คลาส: ShutdownEvent

ผู้ผลิต

ShutdownEvent

ปิดเหตุการณ์ ShutdownEvent() ใหม่

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type