คลาส: Id3Event

ผู้ผลิต

Id3Event

ใหม่ Id3Event(segmentData, การประทับเวลา)

พารามิเตอร์

segmentData

Uint8Array

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

การประทับเวลา

ตัวเลข

พร็อพเพอร์ตี้

segmentData

ค่าคงที่

non-null Uint8Array

ข้อมูลกลุ่ม

การประทับเวลา

ค่าคงที่

ตัวเลข

เวลาเริ่มต้นของสื่อในข้อมูลเมตาเป็นวินาที