คลาส GCKMediaLoadOptions

การอ้างอิงคลาส GCKMediaLoadOptions

ภาพรวม

ตัวเลือกในการโหลดสื่อด้วย GCKRemoteMediaClient

Since
4.0

รับค่า NSObject, <NSCopying> และ <NSSecureCoding>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(instancetype) - init
 ตัวเริ่มต้นที่กําหนด เพิ่มเติม...
 

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

BOOL autoplay
 วิดีโอควรเริ่มเล่นทันทีหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval playPosition
 ตําแหน่งการเล่นเริ่มต้น เพิ่มเติม...
 
float playbackRate
 อัตราการเล่น เพิ่มเติม...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 อาร์เรย์ของจํานวนเต็มที่ระบุแทร็กที่ใช้งานอยู่ เพิ่มเติม...
 
id customData
 ข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชันที่กําหนดเองที่จะส่งไปพร้อมกับคําขอ เพิ่มเติม...
 
NSString * credentials
 ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้สําหรับรายการสื่อที่โหลด เพิ่มเติม...
 
NSString * credentialsType
 ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่ระบุใน GCKMediaLoadOptions::credentials เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดเมธอด

- (instancetype) init

ตัวเริ่มต้นที่กําหนด

เริ่มต้น GCKMediaLoadOptions ด้วยค่าเริ่มต้นสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด

รายละเอียดพร็อพเพอร์ตี้

- (BOOL) autoplay
readwritenonatomicassign

วิดีโอควรเริ่มเล่นทันทีหรือไม่

ค่าเริ่มต้นคือ YES

- (NSTimeInterval) playPosition
readwritenonatomicassign

ตําแหน่งการเล่นเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นคือ kGCKInvalidTimeInterval ซึ่งระบุตําแหน่งการเล่นเริ่มต้น

- (float) playbackRate
readwritenonatomicassign

อัตราการเล่น

ค่าเริ่มต้นคือ 1

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readwritenonatomicstrong

อาร์เรย์ของจํานวนเต็มที่ระบุแทร็กที่ใช้งานอยู่

ค่าเริ่มต้นคือ nil

- (id) customData
readwritenonatomicstrong

ข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชันที่กําหนดเองที่จะส่งไปพร้อมกับคําขอ

ต้องเป็นออบเจ็กต์ที่สามารถเรียงลําดับเป็น JSON ได้โดยใช้ NSJSONSerialization หรือ nil

- (NSString*) credentials
readwritenonatomiccopy

ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้สําหรับรายการสื่อที่โหลด

Since
4.1.1
- (NSString*) credentialsType
readwritenonatomiccopy

ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่ระบุใน GCKMediaLoadOptions::credentials

Since
4.1.1