GCKNetworkAddress Sınıfı

GCKNetworkAddress Sınıf Referansı

Genel bakış

Ağ IP adresini temsil eden bir nesne.

Bu nesne sabittir.

yılından beri
4,2

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 Varsayılan başlatıcının kullanılmasına izin verilmiyor. Diğer...
 
(instancetype) - initWithType:ipAddress:
 Belirtilen adres türü ve IP adresiyle bir GCKNetworkAddress oluşturur. Diğer...
 
(instancetype) - initWithType:addressData:
 Belirtilen adres türü ve ham adresle bir GCKNetworkAddress oluşturur. Diğer...
 

Sınıf Yöntemi Özeti

(GCKNetworkAddress *) + wildcardAddressOfType:
 Belirli bir türde joker karakter adres oluşturur. Diğer...
 
(GCKNetworkAddress *) + loopbackAddressOfType:
 Belirli bir türde geri döngü adresi oluşturur. Diğer...
 
(GCKNetworkAddress *) + IPv4BroadcastAddress
 IPv4 yayın adresi oluşturur. Diğer...
 
(GCKNetworkAddress *) + addressWithIPv4Address:
 IPv4 adresi oluşturur. Diğer...
 
(GCKNetworkAddress *) + addressWithIPv6Address:
 IPv6 adresi oluşturur. Diğer...
 
(GCKNetworkAddress *) + addressWithIPCPath:
 IPC adresi oluşturur. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKNetworkAddressType type
 Adres türü. Diğer...
 
NSString * ipAddress
 IP adresi. Diğer...
 
NSData * addressData
 Uygun adres yapısını içeren NSData olarak ağ adresi (ör. struct in_addr veya struct in6_addr). Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) init

Varsayılan başlatıcının kullanılmasına izin verilmiyor.

- (instancetype) initWithType: (GCKNetworkAddressType)  type
ipAddress: (nullable NSString *)  ipAddress 

Belirtilen adres türü ve IP adresiyle bir GCKNetworkAddress oluşturur.

Parameters
typeThe address type.
ipAddressThe IP address, in textual form. May be nil to indicate the wildcard ("any") address.
- (instancetype) initWithType: (GCKNetworkAddressType)  type
addressData: (nullable NSData *)  addressData 

Belirtilen adres türü ve ham adresle bir GCKNetworkAddress oluşturur.

Parameters
typeThe address type.
addressDataAn NSData object containing the appropriate address structure (e.g., struct in_addr or struct in6_addr). For the GCKNNetworkAddressTypeIPC, the data is expected to be a UTF8 encoding.
+ (GCKNetworkAddress *) wildcardAddressOfType: (GCKNetworkAddressType)  type

Belirli bir türde joker karakter adres oluşturur.

+ (GCKNetworkAddress *) loopbackAddressOfType: (GCKNetworkAddressType)  type

Belirli bir türde geri döngü adresi oluşturur.

+ (GCKNetworkAddress *) IPv4BroadcastAddress

IPv4 yayın adresi oluşturur.

+ (GCKNetworkAddress *) addressWithIPv4Address: (NSString *)  ipAddress

IPv4 adresi oluşturur.

+ (GCKNetworkAddress *) addressWithIPv6Address: (NSString *)  ipAddress

IPv6 adresi oluşturur.

+ (GCKNetworkAddress *) addressWithIPCPath: (NSString *)  path

IPC adresi oluşturur.

Mülk Ayrıntısı

- (GCKNetworkAddressType) type
readnonatomicassign

Adres türü.

- (NSString*) ipAddress
readnonatomiccopy

IP adresi.

- (NSData*) addressData
readnonatomiccopy

Uygun adres yapısını içeren NSData olarak ağ adresi (ör. struct in_addr veya struct in6_addr).

IPC adres türü için bu alan bir UTF8 kodlamasıdır.