คลาส: SegmentDownloadEvent

ผู้ผลิต

SegmentDownloadedEvent

ใหม่ SegmentLookupEvent(downloadTime, size)

พารามิเตอร์

downloadTime

ไม่บังคับ

ตัวเลข

ขนาด

ไม่บังคับ

ตัวเลข

พร็อพเพอร์ตี้

downloadTime

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดกลุ่มเป็นมิลลิวินาที

ขนาด

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

จำนวนไบต์ในกลุ่ม