คลาส GCKAdBreakStatus

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GCKAdBreakStatus

ภาพรวม

คลาสที่แสดงถึงสถานะของช่วงพักโฆษณา

Since
3.3

รับค่า NSObject นำ <NSCopying> ไปใช้

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSTimeInterval currentAdBreakTime
 เวลาปัจจุบันในช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval currentAdBreakClipTime
 เวลาปัจจุบันภายในช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval whenSkippable
 จำนวนวินาทีขั้นต่ำในคลิปที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้การข้าม เพิ่มเติม...
 
NSString * adBreakID
 ตัวระบุสตริงของช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
NSString * adBreakClipID
 ตัวระบุสตริงของช่วงพักโฆษณาปัจจุบันของคลิปโฆษณา เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดที่พัก

- (NSTimeInterval) currentAdBreakTime
readnonatomicassign

เวลาปัจจุบันในช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน

- (NSTimeInterval) currentAdBreakClipTime
readnonatomicassign

เวลาปัจจุบันภายในช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน

- (NSTimeInterval) whenSkippable
readnonatomicassign

จำนวนวินาทีขั้นต่ำในคลิปที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้การข้าม

Since
4.4.5
- (NSString*) adBreakID
readnonatomicstrong

ตัวระบุสตริงของช่วงพักโฆษณาปัจจุบัน

- (NSString*) adBreakClipID
readnonatomicstrong

ตัวระบุสตริงของช่วงพักโฆษณาปัจจุบันของคลิปโฆษณา