คลาส: Senderยกเลิกการเชื่อมต่อEvent

ผู้ผลิต

SenderDisconnectedEvent

ผู้ส่งใหม่ SenderCanceledEvent(senderId, userAgent, reason)

พารามิเตอร์

senderId

สตริง

รหัสผู้ส่ง

userAgent

สตริง

User Agent

เหตุผล

cast.framework.system.DisconnectReason

เหตุผลที่ ผู้ส่งถูกตัดการเชื่อมต่อ

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

เหตุผล

non-null cast.framework.system.DisconnectReason

เหตุผลที่ผู้ส่งถูกตัดการเชื่อมต่อ

senderId

สตริง

รหัสของผู้ส่งที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type

userAgent

สตริง

User Agent ของผู้ส่ง