คลาส: LoadEvent

ผู้ผลิต

LoadEvent

ใหม่ LoadEvent(type, media)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

สื่อ

ไม่บังคับ

cast.framework.messages.MediaInformation

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

สื่อ

ค่าคงที่

(cast.framework.messages.MediaInformation ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่กําลังโหลด