UserDeletion.userDeletionRequest

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna göz atın.

Kaynak temsilleri

{
 "kind": "analytics#userDeletionRequest",
 "id": {
  "type": string,
  "userId": string
 },
 "webPropertyId": string,
 "firebaseProjectId": string,
 "propertyId": string,
 "deletionRequestTime": datetime
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
deletionRequestTime datetime Bu, silme isteğinin Google Analytics tarafından alındığı noktayı işaret eder.
firebaseProjectId string Firebase Proje Kimliği (propertyId alanı için kullanımdan kaldırıldı)
id object Kullanıcı kimliği.
id.type string Kullanıcının türü. APP_INSTANCE_ID, CLIENT_ID veya USER_ID değerlerinden biri.
id.userId string Kullanıcının kimliği.
kind string Değer "analytics#userDeletionRequest"tir.
propertyId string GA4 mülkünün veya dahili web mülkü kimliğinin mülk kimliği.
webPropertyId string UA-XXXXX-YY biçimindeki web mülkü kimliği.

Yöntemler

upsert
Kullanıcı silme isteği ekleme veya güncelleme isteğini güncelleme.