ชั้นเรียน: กิจกรรม

ผู้ผลิต

เหตุการณ์

เหตุการณ์ใหม่(ประเภท ข้อมูล)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.system.EventType

ประเภทกิจกรรม

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

ข้อมูล

(เป็นค่าว่างทุกประเภทหรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลเหตุการณ์ (เลิกใช้งานแล้ว)