Chế độ xem lớp phủ WebGL

Xem mẫu

Với Chế độ xem lớp phủ WebGL, bạn có thể trực tiếp thêm nội dung vào bản đồ của mình bằng cách sử dụng WebGL hoặc các thư viện Đồ họa phổ biến như Three.js. Chế độ xem lớp phủ WebGL cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào cùng một ngữ cảnh kết xuất WebGL mà Nền tảng Google Maps sử dụng để kết xuất bản đồ cơ sở vectơ. Việc sử dụng bối cảnh kết xuất dùng chung này mang lại nhiều lợi ích như che khuất chiều sâu với hình dạng toà nhà 3D và khả năng đồng bộ hoá nội dung 2D/3D với tính năng kết xuất bản đồ cơ sở. Các đối tượng được kết xuất bằng Chế độ xem lớp phủ WebGL cũng có thể được liên kết với toạ độ vĩ độ/kinh độ, vì vậy, các đối tượng này sẽ di chuyển khi bạn kéo, thu phóng, xoay hoặc nghiêng bản đồ.

Yêu cầu

Để sử dụng Chế độ xem lớp phủ WebGL, bạn phải tải bản đồ bằng cách sử dụng ID bản đồ có bật bản đồ vectơ. Bạn nên bật tính năng nghiêng và xoay khi tạo mã bản đồ để cho phép kiểm soát hoàn toàn máy ảnh 3D. Xem tổng quan để biết chi tiết.

Thêm chế độ xem lớp phủ WebGL

Để thêm lớp phủ vào bản đồ, hãy triển khai google.maps.WebGLOverlayView, sau đó truyền lớp phủ đó vào bản đồ bằng cách sử dụng setMap:

// Create a map instance.
const map = new google.maps.Map(mapDiv, mapOptions);

// Create a WebGL Overlay View instance.
const webglOverlayView = new google.maps.WebGLOverlayView();

// Add the overlay to the map.
webglOverlayView.setMap(map);

Móc trong vòng đời

Chế độ xem lớp phủ WebGL cung cấp một tập hợp các hook được gọi tại nhiều thời điểm trong vòng đời của ngữ cảnh kết xuất WebGL của bản đồ cơ sở vectơ. Các hook trong vòng đời này là nơi bạn thiết lập, vẽ và chia nhỏ mọi nội dung bạn muốn hiển thị trong lớp phủ.

 • onAdd() được gọi khi lớp phủ được tạo. Hãy sử dụng công cụ này để tìm nạp hoặc tạo các cấu trúc dữ liệu trung gian trước khi vẽ lớp phủ mà không yêu cầu quyền truy cập ngay vào ngữ cảnh kết xuất WebGL.
 • onContextRestored({gl}) sẽ được gọi khi ngữ cảnh kết xuất có sẵn. Sử dụng thuộc tính này để khởi động hoặc liên kết bất kỳ trạng thái WebGL nào như trình đổ bóng, đối tượng bộ đệm GL, v.v. onContextRestored() lấy một thực thể WebGLStateOptions có một trường duy nhất:
  • gl là một điểm điều khiển đối với WebGLRenderingContext mà bản đồ cơ sở sử dụng.
 • onDraw({gl, transformer}) kết xuất cảnh trên bản đồ cơ sở. Tham số cho onDraw() là đối tượng WebGLDrawOptions, có hai trường:
  • gl là một điểm điều khiển đối với WebGLRenderingContext mà bản đồ cơ sở sử dụng.
  • transformer cung cấp các hàm trợ giúp để chuyển đổi từ toạ độ bản đồ sang ma trận mô hình-chế độ xem-hình chiếu. Bạn có thể sử dụng các hàm này để dịch toạ độ bản đồ sang không gian thế giới, không gian máy ảnh và không gian màn hình.
 • onContextLost() được gọi khi ngữ cảnh kết xuất bị mất vì bất kỳ lý do nào. Đây là nơi bạn nên dọn dẹp mọi trạng thái GL có sẵn vì trạng thái này không còn cần thiết nữa.
 • onStateUpdate({gl}) cập nhật trạng thái GL bên ngoài vòng lặp kết xuất và được gọi khi requestStateUpdate được gọi. Phải lấy một thực thể WebGLStateOptions có một trường duy nhất:
  • gl là một điểm điều khiển đối với WebGLRenderingContext mà bản đồ cơ sở sử dụng.
 • onRemove() được gọi khi lớp phủ bị xoá khỏi bản đồ bằng WebGLOverlayView.setMap(null) và là nơi bạn nên xoá mọi đối tượng trung gian.

Ví dụ: sau đây là cách triển khai cơ bản cho tất cả các hook trong vòng đời:

const webglOverlayView = new google.maps.WebGLOverlayView();

webglOverlayView.onAdd = () => {
 // Do setup that does not require access to rendering context.
}

webglOverlayView.onContextRestored = ({gl}) => {
 // Do setup that requires access to rendering context before onDraw call.
}

webglOverlayView.onStateUpdate = ({gl}) => {
 // Do GL state setup or updates outside of the render loop.
}

webglOverlayView.onDraw = ({gl, transformer}) => {
 // Render objects.
}

webglOverlayView.onContextLost = () => {
 // Clean up pre-existing GL state.
}

webglOverlayView.onRemove = () => {
 // Remove all intermediate objects.
}

webglOverlayView.setMap(map);

Đặt lại trạng thái GL

Chế độ xem lớp phủ WebGL hiển thị ngữ cảnh kết xuất WebGL của bản đồ cơ sở. Do đó, bạn cần đặt lại trạng thái GL về trạng thái ban đầu khi kết xuất xong các đối tượng. Việc không đặt lại trạng thái GL có thể dẫn đến xung đột trạng thái GL, khiến quá trình kết xuất cả bản đồ và mọi đối tượng mà bạn chỉ định đều không thành công.

Việc đặt lại trạng thái GL thường được xử lý trong hook onDraw(). Ví dụ: Three.js cung cấp hàm trợ giúp xoá mọi thay đổi đối với trạng thái GL:

webglOverlayView.onDraw = ({gl, transformer}) => {
 // Specify an object to render.
 renderer.render(scene, camera);
 renderer.resetState();
}

Nếu bản đồ hoặc các đối tượng của bạn không kết xuất được, thì rất có thể trạng thái GL chưa được đặt lại.

Phép biến đổi phối hợp

Vị trí của một đối tượng trên bản đồ vectơ được chỉ định bằng cách cung cấp tổ hợp vĩ độ và kinh độ cũng như độ cao. Tuy nhiên, đồ hoạ 3D được chỉ định trong không gian thế giới, không gian máy ảnh hoặc không gian màn hình. Để dễ dàng chuyển đổi toạ độ bản đồ sang các không gian thường dùng hơn, Chế độ xem lớp phủ WebGL cung cấp hàm trợ giúp coordinateTransformer.fromLatLngAltitude(latLngAltitude, rotationArr, scalarArr) trong hook onDraw(). Hàm này sẽ lấy các nội dung sau và trả về một Float64Array:

 • latLngAltitude: Vĩ độ/kinh độ/độ cao là LatLngAltitude hoặc LatLngAltitudeLiteral.
 • rotationArr: Float32Array góc xoay euler được chỉ định theo độ.
 • scalarArr: Float32Array đại lượng vô hướng cần áp dụng cho trục chính.

Ví dụ: đoạn mã sau đây sử dụng fromLatLngAltitude() để tạo ma trận chiếu máy ảnh trong Three.js:

const camera = new THREE.PerspectiveCamera();
const matrix = coordinateTransformer.fromLatLngAltitude({
  lat: mapOptions.center.lat,
  lng: mapOptions.center.lng,
  altitude: 120,
});
camera.projectionMatrix = new THREE.Matrix4().fromArray(matrix);

Ví dụ:

Sau đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Three.js, một thư viện WebGL nguồn mở, phổ biến, để đặt một đối tượng 3D trên bản đồ. Để có hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng Chế độ xem lớp phủ WebGL để tạo ví dụ mà bạn thấy chạy ở đầu trang này, hãy thử Lớp học lập trình về Xây dựng trải nghiệm bản đồ được tăng tốc bằng WebGL.

const webglOverlayView = new google.maps.WebGLOverlayView();
let scene, renderer, camera, loader;

webglOverlayView.onAdd = () => {
 // Set up the Three.js scene.
 scene = new THREE.Scene();
 camera = new THREE.PerspectiveCamera();
 const ambientLight = new THREE.AmbientLight( 0xffffff, 0.75 ); // Soft white light.
 scene.add(ambientLight);

 // Load the 3D model with GLTF Loader from Three.js.
 loader = new GLTFLoader();
 loader.load("pin.gltf");
}

webglOverlayView.onContextRestored = ({gl}) => {
 // Create the Three.js renderer, using the
 // maps's WebGL rendering context.
 renderer = new THREE.WebGLRenderer({
  canvas: gl.canvas,
  context: gl,
  ...gl.getContextAttributes(),
 });
 renderer.autoClear = false;
}

webglOverlayView.onDraw = ({gl, transformer}) => {
 // Update camera matrix to ensure the model is georeferenced correctly on the map.
 const matrix = transformer.fromLatLngAltitude({
   lat: mapOptions.center.lat,
   lng: mapOptions.center.lng,
   altitude: 120,
 });
camera.projectionMatrix = new THREE.Matrix4().fromArray(matrix);

 // Request a redraw and render the scene.
 webglOverlayView.requestRedraw();
 renderer.render(scene, camera);

 // Always reset the GL state.
 renderer.resetState();
}

// Add the overlay to the map.
webglOverlayView.setMap(map);