คลาส: สถานะสื่อ

ผู้ผลิต

สถานะสื่อ

MediaStatus() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

รหัสติดตามที่ใช้งานอยู่

(อาร์เรย์ที่เป็น Null ของจํานวนหรือไม่ได้ระบุ)

รายการรหัสที่เกี่ยวข้องกับแทร็กที่ใช้งานอยู่

สถานะช่วงพักโฆษณา

(ไม่ว่างเปล่า cast.framework.messages.BreakStatus หรือไม่ได้ระบุ)

มีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงพักที่เล่นอยู่

รหัสรายการปัจจุบัน

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

รหัสของรายการสื่อนี้ (รายการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ)

เวลาปัจจุบัน

number

ตําแหน่งการเล่นปัจจุบัน

ข้อมูลที่กําหนดเอง

(ออบเจ็กต์ที่เป็น Null หรือไม่ระบุ)

ข้อมูลสถานะสื่อเฉพาะแอปพลิเคชัน

สถานะที่ขยาย

(ไม่ว่างเปล่า cast.framework.messages.ExtendedMediaStatus หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลสถานะสื่อแบบขยาย ซึ่งใช้เพื่อประกาศสถานะผู้เล่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานะหลัก 4 สถานะ ได้แก่ IDLE, PLAYING, PAUSED และ BUFFERING ซึ่งใช้เพื่อส่งสัญญาณการโหลดรายการสื่อในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีนี้ MediaStatus#playerState คือ IDLE แต่ ExtendedMediaStatus#playerState คือ LOADING

เหตุผลที่ไม่ใช้งาน

(ไม่ว่างเปล่า cast.framework.messages.IdleReason หรือไม่ได้ระบุ)

หากสถานะเป็น "ไม่มีการใช้งาน" เหตุผลที่โปรแกรมเล่นเข้าสู่สถานะ "ไม่มีการใช้งาน"

items

(อาร์เรย์ Null ที่ไม่เป็นค่าว่าง cast.framework.messages.QueueItem หรือไม่ได้ระบุ)

รายการต่างๆ ในคิวสื่อ

ช่วง Seekable แบบสด

(ไม่ระบุค่า cast.framework.messages.LiveSeekableRange หรือไม่ระบุ)

ช่วงที่ต้องการของสตรีมแบบสดหรือสตรีมกิจกรรม ซึ่งจะใช้เวลาสื่อแบบเป็นวินาที ขณะนี้เป็น undefined สําหรับสตรีม VOD

กําลังโหลดรหัสสินค้า

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

รหัสของรายการสื่อที่โหลดอยู่ในขณะนี้ หากไม่มีรายการที่โหลด นี่คือ undefined

สื่อ

(ไม่ระบุค่า cast.framework.messages.MediaInformation หรือไม่ระบุ)

ข้อมูลสื่อ

รหัสสื่อ

number

รหัสเซสชันที่ไม่ซ้ํากัน

อัตราการเล่น

number

อัตราการเล่น

สถานะโปรแกรมเล่น

cast.framework.messages.PlayerState ที่ไม่เป็นค่าว่าง

สถานะการเล่น

รหัสสินค้าที่โหลดล่วงหน้า

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

รหัสของรายการถัดไป รหัสนี้ใช้ได้กับบัตรที่โหลดล่วงหน้าเท่านั้น รายการสื่อสามารถโหลดล่วงหน้าและแคชได้บางส่วน ดังนั้นเมื่อโหลดในภายหลัง กระบวนการก็จะเร็วขึ้น (เนื่องจากไม่จําเป็นต้องดึงข้อมูลสื่อจากเครือข่าย)

ข้อมูลคิว

(ไม่ว่างเปล่า cast.framework.messages.QueueData หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลคิว

โหมดทําซ้ํา

(ไม่เว้นค่า cast.framework.messages.duplicateMode หรือไม่ระบุ)

ลักษณะการทํางานของคิวเมื่อเล่นรายการทั้งหมดแล้ว

คําสั่งสื่อที่รองรับ

number

คําสั่งที่โปรแกรมเล่นนี้รองรับ

ประเภท

cast.framework.messages.MessageType ที่ไม่เป็นค่าว่าง

ข้อมูลวิดีโอ

(ไม่ว่างเปล่า cast.framework.messages.VideoInformation หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลวิดีโอ

ระดับเสียง

cast.framework.messages.Volume ที่ไม่เป็นค่าว่าง

ระดับเสียงของสตรีมปัจจุบัน