Odniesienie do klasy GMTSRequest

Odniesienie do klasy GMTSRequest

Opis

Obiekt żądania, który jest klasą abstrakcyjną.

Odziedziczone przez GMTCTripRequest.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithRequestHeader:
 Inicjowanie obiektu.

Usługi

GMTSRequestHeaderrequestHeader
 Nagłówek żądania, który określa dodatkowe warunki żądania.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (instancetype) initWithRequestHeader: (wartość null GMTSRequestHeader *) requestHeader

Inicjowanie obiektu.

Parametry:
requestHeaderObiekt nagłówka żądania do powiązania z bieżącym żądaniem.

Dokumentacja właściwości

– (GMTSRequestHeader*) requestHeader [read, copy]

Nagłówek żądania, który określa dodatkowe warunki żądania.

Zastosowano w protokole GMTCMutableTripRequest.