<GCKMediaQueueDelegate> โปรโตคอล

<GCKMediaQueueDelegate> การอ้างอิงโปรโตคอล

ภาพรวม

โปรโตคอลการมอบสิทธิ์สำหรับรับการแจ้งเตือนแบบไม่พร้อมกันจาก GCKMediaQueue

Since
4.3.4

รับค่า <NSObjectNSObject>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(void) - mediaQueueWillChange:
 เรียกใช้เมื่อกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 รายการในคิว เพิ่มเติม...
 
(void) - mediaQueueDidReloadItems:
 เรียกใช้เมื่อคิวมีการโหลดซ้ำทั้งหมด เพิ่มเติม...
 
(void) - mediaQueue:didInsertItemsInRange:
 เรียกใช้เมื่อมีการแทรกรายการคิวที่ต่อเนื่องกันในคิว เพิ่มเติม...
 
(void) - mediaQueue:didUpdateItemsAtIndexes:
 เรียกใช้เมื่อมีการอัปเดตรายการในคิวอย่างน้อย 1 รายการในคิว เพิ่มเติม...
 
(void) - mediaQueue:didRemoveItemsAtIndexes:
 เรียกใช้เมื่อมีการนำรายการคิวอย่างน้อย 1 รายการออกจากคิว เพิ่มเติม...
 
(void) - mediaQueueDidChange:
 เรียกใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงคิวอย่างน้อย 1 รายการในคิว เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (void) mediaQueueWillChange: (GCKMediaQueue *)  queue
optional

เรียกใช้เมื่อกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 รายการในคิว

Parameters
queueThe queue.
- (void) mediaQueueDidReloadItems: (GCKMediaQueue *)  queue
optional

เรียกใช้เมื่อคิวมีการโหลดซ้ำทั้งหมด

ระบบจะถือว่ารายการคิวที่มีการเข้าถึงก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง

Parameters
queueThe queue.
- (void) mediaQueue: (GCKMediaQueue *)  queue
didInsertItemsInRange: (NSRange)  range 
optional

เรียกใช้เมื่อมีการแทรกรายการคิวที่ต่อเนื่องกันในคิว

Parameters
queueThe queue.
rangeThe range indicating the starting index and count of items inserted.
- (void) mediaQueue: (GCKMediaQueue *)  queue
didUpdateItemsAtIndexes: (NSArray< NSNumber * > *)  indexes 
optional

เรียกใช้เมื่อมีการอัปเดตรายการในคิวอย่างน้อย 1 รายการในคิว

ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการดึงข้อมูลรายการที่เข้าถึงก่อนหน้านี้แต่ไม่พร้อมใช้งาน และวางไว้ในแคช และกรณีที่รายการที่แคชไว้ก่อนหน้านี้ถูกล้างออกจากแคช

Parameters
queueThe queue.
indexesThe ordered list of indexes of the items that have been updated.
- (void) mediaQueue: (GCKMediaQueue *)  queue
didRemoveItemsAtIndexes: (NSArray< NSNumber * > *)  indexes 
optional

เรียกใช้เมื่อมีการนำรายการคิวอย่างน้อย 1 รายการออกจากคิว

Parameters
queueThe queue.
indexesThe ordered list of indexes of the items that have been removed.
- (void) mediaQueueDidChange: (GCKMediaQueue *)  queue
optional

เรียกใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงคิวอย่างน้อย 1 รายการในคิว