ไฟล์ GCKMediaQueueItem.h

การอ้างอิงไฟล์ GCKMediaQueueItem.h

ชั้นเรียน

class  GCKMediaQueueItem
 คลาสที่แสดงรายการคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
class  GCKMediaQueueItemBuilder
 ออบเจ็กต์เครื่องมือสร้างสําหรับสร้างอินสแตนซ์ GCKMediaQueueItem ใหม่หรือที่ดึงมา เพิ่มเติม...
 

Typedefs

typedef NSUInteger GCKMediaQueueItemID
 รหัสรายการคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 

ตัวแปร

const GCKMediaQueueItemID kGCKMediaQueueInvalidItemID
 รหัสรายการคิวไม่ถูกต้อง เพิ่มเติม...
 

เอกสาร Typedef

typedef NSUInteger GCKMediaQueueItemID

รหัสรายการคิวสื่อ

Since
4.1

เอกสารประกอบเกี่ยวกับตัวแปร

kGCKMediaQueueInvalidItemID

รหัสรายการคิวไม่ถูกต้อง