Odniesienie klasy GMTDVehicleUpdate

Odniesienie klasy GMTDVehicleUpdate

Opis

Obiekt przedstawiający aktualizację pojazdu.

Usługi

GMTDVehicleStatevehicleState
 Stan pojazdu.
CLLocation * lokalizacja
 Lokalizacja.
GMSNawigaypoint * destinationWaypoint
 Docelowy punkt na trasie.
NSSlate< CLLocation * > * trasa
 Trasa do celu.
NSNumber * remainingTimeInSeconds
 Pozostały czas do celu (w sekundach).
NSNumber * remainingDistanceInMeters
 Pozostała odległość do miejsca docelowego w metrach.

Dokumentacja właściwości

– (GMTDVehicleState) vehicleState [read, assign]

Stan pojazdu.

– (CLLocation*) lokalizacja [read, copy]

Lokalizacja.

– (GMSNawigaypoint*) destinationWaypoint [read, assign]

Docelowy punkt na trasie.

- (NSSlate<CLLocation *>*) trasa [read, copy]

Trasa do celu.

– (NSNumber*) remainingTimeInSeconds [read, copy]

Pozostały czas do celu (w sekundach).

– (NSNumber*) remainingDistanceInMeters [read, copy]

Pozostała odległość do miejsca docelowego w metrach.