คลาส: MaxVideoResolutionChangedEvent

ผู้ผลิต

MaxVideoResolutionChangedEvent

ใหม่ MaxVideoResolutionChangedEvent(height)

พารามิเตอร์

ส่วนสูง

ตัวเลข

ความละเอียดของวิดีโอสูงสุดที่ระบบขอ ค่า 0 หมายความว่าไม่มีข้อจำกัด

ขยาย
cast.framework.system.Event