คลาส GCKVideoInfo

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GCKVideoInfo

ภาพรวม

ชั้นเรียนที่แสดงรายละเอียดรูปแบบวิดีโอ

Since
3.3

รับค่า NSObject, <NSCopying> และ <NSSecureCoding>

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSUInteger width
 ความกว้างของวิดีโอเป็นพิกเซล เพิ่มเติม...
 
NSUInteger height
 ความสูงของวิดีโอเป็นพิกเซล เพิ่มเติม...
 
GCKVideoInfoHDRType hdrType
 ประเภท HDR ที่ใช้ในวิดีโอ หากมี เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดที่พัก

- (NSUInteger) width
readnonatomicassign

ความกว้างของวิดีโอเป็นพิกเซล

- (NSUInteger) height
readnonatomicassign

ความสูงของวิดีโอเป็นพิกเซล

- (GCKVideoInfoHDRType) hdrType
readnonatomicassign

ประเภท HDR ที่ใช้ในวิดีโอ หากมี