<GCKRemoteMediaClientAdInfoParserDelegate> โปรโตคอล

<GCKRemoteMediaClientAdInfoParserDelegate> การอ้างอิงโปรโตคอล

ภาพรวม

โปรโตคอลผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับการแยกวิเคราะห์ข้อมูลช่วงพักโฆษณาจากสถานะสื่อ

Deprecated:

รับค่า <NSObject>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(BOOL) - remoteMediaClient:shouldSetPlayingAdInMediaStatus:
 อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์กำหนดว่าผู้รับกำลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่ โดยอิงตามสถานะของสื่อปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
(nullable NSArray
< GCKAdBreakInfo * > *) 
- remoteMediaClient:shouldSetAdBreaksInMediaStatus:
 อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์กำหนดรายการช่วงพักโฆษณาในเนื้อหาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (BOOL) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
shouldSetPlayingAdInMediaStatus: (GCKMediaStatus *)  mediaStatus 
optional

อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์กำหนดว่าผู้รับกำลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่ โดยอิงตามสถานะของสื่อปัจจุบัน

Parameters
clientThe client.
mediaStatusThe current media status.
การคืนสินค้า
ใช่ หากผู้รับกำลังเล่นโฆษณาอยู่ แสดงว่าไม่ใช่ หากไม่ใช่
- (nullable NSArray<GCKAdBreakInfo *> *) remoteMediaClient: (GCKRemoteMediaClient *)  client
shouldSetAdBreaksInMediaStatus: (GCKMediaStatus *)  mediaStatus 
optional

อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์กำหนดรายการช่วงพักโฆษณาในเนื้อหาปัจจุบัน

Parameters
clientThe client.
mediaStatusThe current media status.
การคืนสินค้า
อาร์เรย์ของ GCKAdBreakInfo ออบเจ็กต์ที่แทนช่วงพักโฆษณาสำหรับเนื้อหานี้ หรือไม่ใส่เลยหากไม่มีช่วงพักโฆษณา