คลาส: SystemVolumeData

ผู้ผลิต

SystemVolumeData

ใหม่ SystemVolumeData()

พร็อพเพอร์ตี้

ระดับ

ตัวเลข

ระดับเสียงของระบบ ค่าจะอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0. เช่น ค่า 0.5 หมายถึงระดับเสียงที่ตั้งค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด

ปิดเสียงอยู่

boolean

true เมื่อปิดเสียงของระบบ