Thêm bản đồ đã tạo kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Trang này là hướng dẫn nhanh về cách tạo kiểu cho bản đồ của bạn, sử dụng chế độ ban đêm làm ví dụ.

Tổng quan

Với các lựa chọn kiểu, bạn có thể tuỳ chỉnh cách trình bày các kiểu bản đồ tiêu chuẩn của Google, thay đổi cách hiển thị trực quan của các đối tượng như đường, công viên, doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác. Tức là bạn có thể làm nổi bật các thành phần cụ thể của bản đồ hoặc làm cho bản đồ bổ trợ cho kiểu của ứng dụng.

Kiểu chỉ hoạt động trên loại bản đồ kGMSTypeNormal.

Đang áp dụng kiểu cho bản đồ của bạn

Để áp dụng kiểu bản đồ tuỳ chỉnh cho một bản đồ, hãy gọi GMSMapStyle(...) để tạo một thực thể GMSMapStyle, truyền vào một URL cho tệp JSON cục bộ hoặc một chuỗi JSON chứa định nghĩa kiểu. Gán thực thể GMSMapStyle cho thuộc tính mapStyle của bản đồ.

Sử dụng tệp JSON

Các ví dụ sau đây cho thấy cách gọi GMSMapStyle(...) và truyền một URL cho một tệp cục bộ:

Swift

import GoogleMaps

class MapStyling: UIViewController {

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing the URL of the local file.
   if let styleURL = Bundle.main.url(forResource: "style", withExtension: "json") {
    mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(contentsOfFileURL: styleURL)
   } else {
    NSLog("Unable to find style.json")
   }
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

#import "MapStyling.h"
@import GoogleMaps;

@interface MapStyling ()

@end

@implementation MapStyling

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSBundle *mainBundle = [NSBundle mainBundle];
 NSURL *styleUrl = [mainBundle URLForResource:@"style" withExtension:@"json"];
 NSError *error;

 // Set the map style by passing the URL for style.json.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithContentsOfFileURL:styleUrl error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Để xác định các lựa chọn kiểu, hãy thêm một tệp mới vào dự án có tên là style.json, rồi dán nội dung khai báo kiểu JSON sau đây cho việc định kiểu ở chế độ ban đêm:

Sử dụng tài nguyên chuỗi

Các ví dụ sau đây cho thấy cách gọi GMSMapStyle(...) và truyền một tài nguyên chuỗi:

Swift

class MapStylingStringResource: UIViewController {

 let MapStyle = "JSON_STYLE_GOES_HERE"

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing a valid JSON string.
   mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(jsonString: MapStyle)
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

@implementation MapStylingStringResource

// Paste the JSON string to use.
static NSString *const kMapStyle = @"JSON_STYLE_GOES_HERE";

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSError *error;

 // Set the map style by passing a valid JSON string.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithJSONString:kMapStyle error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Để xác định các lựa chọn kiểu, hãy dán chuỗi kiểu sau làm giá trị của biến kMapStyle:

Khai báo kiểu JSON

Bản đồ được tạo kiểu sử dụng 2 khái niệm để áp dụng màu sắc và các thay đổi khác về kiểu cho bản đồ:

 • Bộ chọn chỉ định các thành phần địa lý mà bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ. Các thuộc tính này bao gồm đường phố, công viên, vùng nước, v.v., cũng như nhãn. Bộ chọn bao gồm các tính năngphần tử, được chỉ định dưới dạng thuộc tính featureTypeelementType.
 • Bộ định kiểu (Stylers) là các thuộc tính màu và chế độ hiển thị mà bạn có thể áp dụng cho các phần tử bản đồ. Tuỳ chọn này xác định màu hiển thị thông qua tổ hợp các giá trị màu sắc, màu sắc và độ sáng/gamma.

Xem tài liệu tham khảo về kiểu để biết nội dung mô tả chi tiết về các tuỳ chọn định kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu trên Nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn tạo kiểu của nền tảng Maps để tạo đối tượng định kiểu JSON một cách nhanh chóng. SDK Maps dành cho iOS hỗ trợ khai báo kiểu tương tự như API JavaScript của Maps.

Mã mẫu đầy đủ

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ việc sử dụng kiểu.

Bước tiếp theo

Xem cách ẩn đối tượng trên bản đồ bằng cách tạo kiểu.