คลาส: CacheItemEvent

ผู้ผลิต

CacheItemEvent

ใหม่ CacheItemEvent(type, url)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ประเภทของกิจกรรมนี้

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

url

สตริง

URL ของข้อมูลที่ดึงจากแคช

พร็อพเพอร์ตี้

url

ค่าคงที่

สตริง

URL ของข้อมูลที่ดึงจากแคช