ไฟล์ GCKHLSVideoSegmentFormat.h

ข้อมูลอ้างอิงไฟล์ GCKHLSVideoSegmentFormat.h

GCKHLSVideoSegmentFormat enum เพิ่มเติม...

ชั้นเรียน

class  GCKHLSVideoSegment
 ชั้นเรียนที่มีผู้ช่วยแปลงค่าระหว่าง GCKHLSVideoSegmentFormat กับ NSString เพิ่มเติม...
 

ตัวเลข

enum  GCKHLSVideoSegmentFormat { GCKHLSVideoSegmentFormatUndefined = 0, GCKHLSVideoSegmentFormatMPEG2_TS = 1, GCKHLSVideoSegmentFormatFMP4 = 2 }
 ประเภทกลุ่มวิดีโอ HLS เพิ่มเติม...
 

คำอธิบายโดยละเอียด

GCKHLSVideoSegmentFormat enum

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

ประเภทกลุ่มวิดีโอ HLS

ตัวแจกแจง
ไม่ได้กำหนด GCKHLSVideoSegmentFormat

ไม่ระบุ

ใช้เมื่อโปรโตคอลสตรีมมิงไม่ใช่ HLS

GCKHLSVideoSegmentFormatMPEG2_TS

MPEG2 TS ประเภทกลุ่ม HLS

GCKHLSรูปแบบส่วนวิดีโอFMP4

ประเภทกลุ่ม HLS คือ FMP4