คลาส: TimedMetadataEvent

ผู้ผลิต

TimedMetadataEvent

ใหม่ TimedMetadataEvent(type, timedMetadataInfo)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ประเภทของกิจกรรมนี้

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

timedMetadataInfo

cast.framework.TimedMetadata

ข้อมูลเมตาที่กำหนดเวลา

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

timedMetadataInfo

ค่าคงที่

non-null cast.framework.TimedMetadata

ข้อมูลเมตาที่กำหนดเวลา