi: Nghệ sĩ.

Tên của nghệ sĩ đã tạo nội dung đa phương tiện. Ví dụ: Đây có thể là tên của nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn hoặc nhiếp ảnh gia. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumArtist

Khoá chuỗi: Nghệ sĩ của đĩa nhạc.

Tên của nghệ sĩ đã sản xuất đĩa nhạc. Ví dụ: trong các album tổng hợp, chẳng hạn như danh sách nhạc kết hợp của DJ, nghệ sĩ của đĩa nhạc đó không nhất thiết phải giống với(các) nghệ sĩ của từng bài hát trong đĩa nhạc. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumTitle

Khoá chuỗi: Tiêu đề album.

Tên đĩa nhạc chứa một bản nhạc. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyComposer

Khoá chuỗi: Composer.

Tên nhà soạn nhạc của bản nhạc. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyDiscNumber

Khoá số nguyên: Số đĩa.

Số đĩa (đếm từ 1) của một bản nhạc trong một đĩa nhạc gồm nhiều đĩa.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTrackNumber

Khoá số nguyên: Số bản nhạc.

Số hiệu bản nhạc của một bản nhạc trên đĩa album. Thông thường, số bản nhạc được tính từ 1. Tuy nhiên, giá trị này có thể bằng 0 nếu đó là "bản nhạc ẩn" ở đầu album.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeasonNumber

Khoá số nguyên: Số phần.

Số phần của một tập chương trình truyền hình. Thông thường, số phần được tính bắt đầu từ 1. Tuy nhiên, giá trị này có thể bằng 0 nếu đó là tập "thí điểm" trước thời điểm bắt đầu chính thức của một chương trình truyền hình dài tập.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyEpisodeNumber

Khoá số nguyên: Số tập.

Số lượng tập trong một phần cụ thể của chương trình truyền hình. Thông thường, số tập được tính từ 1. Tuy nhiên, giá trị này có thể bằng 0 nếu đó là tập "thí điểm" không được coi là tập chính thức của phần đầu tiên.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeriesTitle

Khoá chuỗi: Tên bộ sách.

Tên của một bộ sách. Ví dụ: Đây có thể là tên của một chương trình truyền hình hoặc một loạt đĩa nhạc có liên quan. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyStudio

Khoá chuỗi: Studio.

Tên của một phòng thu âm sản xuất nội dung truyền thông. Ví dụ: Đây có thể là tên của một hãng phim hoặc hãng nhạc. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyWidth

Khoá số nguyên: Chiều rộng.

Chiều rộng của một phần nội dung nghe nhìn, tính bằng pixel. Tham số này thường được sử dụng để cung cấp kích thước của ảnh chụp.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyHeight

Khoá số nguyên: Chiều cao.

Chiều cao của một phần nội dung đa phương tiện, tính bằng pixel. Tham số này thường được sử dụng để cung cấp kích thước của ảnh chụp.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationName

Khoá chuỗi: Tên vị trí.

Tên của một vị trí nơi nội dung đa phương tiện được tạo. Ví dụ: Đây có thể là địa điểm chụp ảnh hoặc quay phim chính trong một bộ phim. Giá trị này phù hợp cho mục đích hiển thị.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLatitude

Phím kép: Vĩ độ của vị trí.

Thành phần vĩ độ của vị trí địa lý nơi nội dung đa phương tiện được tạo ra. Ví dụ: Đây có thể là địa điểm chụp ảnh hoặc quay phim chính trong một bộ phim.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLongitude

Khoá kép: Kinh độ của vị trí.

Thành phần kinh độ của vị trí địa lý nơi nội dung đa phương tiện được tạo. Ví dụ: Đây có thể là địa điểm chụp ảnh hoặc quay phim chính trong một bộ phim.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBookTitle

Khoá chuỗi: Tên sách.

Tên sách nói.

Năm thành lập
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterNumber

Khoá số nguyên: Số chương.

Số một chương trong sách nói.

Năm thành lập
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterTitle

Khoá chuỗi: Tiêu đề chương.

Tên một chương trong sách nói.

Năm thành lập
4.3.5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionDuration

Phím kép: Thời lượng của phần.

Thời lượng của phần này tính bằng giây. Dùng cho siêu dữ liệu của danh sách chờ. Ví dụ: đó có thể là thời lượng của một chương trình truyền hình trong hàng đợi, thời lượng một chương của sách nói hoặc một chương trình gồm một sự kiện phát trực tiếp dài.

Năm thành lập
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia

Phím kép: Thời gian bắt đầu phần trong nội dung đa phương tiện.

Độ lệch của thời gian bắt đầu phần so với thời điểm bắt đầu của mục nội dung đa phương tiện (tính bằng giây). Dùng cho siêu dữ liệu của danh sách chờ.

Năm thành lập
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime

Phím kép: Thời gian bắt đầu tuyệt đối của mục.

Thời gian tuyệt đối bắt đầu phần, trong thời gian bắt đầu của hệ thống tính bằng giây. Dùng cho siêu dữ liệu của danh sách chờ.

Năm thành lập
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer

Khoá kép: Thời gian bắt đầu mục trong vùng chứa.

Độ lệch của thời gian bắt đầu phần trong vùng chứa đầy đủ. Dùng cho siêu dữ liệu của danh sách chờ.

Năm thành lập
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyQueueItemID

Khoá kép: Mã mục trong danh sách chờ.

Mã nhận dạng của mục trong hàng đợi, trong đó có thời gian bắt đầu phần. Dùng cho siêu dữ liệu của danh sách chờ.

Năm thành lập
4.4.1

Chi tiết về cơ sở lưu trú

- (GCKMediaMetadataType) metadataType
readnonatomicassign

Loại siêu dữ liệu.