ชั้นเรียน: SenderConnectedEvent

ผู้ผลิต

ผู้ส่งกิจกรรมที่เชื่อมต่อ

new SenderConnectEvent(senderId, userAgent)

พารามิเตอร์

รหัสผู้ส่ง

สตริง

รหัสผู้ส่ง

User Agent

สตริง

User Agent

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

รหัสผู้ส่ง

สตริง

รหัสของผู้ส่งที่เชื่อมต่อ

User Agent

สตริง

User Agent ของผู้ส่ง