API Maps trên Wear OS

Bản đồ trên thiết bị đeo

Bằng cách sử dụng SDK Maps dành cho Android, bạn có thể tạo ứng dụng cho thiết bị đeo dựa trên bản đồ và chạy trực tiếp trên thiết bị Wear OS by Google. Người dùng ứng dụng chỉ cần nhìn vào cổ tay là có thể thấy vị trí của họ trên bản đồ. Các ứng dụng có thể vẽ vị trí của mình trên một tuyến đường, chẳng hạn như sau đó phóng to để biết thông tin chi tiết hoặc nhấn vào một điểm đánh dấu để xem cửa sổ thông tin do ứng dụng của bạn cung cấp.

Trang này mô tả chức năng API có trên thiết bị Wear và giúp bạn bắt đầu tạo ứng dụng.

Bắt đầu trên Wear OS

Về cơ bản, việc tạo một ứng dụng cho thiết bị đeo bằng SDK Maps dành cho Android cũng giống như việc tạo ứng dụng Google Maps cho mọi thiết bị Android khác. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế của bạn cho kiểu dáng nhỏ hơn của thiết bị đeo, nhằm tối ưu hoá hiệu suất và khả năng hữu dụng của ứng dụng.

Android Studio là công cụ được đề xuất để phát triển Wear OS, vì công cụ này giúp thiết lập dự án, bao gồm thư viện và đóng gói tiện lợi.

Để được trợ giúp chung về việc thiết kế ứng dụng cho thiết bị đeo, hãy tham khảo Nguyên tắc thiết kế Wear OS. Để được trợ giúp về cách tạo ứng dụng đầu tiên cho thiết bị đeo, hãy xem hướng dẫn về cách tạo ứng dụng cho thiết bị đeo.

Xây dựng ứng dụng bản đồ đầu tiên trên Wear OS

Hướng dẫn nhanh này giả định bạn đã quen thuộc với SDK Maps dành cho Android, rằng bạn đã làm theo hướng dẫn Wear OS để tạo một mô-đun cho thiết bị đeo trong ứng dụng của mình và bây giờ bạn muốn thêm bản đồ vào mô-đun cho thiết bị đeo.

Thêm các phần phụ thuộc cho mô-đun Wear

Hãy đảm bảo các phần phụ thuộc sau đây có trong tệp build.gradle của mô-đun Wear OS của ứng dụng:

dependencies {
  // ...
  compileOnly 'com.google.android.wearable:wearable:2.9.0'
  implementation 'com.google.android.support:wearable:2.9.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0'

  // This dependency is necessary for ambient mode
  implementation 'androidx.wear:wear:1.3.0'
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem hướng dẫn Thêm mô-đun Wear OS vào dự án hiện có.

Triển khai cử chỉ vuốt để bỏ qua và đặt màu nền ban đầu

Bạn nên sử dụng SwipeDismissFrameLayout để hiển thị bản đồ trên thiết bị đeo. Khi sử dụng lớp SwipeDismissFrameLayout, bạn có thể triển khai cử chỉ vuốt để loại bỏ để người dùng có cách thoát khỏi ứng dụng bằng cách vuốt từ mép ngoài cùng bên trái của màn hình.

Để đặt màu nền ban đầu tuỳ chỉnh, hãy sử dụng thuộc tính XML map:backgroundColor để xác định màu sẽ hiển thị cho đến khi các ô bản đồ thực tế tải xong.

Thêm các phần tử SwipeDismissFrameLayoutbackgroundColor vào định nghĩa bố cục làm vùng chứa của SupportMapFragment:

 <androidx.wear.widget.SwipeDismissFrameLayout
   android:id="@+id/map_container"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent">
  <fragment
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    map:backgroundColor="#fff0b2dd" />
 </androidx.wear.widget.SwipeDismissFrameLayout>

Khi bạn có được đối tượng SwipeDismissFrameLayout trong hoạt động của mình, hãy thêm một lệnh gọi lại và thiết lập hành vi của lệnh gọi lại để thực hiện thao tác đóng cần thiết như minh hoạ dưới đây:

Kotlinclass MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback,
           AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {


  public override fun onCreate(savedState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedState)

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    val controller = AmbientModeSupport.attach(this)
    Log.d(MainActivity::class.java.simpleName, "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient)

    // Retrieve the containers for the root of the layout and the map. Margins will need to be
    // set on them to account for the system window insets.
    val mapFrameLayout = findViewById<SwipeDismissFrameLayout>(R.id.map_container)
    mapFrameLayout.addCallback(object : SwipeDismissFrameLayout.Callback() {
      override fun onDismissed(layout: SwipeDismissFrameLayout) {
        onBackPressed()
      }
    })

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  // ...
}

   

Java


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback,
  AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {


  public void onCreate(Bundle savedState) {
    super.onCreate(savedState);

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    AmbientModeSupport.AmbientController controller = AmbientModeSupport.attach(this);
    Log.d(MainActivity.class.getSimpleName(), "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient());

    // Retrieve the containers for the root of the layout and the map. Margins will need to be
    // set on them to account for the system window insets.
    final SwipeDismissFrameLayout mapFrameLayout = (SwipeDismissFrameLayout) findViewById(
      R.id.map_container);
    mapFrameLayout.addCallback(new SwipeDismissFrameLayout.Callback() {
      @Override
      public void onDismissed(SwipeDismissFrameLayout layout) {
        onBackPressed();
      }
    });

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  // ...
}

   

Thêm bản đồ

Sử dụng phương thức gọi lại onMapReady(GoogleMap) như thường lệ để xử lý đối tượng GoogleMap. Lệnh gọi lại được kích hoạt khi bản đồ đã sẵn sàng để sử dụng. Trong phương thức gọi lại, bạn có thể thêm điểm đánh dấu hoặc hình nhiều đường vào bản đồ, thêm trình nghe hoặc di chuyển máy ảnh. Ví dụ dưới đây thêm một điểm đánh dấu gần Nhà hát Opera Sydney:

Kotlinprivate val sydney = LatLng(-33.85704, 151.21522)

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  // Add a marker with a title that is shown in its info window.
  googleMap.addMarker(
    MarkerOptions().position(sydney)
      .title("Sydney Opera House")
  )

  // Move the camera to show the marker.
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydney, 10f))
}

   

Java


private static final LatLng SYDNEY = new LatLng(-33.85704, 151.21522);

@Override
public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
  // Add a marker with a title that is shown in its info window.
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions().position(SYDNEY)
    .title("Sydney Opera House"));

  // Move the camera to show the marker.
  googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SYDNEY, 10));
}

   

Bật chế độ môi trường xung quanh

SDK Maps dành cho Android hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh cho các ứng dụng cho thiết bị đeo. Các ứng dụng hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh đôi khi được gọi là ứng dụng luôn bật. Chế độ môi trường xung quanh được kích hoạt khi người dùng không còn sử dụng ứng dụng và cho phép ứng dụng luôn hiển thị trên thiết bị đeo.

SDK bản đồ dành cho Android cung cấp tính năng hiển thị bản đồ ít màu, đơn giản để sử dụng trong chế độ môi trường xung quanh và kiểu bản đồ tự động điều chỉnh khi thiết bị chuyển từ chế độ tương tác sang chế độ môi trường xung quanh. Tất cả điểm đánh dấu, đối tượng và thành phần điều khiển trên giao diện người dùng sẽ biến mất ở chế độ môi trường xung quanh. Điều này làm giảm mức tiêu thụ điện năng của ứng dụng và đảm bảo giao diện nhất quán với các ứng dụng môi trường xung quanh khác, chẳng hạn như mặt đồng hồ.

Hãy làm theo các bước sau đây để đảm bảo ứng dụng của bạn sử dụng chế độ môi trường xung quanh của bản đồ:

 1. Cập nhật SDK Android của bạn để bao gồm nền tảng Android 6.0 (API 23) trở lên. Nền tảng này cung cấp các API cho phép các hoạt động chuyển sang chế độ môi trường xung quanh. Để biết thông tin về cách cập nhật SDK, hãy xem tài liệu Android về cách thêm gói SDK.
 2. Hãy đảm bảo dự án của bạn nhắm đến Android 6.0 trở lên bằng cách đặt targetSdkVersion thành 23 trở lên trong tệp kê khai ứng dụng.
 3. Thêm các phần phụ thuộc của thiết bị đeo vào tệp build.gradle của ứng dụng. Hãy xem mẫu trên trang này.
 4. Thêm mục thư viện chia sẻ cho thiết bị đeo vào tệp kê khai ứng dụng cho thiết bị đeo, như mô tả trong lớp đào tạo về Android về cách đảm bảo ứng dụng luôn hiển thị.
 5. Thêm quyền WAKE_LOCK vào tệp kê khai ứng dụng cầm tay và thiết bị đeo, như mô tả trong lớp đào tạo về Android về cách đảm bảo ứng dụng luôn hiển thị.
 6. Trong phương thức onCreate() của hoạt động, hãy gọi phương thức AmbientModeSupport.attach(). Lệnh này cho hệ điều hành biết ứng dụng luôn bật. Khi tắt nguồn thiết bị, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ môi trường xung quanh thay vì quay lại mặt đồng hồ.
 7. Triển khai giao diện AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider trong Hoạt động để có thể nhận được các thay đổi về trạng thái của chế độ môi trường xung quanh.
 8. Đặt bản đồ của bạn để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt thuộc tính map:ambientEnabled="true" trong tệp bố cục XML của hoạt động hoặc thực hiện việc này theo phương thức lập trình bằng cách đặt GoogleMapOptions.ambientEnabled(true). Chế độ cài đặt này thông báo cho API biết rằng nó phải tải trước các ô bản đồ cần thiết để sử dụng trong chế độ môi trường xung quanh.
 9. Khi hoạt động chuyển sang chế độ môi trường xung quanh, hệ thống sẽ gọi phương thức onEnterAmbient() trong AmbientCallback mà bạn cung cấp. Ghi đè onEnterAmbient() rồi gọi SupportMapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails) hoặc MapView.onEnterAmbient(ambientDetails). API hoán đổi sang chế độ kết xuất bản đồ không tương tác và có màu sắc thấp.
 10. Tương tự, trong onExitAmbient(), hãy gọi SupportMapFragment.onExitAmbient() hoặc MapView.onExitAmbient(). API hoán đổi sang chế độ kết xuất thông thường của bản đồ.

Mã mẫu sau đây bật chế độ môi trường xung quanh trong hoạt động:

Kotlinclass AmbientActivity : AppCompatActivity(), AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {

  private lateinit var mapFragment: SupportMapFragment

  public override fun onCreate(savedState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedState)

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    val controller = AmbientModeSupport.attach(this)
    Log.d(AmbientActivity::class.java.simpleName, "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient)

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  }

  override fun getAmbientCallback(): AmbientModeSupport.AmbientCallback {
    return object : AmbientModeSupport.AmbientCallback() {
      /**
       * Starts ambient mode on the map.
       * The API swaps to a non-interactive and low-color rendering of the map when the user is no
       * longer actively using the app.
       */
      override fun onEnterAmbient(ambientDetails: Bundle) {
        super.onEnterAmbient(ambientDetails)
        mapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails)
      }

      /**
       * Exits ambient mode on the map.
       * The API swaps to the normal rendering of the map when the user starts actively using the app.
       */
      override fun onExitAmbient() {
        super.onExitAmbient()
        mapFragment.onExitAmbient()
      }
    }
  }
}

   

Java


public class AmbientActivity extends AppCompatActivity implements
  AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider {

  private SupportMapFragment mapFragment;

  public void onCreate(Bundle savedState) {
    super.onCreate(savedState);

    // Set the layout. It only contains a SupportMapFragment and a DismissOverlay.
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Enable ambient support, so the map remains visible in simplified, low-color display
    // when the user is no longer actively using the app but the app is still visible on the
    // watch face.
    AmbientModeSupport.AmbientController controller = AmbientModeSupport.attach(this);
    Log.d(AmbientActivity.class.getSimpleName(), "Is ambient enabled: " + controller.isAmbient());

    // Obtain the MapFragment and set the async listener to be notified when the map is ready.
    mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
  }

  @Override
  public AmbientCallback getAmbientCallback() {
    return new AmbientCallback() {
      /**
       * Starts ambient mode on the map.
       * The API swaps to a non-interactive and low-color rendering of the map when the user is no
       * longer actively using the app.
       */
      @Override
      public void onEnterAmbient(Bundle ambientDetails) {
        super.onEnterAmbient(ambientDetails);
        mapFragment.onEnterAmbient(ambientDetails);
      }

      /**
       * Exits ambient mode on the map.
       * The API swaps to the normal rendering of the map when the user starts actively using the app.
       */
      @Override
      public void onExitAmbient() {
        super.onExitAmbient();
        mapFragment.onExitAmbient();
      }
    };
  }
}

   

Bạn có thể cập nhật màn hình khi ứng dụng ở chế độ môi trường xung quanh. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách cập nhật nội dung và chế độ môi trường xung quanh nói chung, hãy xem lớp đào tạo về Android về cách giữ cho ứng dụng của bạn luôn hiển thị.

Sử dụng Chế độ xem đường phố trên Wear OS

Chế độ xem đường phố được hỗ trợ đầy đủ trên các thiết bị đeo.

Để cho phép người dùng thoát khỏi ứng dụng khi xem ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố, hãy sử dụng giao diện StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener để nghe cử chỉ nhấp và giữ. Khi người dùng nhấp và giữ một điểm nào đó trên hình ảnh Chế độ xem đường phố, bạn sẽ nhận được một sự kiện onStreetViewPanoramaLongClick(StreetViewPanoramaOrientation). Gọi DismissOverlayView.show() để hiển thị nút thoát.

Mã mẫu

Hiện có một ứng dụng mẫu trên GitHub, bạn có thể dùng ứng dụng này làm điểm xuất phát cho ứng dụng của mình. Ứng dụng mẫu này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Google Maps cơ bản trên Wear OS.

Chức năng được hỗ trợ trong API Maps trên Wear OS

Phần này trình bày sự khác biệt về chức năng được hỗ trợ cho bản đồ trên thiết bị đeo khi so sánh với các thiết bị cầm tay (điện thoại và máy tính bảng). Tất cả tính năng API không được đề cập bên dưới đều phải hoạt động như được nêu trong tài liệu của API đầy đủ.

Chức năng
Chế độ tương tác hoàn toàn và chế độ thu gọn

Bạn có thể sử dụng SDK bản đồ dành cho Android ở chế độ tương tác hoàn toàn hoặc chế độ thu gọn. Hãy cân nhắc sử dụng chế độ thu gọn nếu bạn muốn tối ưu hoá hiệu suất trên thiết bị đeo và ứng dụng của bạn không cần hỗ trợ hoạt động tương tác như cử chỉ, kéo và thu phóng bản đồ.

Ở chế độ thu gọn, ý định khởi động ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động khi người dùng nhấn vào bản đồ sẽ tắt và không thể bật trên một thiết bị đeo.

Để biết danh sách đầy đủ các điểm khác biệt giữa chế độ thu gọn và chế độ tương tác hoàn toàn, hãy xem tài liệu về chế độ thu gọn.

Thanh công cụ của bản đồ Thanh công cụ bản đồ bị tắt và không thể bật được trên thiết bị đeo.
Thành phần điều khiển trên giao diện người dùng Theo mặc định, các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng bị tắt trên các thiết bị đeo. Điều này bao gồm tính năng thu phóng, la bàn và các chế độ kiểm soát vị trí của tôi. Bạn có thể bật các biến này bằng cách sử dụng lớp UiSettings như thường lệ.
Cử chỉ Các cử chỉ chạm một lần chạm hoạt động như dự kiến. Ví dụ: chạm và kéo để xoay bản đồ, nhấn đúp để phóng to và nhấn hai ngón tay để thu nhỏ. Khả năng hỗ trợ cử chỉ nhiều điểm chạm sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào thiết bị của người dùng. Ví dụ về cử chỉ nhiều điểm chạm bao gồm đẩy bằng 2 ngón tay để nghiêng bản đồ, chụm để thu phóng và xoay bằng 2 ngón tay.
Bản đồ và toà nhà trong nhà Theo mặc định, bản đồ trong nhà bị tắt trên một thiết bị đeo. Bạn có thể bật các biến này bằng cách gọi GoogleMap.setIndoorEnabled(true). Nếu bản đồ trong nhà được bật, bản đồ sẽ hiển thị tầng sàn mặc định. Phần tử bộ chọn cấp độ trên giao diện người dùng không được hỗ trợ trên các thiết bị đeo.
Lớp phủ ô Lớp phủ thẻ thông tin không được hỗ trợ trên các thiết bị đeo.

Các phương pháp hay nhất để phát triển bằng API Maps trên Wear OS

Cách cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất trong ứng dụng của bạn:

 • Bản đồ phải chiếm tỷ lệ lớn trên màn hình. Điều này là cần thiết để tối ưu hoá khả năng hữu dụng của bản đồ trên hệ số hình dạng nhỏ của thiết bị đeo.
 • Khi thiết kế trải nghiệm người dùng trong ứng dụng, hãy tính đến thực tế là thiết bị đeo có pin yếu. Việc duy trì màn hình luôn hoạt động và hiển thị bản đồ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất pin.