ภาพรวมการรายงานและการตรวจสอบ

เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องตรวจสอบการใช้งาน Google Maps Platform API, โควต้า และข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินเป็นประจํา ข้อมูลนี้จะช่วยคุณวัดการใช้งาน API อยู่ภายในขีดจํากัดการใช้งานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า และควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านงบประมาณที่วางแผนไว้ การตรวจสอบข้อมูลนี้ยังสามารถแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการโต้ตอบที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแอปพลิเคชันของคุณและบริการ Google Maps Platform

แพลตฟอร์มแผนที่มีเครื่องมือสองอย่างที่ช่วยคุณตรวจสอบ การใช้งาน โควต้า และข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงิน

 • การรายงาน: ชุดรายงานภาพที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณดูการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินพื้นฐานใน Google Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย คุณจะทราบจํานวนการเรียก API ได้อย่างรวดเร็ว ดูจํานวนโควต้าการใช้งาน API ที่ใกล้จะถึง และตรวจสอบการใช้งานการเรียกเก็บเงินในช่วงเวลาหนึ่งได้
 • การตรวจสอบ: ชุดเครื่องมือทั้งใน Cloud Console และ API ที่ช่วยให้คุณติดตามการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงิน และกําหนดการแจ้งเตือนเมื่อเมตริกเหล่านี้มีค่าใกล้ถึงขีดจํากัดที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

  การตรวจสอบช่วยให้คุณสร้างหน้าแดชบอร์ดการตรวจสอบที่กําหนดเองที่แสดงเมตริกเป็นแผนภูมิประเภทอื่น นอกจากนี้ คุณยังออกการแจ้งเตือน เช่น อีเมลหรือข้อความ SMS เมื่อเมตริกผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย

การรายงาน

การรายงานใน Maps Platform มีชุดรายงานภาพที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณดูการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินพื้นฐานใน Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย ดูรายงานสําหรับการใช้งาน Maps Platform API, โควต้า และหมายเลขการเรียกเก็บเงินโดยใช้ Cloud Console

รายงาน API และบริการ

รายงาน API และบริการของ Cloud Console ให้เมตริกการใช้งานสําหรับ API ทั้งหมดที่เปิดใช้อยู่สําหรับโปรเจ็กต์ของคุณ รวมถึง Maps API และ SDK รวมถึง Google APIs และบริการอื่นๆ ทั้งหมด

รูปภาพนี้แสดงรายงาน API และบริการ

ภาพหน้าจอของหน้า Monitoring API ใน Google Cloud Console ที่แสดงหน้าแดชบอร์ดรายงาน API และบริการ โดยจะแสดงแผนภูมิแยกกันสําหรับการเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน แผนภูมิเหล่านี้แสดงข้อมูลได้ 1 ชั่วโมงจนถึง 30 วัน

โควต้า

โควต้าจะกําหนดจํานวนคําขอที่โปรเจ็กต์ของคุณส่งไปยัง Maps Platform API ได้ คําขอมี 3 วิธี ได้แก่

 • ต่อวัน
 • ต่อนาที
 • ต่อผู้ใช้ต่อนาที (ถ้ามี)

เฉพาะคําขอที่สําเร็จและคําขอที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่จะนับรวมในโควต้า คําขอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ จะไม่นับรวมในโควต้า

การใช้โควต้าจะแสดงเป็นกราฟในหน้ารายงานโควต้าใน Cloud Console

ภาพหน้าจอของหน้าโควต้าของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงโควต้าตาม API โดยใช้ตัวเลือก จากนั้นแสดงการโหลดแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับโควต้าที่กําหนดไว้สําหรับ API ที่เป็นปัญหา

การเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินของ Cloud Console จะให้ข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสําหรับโปรเจ็กต์ที่คุณเลือกไว้

หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ช่วยให้คุณดูต้นทุนการใช้งาน Google Cloud Platform สําหรับโปรเจ็กต์ทั้งหมดที่ลิงก์กับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ได้ คุณเลือกช่วงข้อมูล ระบุช่วงเวลา กําหนดค่าตัวกรองแผนภูมิ และจัดกลุ่มตามโปรเจ็กต์ บริการ SKU หรือสถานที่ตั้งได้ เพื่อช่วยให้คุณดูแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่สําคัญสําหรับคุณ

รายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ช่วยคุณตอบคําถามต่อไปนี้ได้

 • แนวโน้มค่าใช้จ่าย Google Cloud Platform ของเดือนปัจจุบันเป็นอย่างไร
 • โครงการใดมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา
 • ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดการณ์ตามแนวโน้มที่ผ่านมาของฉันคือเท่าใด
 • ฉันใช้จ่ายตามภูมิภาคเท่าใด

รูปภาพนี้แสดงรายงานการเรียกเก็บเงิน

ภาพหน้าจอของหน้าการเรียกเก็บเงินของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน 1 เดือนตามปฏิทินสําหรับโปรเจ็กต์ทั้งหมด

Monitoring

Cloud Monitoring จะรวบรวมการวัดผลบริการและทรัพยากร Google Cloud Platform ที่คุณใช้ เช่น คุณสามารถตรวจสอบการเรียก API หรือการใช้งานโควต้าในช่วงเวลาที่ระบุได้

คุณไม่เพียงกําหนดเมตริกและแผนภูมิที่กําหนดเอง แต่ยังกําหนดการแจ้งเตือนได้อีกด้วย ใช้การแจ้งเตือนเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพของบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกําหนด เช่น คุณส่งการแจ้งเตือนในรูปแบบอีเมล, ข้อความ, แอป Cloud Console บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และตัวเลือกอื่นๆ ได้

เมตริก

ใน Cloud Monitoring:

 • เมตริกจะอธิบายสิ่งที่มีการวัด ตัวอย่างเมตริก ได้แก่ จํานวนการเรียก API, เปอร์เซ็นต์ของโควต้าการใช้งานที่ใช้ หรือการใช้งาน CPU ของเครื่องเสมือน
 • อนุกรมเวลาเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีการวัดเวลาของเมตริก และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความหมายของการวัดผลเหล่านั้น

หากต้องการสํารวจข้อมูลเมตริก ให้สร้างแผนภูมิด้วยเครื่องมือสํารวจเมตริก ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูจํานวนคําขอของ API ในช่วงเวลา 1 นาทีในชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ใช้เครื่องมือสํารวจเมตริกเพื่อสร้างแผนภูมิที่แสดงข้อมูลล่าสุด

ภาพหน้าจอของแผนภูมิเส้นที่กําหนดเองซึ่งแสดงจํานวน API แผนภูมิแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 6 สัปดาห์หรือกรอบเวลาที่กําหนดเอง

แดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดช่วยให้คุณดูและตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นคอลเล็กชันของแผนภูมิ หากต้องการสร้างหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเอง คุณสามารถใช้ Cloud Console หรือ Cloud Monitoring API ได้

ภาพต่อไปนี้แสดงหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเองซึ่งมี 2 แผนภูมิ ได้แก่ แผนภูมิโควต้าทางด้านซ้าย และแผนภูมิการนับ API ทางด้านขวา

ภาพหน้าจอของหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเองที่แสดงแผนภูมิ 2 รายการ แผนภูมิด้านซ้ายคือแผนภูมิโควต้า ขณะที่แผนภูมิทางขวาคือแผนภูมิการใช้ API แผนภูมิทั้ง 2 รายการจะแสดงจุดเวลาบนแกนแนวนอน

การแจ้งเตือน

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพของบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกําหนด ให้สร้างนโยบายการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่จะแจ้งเตือนทีมที่กําลังเรียกใช้ของคุณเมื่อเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของเวลาในการตอบสนองของการตอบกลับ HTTP 200 จากบริการของคุณเกิน 100 มิลลิวินาที

การแจ้งเตือนทําให้ทราบปัญหาในแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ของคุณในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Cloud Monitoring สนับสนุนการแจ้งเตือนหลายประเภท เช่น

ขั้นตอนถัดไป