การคลัสเตอร์เครื่องหมาย

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ภาพรวม

บทแนะนํานี้จะแสดงวิธีใช้กลุ่มเครื่องหมายเพื่อแสดงเครื่องหมายจํานวนมากบนแผนที่ คุณสามารถใช้ไลบรารี @googlemaps/markCLUSTERer ร่วมกับ Maps JavaScript API เพื่อรวมเครื่องหมายของสถานที่ใกล้เคียงไว้ในคลัสเตอร์ และช่วยให้การแสดงเครื่องหมายบนแผนที่ง่ายขึ้น

หากต้องการดูวิธีการทํางานของการจัดกลุ่มเครื่องหมาย ให้ดูแผนที่ด้านล่าง

ตัวเลขบนคลัสเตอร์แสดงถึงจํานวนเครื่องหมายที่มีอยู่ โปรดสังเกตว่าเมื่อคุณซูมเข้าไปยังตําแหน่งต่างๆ ของคลัสเตอร์ จํานวนบนคลัสเตอร์จะลดลง และคุณก็เริ่มเห็นเครื่องหมายแต่ละรายการบนแผนที่ การซูมออกจากแผนที่จะรวมเครื่องหมายเข้าไปในคลัสเตอร์อีกครั้ง

ตัวอย่างด้านล่างแสดงรหัสทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างแผนที่นี้

TypeScript

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 3,
   center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
  }
 );

 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });

 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const marker = new google.maps.Marker({
   position,
   label,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(label);
   infoWindow.open(map, marker);
  });

  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 3,
  center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
 });
 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });
 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const marker = new google.maps.Marker({
   position,
   label,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(label);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Marker Clustering</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises
   with https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/js-api-loader.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

ตัวอย่างวิดีโอสั้นๆ นี้จะเพิ่มชุดของเครื่องหมายลงในแผนที่โดยใช้อาร์เรย์ locations คุณสามารถใช้แหล่งที่มาอื่นๆ เพื่อรับเครื่องหมายบนแผนที่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคําแนะนําในการสร้างเครื่องหมาย

การเพิ่มคลัสเตอร์เกอร์

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มคลัสเตอร์

 1. เพิ่มคลังที่จัดกลุ่มเครื่องหมายลงในหน้าหรือแอปพลิเคชัน ไลบรารีพร้อมให้ใช้งานใน NPM ที่ @googlemaps/markCLUSTERer และในที่เก็บใน GitHub

  NPM

  ติดตั้งไลบรารี @googlemaps/markCLUSTERer เวอร์ชันล่าสุดโดยใช้ NPM

  npm install @googlemaps/markerclusterer

  CDN

  สคริปต์ด้านล่างจะโหลดไลบรารีเวอร์ชันล่าสุด 1.x.x จาก unpkg.com CDN

  <script src="https://unpkg.com/@googlemaps/markerclusterer/dist/index.min.js"></script>
 2. เพิ่มตัวจัดกลุ่มเครื่องหมายในแอป

  โค้ดด้านล่างจะเพิ่มตัวจัดกลุ่มเครื่องหมายลงในแผนที่

  NPM

  import { MarkerClusterer } from "@googlemaps/markerclusterer";
  
  const markerCluster = new MarkerClusterer({ map, markers });

  CDN

  เมื่อเข้าถึงด้วย CDN ไลบรารีจะให้บริการภายใต้ markerClusterer ทั่วโลก

  const markerCluster = new markerClusterer.MarkerClusterer({ map, markers });

  ตัวอย่างนี้ส่งอาร์เรย์ markers ไปยัง MarkerClusterer

 3. ปรับแต่งเครื่องหมายตัวทําเครื่องหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูตัวอย่างที่ซับซ้อนของการจัดกลุ่มเครื่องหมายในที่เก็บใน GitHub และอ่านเอกสารประกอบข้อมูลอ้างอิงของไลบรารีได้