Lớp GCKDiscoveryManager

Tài liệu tham khảo về Lớp GCKDiscoveryManager

Tổng quan

Một lớp quản lý quá trình khám phá thiết bị.

GCKDiscoveryManager quản lý một tập hợp các thực thể lớp con GCKDeviceProvider, mỗi thực thể chịu trách nhiệm khám phá các thiết bị thuộc một loại cụ thể. Ứng dụng này cũng duy trì danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ điển các thiết bị hiện được phát hiện.

Khung này sẽ tự động bắt đầu quá trình khám phá khi ứng dụng chuyển sang nền trước và tạm ngưng khi ứng dụng chuyển sang nền. Thường thì ứng dụng không cần gọi startDiscovery (GCKDiscoveryManager)stopDiscovery (GCKDiscoveryManager), ngoại trừ một biện pháp tối ưu hoá để giảm lưu lượng truy cập mạng và mức sử dụng CPU trong những khu vực ứng dụng không dùng chức năng Truyền.

Nếu ứng dụng đang dùng hộp thoại Truyền của khung, bằng cách GCKUICastButton hoặc trình bày trực tiếp, thì hộp thoại đó sẽ sử dụng GCKDiscoveryManager để điền danh sách thiết bị hiện có. Tuy nhiên, nếu đang cung cấp giao diện người dùng hộp thoại điều khiển/chọn thiết bị của riêng ứng dụng, thì ứng dụng đó phải sử dụng GCKDiscoveryManager và giao thức trình nghe liên kết, GCKDiscoveryManagerListener, để điền và cập nhật danh sách các thiết bị hiện có.

Năm thành lập
3

Kế thừa NSObject.

Tóm tắt phương thức thực thể

(instancetype) - init
 Không có trình khởi chạy mặc định. Xem thêm...
 
(void) - addListener:
 Thêm một trình nghe sẽ nhận thông báo khám phá. Xem thêm...
 
(void) - removeListener:
 Xoá trình nghe đã đăng ký trước đây. Xem thêm...
 
(void) - startDiscovery
 Bắt đầu quá trình khám phá. Xem thêm...
 
(void) - stopDiscovery
 Dừng quá trình khám phá. Xem thêm...
 
(BOOL) - isDiscoveryActiveForDeviceCategory:
 Kiểm tra xem tính năng khám phá hiện có hoạt động cho danh mục thiết bị đã cho hay không. Xem thêm...
 
(GCKDevice *) - deviceAtIndex:
 Trả về thiết bị ở chỉ mục đã cho trong danh sách các thiết bị đã phát hiện của người quản lý. Xem thêm...
 
(nullable GCKDevice *) - deviceWithUniqueID:
 Trả về thiết bị có mã nhận dạng duy nhất đã cho trong danh sách các thiết bị đã phát hiện của người quản lý. Xem thêm...
 
(void) - findDeviceWithUniqueID:timeout:completion:
 Chờ phát hiện một thiết bị có mã nhận dạng duy nhất đã cho rồi gọi một khối hoàn thành. Xem thêm...
 
(void) - cancelFindOperation
 Huỷ mọi thao tác tìm đang diễn ra do findDeviceWithUniqueID:timeout:completion: bắt đầu. Xem thêm...
 

Tóm tắt về thuộc tính

GCKDiscoveryState discoveryState
 Trạng thái khám phá hiện tại. Xem thêm...
 
BOOL hasDiscoveredDevices
 Một cờ cho biết liệu có trình cung cấp dịch vụ khám phá nào do đối tượng này quản lý đã phát hiện thấy thiết bị hay không. Xem thêm...
 
BOOL passiveScan
 Một cờ cho biết liệu khám phá có nên sử dụng phương pháp quét "thụ động" hay không. Xem thêm...
 
BOOL discoveryActive
 Một cờ cho biết liệu tính năng khám phá có đang hoạt động hay không. Xem thêm...
 
NSUInteger deviceCount
 Số thiết bị hiện được phát hiện. Xem thêm...
 

Chi tiết phương pháp

- (instancetype) init

Không có trình khởi chạy mặc định.

- (void) addListener: (id< GCKDiscoveryManagerListener >)  listener

Thêm một trình nghe sẽ nhận thông báo khám phá.

Trình nghe đã thêm sẽ bị giữ ở mức yếu, và nên được giữ lại để tránh việc xử lý ngoài dự kiến.

Parameters
listenerThe listener to add.
- (void) removeListener: (id< GCKDiscoveryManagerListener >)  listener

Xoá trình nghe đã đăng ký trước đây.

Parameters
listenerThe listener to remove.
- (void) startDiscovery

Bắt đầu quá trình khám phá.

- (void) stopDiscovery

Dừng quá trình khám phá.

- (BOOL) isDiscoveryActiveForDeviceCategory: (NSString *)  deviceCategory

Kiểm tra xem tính năng khám phá hiện có hoạt động cho danh mục thiết bị đã cho hay không.

- (GCKDevice *) deviceAtIndex: (NSUInteger)  index

Trả về thiết bị ở chỉ mục đã cho trong danh sách các thiết bị đã phát hiện của người quản lý.

- (nullable GCKDevice *) deviceWithUniqueID: (NSString *)  uniqueID

Trả về thiết bị có mã nhận dạng duy nhất đã cho trong danh sách các thiết bị đã phát hiện của người quản lý.

Parameters
uniqueIDThe device's unique ID.
Trả bóng
Đối tượng GCKDevice phù hợp, hoặc nil nếu không tìm thấy thiết bị phù hợp.
- (void) findDeviceWithUniqueID: (NSString *)  uniqueID
timeout: (NSTimeInterval)  timeout
completion: (void(^)(GCKDevice *))  completion 

Chờ phát hiện một thiết bị có mã nhận dạng duy nhất đã cho rồi gọi một khối hoàn thành.

Nếu một thiết bị trùng khớp đã có trong danh sách thiết bị được phát hiện, khối hoàn thành sẽ được gọi ngay lập tức (nhưng sau khi phương thức này trả về). Chỉ một thao tác tìm kiếm có thể hoạt động tại một thời điểm; việc bắt đầu một thao tác tìm mới trong khi đang thực hiện một thao tác khác sẽ huỷ thao tác hiện tại.

Parameters
uniqueIDThe unique ID of the device.
timeoutThe maximum amount of time to wait for the device to be discovered.
completionThe completion block to invoke when either the device is found or the timeout is reached. The device (if found) or nil (if not found) will be passed to the completion block.
Năm thành lập
4
- (void) cancelFindOperation

Huỷ mọi thao tác tìm đang diễn ra do findDeviceWithUniqueID:timeout:completion: bắt đầu.

Năm thành lập
4

Chi tiết về cơ sở lưu trú

- (GCKDiscoveryState) discoveryState
readnonatomicassign

Trạng thái khám phá hiện tại.

- (BOOL) hasDiscoveredDevices
readnonatomicassign

Một cờ cho biết liệu có trình cung cấp dịch vụ khám phá nào do đối tượng này quản lý đã phát hiện thấy thiết bị hay không.

- (BOOL) passiveScan
readwritenonatomicassign

Một cờ cho biết liệu khám phá có nên sử dụng phương pháp quét "thụ động" hay không.

Quét thụ động ít tốn tài nguyên hơn nhưng không cung cấp kết quả mới như quét đang hoạt động.

- (BOOL) discoveryActive
readnonatomicassign

Một cờ cho biết liệu tính năng khám phá có đang hoạt động hay không.

Năm thành lập
3,4
- (NSUInteger) deviceCount
readnonatomicassign

Số thiết bị hiện được phát hiện.