GCKError.h Dosyası

GCKError.h Dosya Referansı

Çerçeve hataları Diğer...

Sınıflar

class  GCKError
 Çerçeve hataları için NSError alt sınıfı. Diğer...
 

Sıralama

enum  GCKErrorCode {
  GCKErrorCodeNoError = 0, GCKErrorCodeNetworkError = 1, GCKErrorCodeTimeout = 2, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationFailure = 3,
  GCKErrorCodeInvalidRequest = 4, GCKErrorCodeCancelled = 5, GCKErrorCodeReplaced = 6, GCKErrorCodeNotAllowed = 7,
  GCKErrorCodeDuplicateRequest = 8, GCKErrorCodeInvalidState = 9, GCKErrorCodeSendBufferFull = 10, GCKErrorCodeMessageTooBig = 11,
  GCKErrorCodeChannelNotConnected = 12, GCKErrorCodeDeviceAuthorizationFailure = 13, GCKErrorCodeDeviceNotConnected = 14, GCKErrorCodeProtocolVersionMismatch = 15,
  GCKErrorCodeMaxUsersConnected = 16, GCKErrorCodeNetworkNotReachable = 17, GCKErrorCodeProtocolError = 18, GCKErrorCodeAlreadyInitialized = 19,
  GCKErrorCodeApplicationNotFound = 20, GCKErrorCodeApplicationNotRunning = 21, GCKErrorCodeInvalidApplicationSessionID = 22, GCKErrorCodeSecureTransportError = 23,
  GCKErrorCodeSocketAlreadyConnected = 24, GCKErrorCodeSocketInvalidAddress = 25, GCKErrorCodeSocketInvalidParameter = 26, GCKErrorCodeInvalidResponse = 27,
  GCKErrorCodeFailedSessionUpdate = 28, GCKErrorCodeSessionIsNotActive = 29, GCKErrorCodeMediaLoadFailed = 30, GCKErrorCodeInvalidMediaPlayerState = 31,
  GCKErrorCodeNoMediaSession = 32, GCKErrorCodeNotCastSession = 33, GCKErrorCodeMediaError = 34, GCKErrorCodeAuthenticationErrorReceived = 40,
  GCKErrorCodeMalformedClientCertificate = 41, GCKErrorCodeNotX509Certificate = 42, GCKErrorCodeDeviceCertificateNotTrusted = 43, GCKErrorCodeSSLCertificateNotTrusted = 44,
  GCKErrorCodeMalformedAuthenticationResponse = 45, GCKErrorCodeDeviceCapabilityNotSupported = 46, GCKErrorCodeCRLInvalid = 47, GCKErrorCodeCRLCheckFailed = 48,
  GCKErrorCodeBroadcastMessageEncryptionFailed = 50, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeInvalidResponse = 51, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeInvalidInput = 52, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeEmptyResponse = 53,
  GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeRequestTimeout = 54, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToFindDevice = 55, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToConnect = 56, GCKErrorCodeBroadcastMessageDropped = 57,
  GCKErrorCodeBroadcastSocketError = 58, GCKErrorCodeBroadcastFailedToGenerateEncryptionKey = 59, GCKErrorCodeGuestModeListenFailed = 60, GCKErrorCodeRemoteDisplayError = 80,
  GCKErrorCodeRemoteDisplayDeviceNotSupported = 81, GCKErrorCodeRemoteDisplayFeatureNotSupported = 82, GCKErrorCodeRemoteDisplayConfigurationRejectedByReceiver = 83, GCKErrorCodeRemoteDisplayOpenGLError = 84,
  GCKErrorCodeRemoteDisplayMetalError = 85, GCKErrorCodeRemoteDisplayAudioConversionError = 86, GCKErrorCodeAppDidEnterBackground = 91, GCKErrorCodeDisconnected = 92,
  GCKErrorCodeUnsupportedFeature = 93, GCKErrorCodeUnknown = 99, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageParseFailure = 100, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageChallengeReceivedFailure = 101,
  GCKErrorCodeDeviceAuthenticationTimeoutFailure = 102, GCKErrorCodeLaunchRequestCancelled = 103, GCKErrorCodeApplicationNotRunningWithNamespaceMismatched = 104, GCKErrorCodeApplicationNotRunningWhenResumed = 105,
  GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoin = 106, GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoinWhenReconnecting = 107
}
 Çerçeve hata kodları. Diğer...
 

Değişkenler

NSString *const kGCKErrorCustomDataKey
 userInfo sözlüğündeki hatayla ilişkili customData JSON nesnesinin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorDetailedCodeKey
 API'ye özel ayrıntılı hata kodunun anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorExtraInfoKey
 API'ye özel hata açıklaması gibi ek hata bilgilerinin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorReasonKey
 API'ye özel bir hata nedeninin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorDomain
 GCKErrorCode için hata alanı. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

Çerçeve hataları

Sıralama Türü Belgeleri

Çerçeve hata kodları.

Numaralandırma
GCKErrorCodeNoError

Hata olmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeNetworkError

Ağ G/Ç hatasını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeTimeout

Bir işlemin zaman aşımına uğradığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceAuthenticationFailure

Kimlik doğrulama hatası belirten hata kodu.

GCKErrorCodeOverrideRequest

Geçersiz bir istekte bulunulduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCancelled

Devam eden bir isteğin büyük olasılıkla başka bir işlem tarafından geçici olarak engellendiği için iptal edildiğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeReplaced

Bir isteğin, aynı türde başka bir istekle değiştirildiğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeNotAllowed

İsteğe izin verilmediğini ve tamamlanamadığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeDuplicateRequest

Aynı tür istekler işlenmekte olduğundan istekte bulunulamadıklarını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeOverrideState

Geçerli durumda isteğe izin verilmediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeSendBufferFull

Gönderme arabelleği dolu olduğundan verilerin gönderilemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMessageTooBig

İleti, izin verilen maksimum ileti boyutunu aştığı için isteğin gönderilemediğini belirten hata.

GCKErrorCodeChannelNotConnected

Kanal şu anda bağlı olmadığı için kanal işleminin tamamlanamadığını gösteren hata.

GCKErrorCodeCihazYetkilendirme Hatası

Kullanıcının Yayın cihazı kullanma yetkisine sahip olmadığını gösteren hata.

GCKErrorCodeDeviceNotConnected

Şu anda cihazla hiçbir bağlantı kurulamadığı için cihaz isteği tamamlanamadı.

GCKErrorCodeProtocolVersionMmatch

Belirli bir ad alanı uygulaması için gönderende ve alıcıda kullanılan protokol sürümleri arasında uyuşmazlık olduğunu gösteren hata.

GCKErrorCodeMaxUsersConnected

Maksimum kullanıcı sayısının zaten alıcıya bağlandığını belirtirken hata oluştu.

GCKErrorCodeNetworkNotReachable

Ağa ulaşılamadığını gösteren hata.

GCKErrorCodeProtocolError

Bir protokol hatası gösterilirken hata oluştu (geçersiz veriler alındı).

GCKErrorCodeAlreadyInitialized

Zaten başlatılmış bir tek başına başlatma girişiminde bulunulduğunu belirten hata.

GCKErrorCodeApplicationNotFound

İstenen bir uygulamanın bulunamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunning

İstenen bir uygulamanın şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeOverrideApplicationSessionID

Uygulama oturum kimliğinin geçerli olmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeSecureTransportError

TLS hatasını belirten hata kodu.

Temel hata, şu sayfada belirtilen hata kodlarından biridir: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Security/Reference/secureTransportRef/

GCKErrorCodeSocketZaten Bağlı

Halihazırda bağlı olan bir yuvada bağlantı denemesi yapıldığını gösteren hata.

GCKErrorCodeSocketOverrideAddress

Bir yönteme veya başlatıcıya geçersiz ağ ya da soket adresi veya adres türü girildiğini belirten hata.

GCKErrorCodeSocketGeçersizParametre

Bir yönteme veya başlatıcıya geçersiz parametre sağlandığını gösteren hata.

GCKErrorCodeGeçersizYanıt

Alınan yanıtın geçersiz olduğunu gösteren hata.

GCKErrorCodeFailedSessionUpdate

Oturum güncellemesinin gerçekleştiğini ancak tüm cihazların taşınamadığını belirten hata.

GCKErrorCodeSessionIsNotActive

Mevcut oturum etkin olmadığı için bir cihaz isteğinin tamamlanamadığını belirten hata.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeMediaLoadFailed

Alıcı tarafında bir medya yükünün başarısız olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeOverrideMediaPlayerState

Bir medya medya komutunun, medya oynatıcı durumu nedeniyle başarısız olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeNoMediaSession

Şu anda mevcut bir medya oturumu olmadığını belirten hata.

GCKErrorCodeNotCastSession

Mevcut oturumun bir yayınlama oturumu olmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMediaError

Genel bir medya hatasının olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeAuthenticationErrorReceived

Alınan hata nedeniyle cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeMalformClientCertificate

Bozuk bir istemci sertifikası alındığı için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeNotX509Sertifika

Chromecast'ten alınan sertifika beklenen bir biçim olmadığı için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCertificateNotTrusted

Cihaz sertifikasına güvenilmediğinden cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeSSLCertificateNotTrusted

SSL sertifikasına güvenilmediğinden cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMalformsAuthenticationResponse

Cihazdan alınan yanıtın bozuk olması nedeniyle cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCapabilityNotSupported

Cihaz işlevinde destek desteklenmediği için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCRLGeçersiz

Cihazdan alınan CRL geçersiz olduğundan cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCRLCheckFailed

Cihaz sertifikası CRL tarafından iptal edildiği için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastMessageEncryptionBaşarısız

Yayın mesajının şifrelenemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeOverrideResponse

Anahtar değişimi yanıtının geçersiz olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeGeçersiz Giriş

Anahtar değişimi yanıtında geçersiz bir giriş hatası gösterildiğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeBlankResponse

Anahtar değişimi yanıtının sarmalanmış gönderen anahtarı içermediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeRequestTimeout

Anahtar takası isteğinin zaman aşımına uğradığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToFindCihaz

Anahtar takası yapabilen hiçbir cihazın bulunamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToConnect

Anahtar değişimi yapabilen cihaza bağlanılamadığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastMessageDroped

Yayın mesajının önbellek sınırı nedeniyle atlandığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastSocketError

Yayın mesajının yuva hatası nedeniyle gönderilmediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastFailedToGenerateEncryptionKey

Yayın şifreleme anahtarının oluşturulamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDavetliModeDinleme Başarısız

Dinlemenin başarısız olduğunu gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayError

Belirtilmemiş bir Uzak Ekran hatası oluştuğunu belirten hata kodu.

Kullanıcı bilgilerinde kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayDeviceNotSupported

Hedef cihazın Uzak Ekran'ı desteklemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayFeatureNotSupported

Hedef cihazın parazik uzaktan görüntüleme özelliğini desteklemediğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayConfigurationReByGetr

Sağlanan uzak ekran yapılandırmasının alıcı cihaz tarafından reddedildiğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayOpenGLError

OpenGL hatası oluştuğunu belirten hata.

Kullanıcı bilgilerinde kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayMetalError

Metal hatası oluştuğunu belirten hata.

Kullanıcı bilgilerinde kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayAudioConversionError

Ses dönüşüm hatası oluştuğunu belirten hata.

Kullanıcı bilgilerinde kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeAppDidEnterArka Plan

Uygulamanın arka plana taşındığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDisconnected

Alıcı ile bağlantının kapatıldığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeUnsupportedFeature

Özelliğin veya işlemin bu iOS cihazda veya alıcıda desteklenmediğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeUnknown

Bilinmeyen, beklenmeyen bir hata oluştuğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageParseFailure

Alınan kimlik doğrulama mesajının biçimlendirilmediğini ve ayrıştırma sırasında bir hatayla karşılaştığını belirten hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageChallengeReceivedFailure

Alınan kimlik doğrulama mesajında challenge özelliğinin boş olmayan bir değere ayarlandığını belirten hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeDeviceAuthenticationTimeoutFailure

Kimlik doğrulama mesajı isteğinin zaman aşımına uğradığını belirten hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeLaunchRequestCanceled

Uygulama başlatma isteğinin iptal edildiğini belirten hata kodu.

yılından beri
4.6.0
GCKErrorCodeApplicationNotRunningWithNamespaceMismatch

İstenen uygulamanın uyumsuz ad alanı nedeniyle şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningTimeDevam ettirildi

İstenen bir uygulamanın devam ettirildiğinde şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoin

İstek uygulamasına katılamayacağını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoinTimeReconnect'te Yeniden Bağlantı Kurma

İstenen bir uygulamanın yeniden bağlanırken birleştirilemeyeceğini gösteren hata kodu.

Değişken Dokümanlar

NSString* const kGCKErrorCustomDataKey

userInfo sözlüğündeki hatayla ilişkili customData JSON nesnesinin anahtarı.

NSString* const kGCKErrorDetailedCodeKey

API'ye özel ayrıntılı hata kodunun anahtarı.

yılından beri
4.4.3
NSString* const kGCKErrorExtraInfoKey

API'ye özel hata açıklaması gibi ek hata bilgilerinin anahtarı.

NSString* const kGCKErrorReasonKey

API'ye özel bir hata nedeninin anahtarı.

yılından beri
4.4.3
NSString* const kGCKErrorDomain

GCKErrorCode için hata alanı.