ไฟล์ GCKMediaStatus.h

การอ้างอิงไฟล์ GCKMediaStatus.h

enum ของ GCKMediaPlayerState และ GCKMediaPlayerIdleReason เพิ่มเติม...

ชั้นเรียน

class  GCKMediaStatus
 คลาสที่มีข้อมูลสถานะเกี่ยวกับสื่อบางประเภท เพิ่มเติม...
 

ตัวเลข

enum  GCKMediaPlayerIdleReason {
  GCKMediaPlayerIdleReasonNone = 0, GCKMediaPlayerIdleReasonFinished = 1, GCKMediaPlayerIdleReasonCancelled = 2, GCKMediaPlayerIdleReasonInterrupted = 3,
  GCKMediaPlayerIdleReasonError = 4
}
 เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรมเล่นสื่อ เพิ่มเติม...
 

ฟังก์ชัน

typedef NS_CLOSED_ENUM (NSInteger, GCKMediaPlayerState)
 

คำอธิบายโดยละเอียด

enum ของ GCKMediaPlayerState และ GCKMediaPlayerIdleReason

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรมเล่นสื่อ

ตัวแจกแจง
GCKMediaPlayerIdleReasonNone

แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าขณะนี้ผู้เล่นไม่มีเหตุผลที่ไม่มีการใช้งาน

GCKMediaPlayerIdleREASONFinished แล้ว

บ่งบอกว่าโปรแกรมเล่นไม่มีการใช้งานเนื่องจากเล่นจบแล้ว

GCKMediaPlayerIdleReasonCancelled

คงที่ซึ่งแสดงว่าโปรแกรมเล่นไม่มีการใช้งานเนื่องจากการเล่นถูกยกเลิกตามคำสั่ง STOP

GCKMediaPlayerIdleWhy Interบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คงที่ซึ่งบ่งบอกว่าโปรแกรมเล่นไม่มีการใช้งานเนื่องจากการเล่นถูกขัดจังหวะด้วยคำสั่ง LOAD

GCKMediaPlayerIdleReasonError

คงที่โดยแสดงว่าโปรแกรมเล่นไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเล่น