คลาส: SenderConnectedEvent

ผู้ผลิต

SenderConnectedEvent

ใหม่ SenderConnectedEvent(senderId, userAgent)

พารามิเตอร์

senderId

สตริง

รหัสผู้ส่ง

userAgent

สตริง

User Agent

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

senderId

สตริง

เชื่อมต่อรหัสของผู้ส่งแล้ว

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type

userAgent

สตริง

User Agent ของผู้ส่ง